วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร-การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์


ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร-การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์_Force8949-1of4

ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร-การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์_Force8949-2of4

ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร-การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์_Force8949-3of4

ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร-การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์_Force8949-4of4


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น