วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ภูมิศาสตร์ แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

ภูมิศาสตร์ แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
1. ชนชาติแรกที่รู้จักการทำแผนที่บนแผ่นดินเหนียว เมื่อ 4,000 ปีมาแล้ว คือชนชาติใด
  ก. จีน  ข.อียิปต์
ค. สุเมเรียน  ง. กรีก
เฉลยข้อ ค. สุเมรียน

2. เมื่อพุทธศตวรรษที่ 8 มีหลักฐานปรากฏว่าชนชาติกรีกรู้จักการทำแผนที่
    ที่มีหลักวิชาการเหมือนดังในสมัยปัจจุบัน มีลักษณะอย่างไร
          ก. มีมาตราส่วน และทิศ
  ข. จัดทำลงบนแผ่นกระดาษและใช้สี
  ค. มีขอบระวางแผนที่และชื่อผู้จัดทำ
  ง. มีเส้นโครงแผนที่ ละติจูด และลองจิจูด
เฉลยข้อ ง. มีเส้นโครงแผนที่ ละติจูด และลองจิจูด

3. ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-23 ชนชาติยุโรปตื่นตัวในการจัดทำและใช้แผนที่อย่างมาก
     ทั้งนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในข้อใด
  ก. การสำรวจทางทะเลและการค้นพบดินแดนโลกใหม่
  ข. การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์
  ค. การขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก
  ง. การปฏิวัติฝรั่งเศสและปฏิวัติอเมริกัน
เฉลยข้อ ก. การสำรวจทางทะเลและการค้นพบดินแดนโลกใหม่

4. "เส้นโครงแผนที่" มีความสำคัญต่อการจัดทำแผนที่อย่างไร
  ก. ผู้ใช้แผนที่อ่านข้อมูลให้เข้าใจได้รวดเร็ว
  ข. ประหยัดเวลาในการจัดทำ
  ค. ได้ตำแหน่งข้อมูลในแผนที่อย่างถูกต้อง
  ง. ตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ง่าย
เฉลยข้อ ค. ได้ตำแหน่งข้อมูลในแผนที่อย่างถูกต้อง

5. เส้นโครงแผนที่ เป็นการถ่ายทอดลักษณะของพื้นผิวโลก เส้นขนาน
    และเส้นเมริเดียนลงบนพื้นราบ โดยใช้วิธีสร้างรูปทรงเรขาคณิตแบบต่าง ๆ
    ยกเว้น ข้อใด ไม่ถูกต้อง
  ก. แบบระนาบ  ข. แบบทรงกลม
  ค. แบบทรงกรวย  ง. แบบทรงกระบอก
เฉลยข้อ ข. แบบทรงกลม

6. แผนที่ชนิดใด ให้ประโยชน์แก่ผู้ศึกษาทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
    ลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวเปลือกโลก อย่างชัดเจน
  ก. แผนที่ภูมิประเทศ  ข. แผนที่รัฐกิจ
  ค. แผนที่ภูมิภาค  ง. แผนที่มาตราส่วนใหญ่
เฉลยข้อ ก. แผนที่ภูมิประเทศ

7. องค์ประกอบของแผนที่ชนิดใด ทำให้สามารถกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ
    บนพื้นผิวโลก เช่น เมือง ยอดเขา ฯลฯ ลงบนแผนที่ได้อย่างถูกต้อง
  ก. มาตราส่วนและทิศ
  ข. พิกัดทางภูมิศาสตร์
  ค. สัญลักษณ์และขอบระวางแผนที่
  ง. เส้นขั้นความสูงเท่า
เฉลยข้อ ข. พิกัดทางภูมิศาสตร์

8. การแสดงข้อมูลในแผนที่โดยใช้สี ข้อใด ผิดความจริง
  ก. สีน้ำตาล แทนภูเขาและที่สูง
  ข. สีขาว แทนยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม
  ค. สีน้ำเงิน แทนสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น
  ง. สีเขียว แทนพื้นที่เกษตรกรรมและที่ราบ
เฉลยข้อ ค. สีน้ำเงิน แทนสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น

9. "ระดับน้ำทะเลปานกลาง" หรือ รทก. มีความสำคัญต่อการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์อย่างไร
  ก. เกณฑ์วัดระดับความสูงของภูมิประเทศ
  ข. บอกทิศทางของกระแสน้ำในอ่าวไทย
  ค. บอกระดับความสูงของคลื่นและพื้นน้ำในอ่าวไทย
  ง. เกณฑ์วัดความลึกของชายฝั่งทะเล
เฉลยข้อ ก. เกณฑ์วัดระดับความสูงของภูมิประเทศ

10. แผนที่ตำบลวัดละมุด ใช้มาตราส่วน 1 : 200,000 จัดเป็นแผนที่มาตราส่วนชนิดใด
  ก. แผนที่มาตราส่วนเล็ก
  ข. แผนที่มาตราส่วนปานกลาง
  ค. แผนที่มาตราส่วนบรรทัด
  ง. แผนที่มาตราส่วนใหญ่
เฉลยข้อ ง. แผนที่มาตราส่วนใหญ่

11. การทำแผนที่แสดงระดับความสูงของภูมิประเทศ วิธีใด ใช้ตัวเลขกำกับ
      บอกค่าความสูงของพื้นที่เป็นเมตรหรือฟุต
  ก. การแรเงา  ข. การใช้เส้นชั้นความสูง
  ค. การใช้สี  ง. การใช้เส้นลายขวานสับ
เฉลยข้อ ข. การใช้เส้นชั้นความสูง

12. ระยะทางจากสถานีรถไฟศาลายาถึงสถานีศาลาธรรมสพ ในแผนที่
      วัดได้ 6 เซนติเมตร แผนที่แผ่นนี้ใช้มาตราส่วน 1 : 50,000
      จงหาว่าระยะทางจริงของสถานีรถไฟสองแห่งจะอยู่ห่างกันเท่าไร
  ก. 300 เมตร  ข. 1.3 กิโลเมตร
  ค. 3 กิโลเมตร  ง. 30 กิโลเมตร
เฉลยข้อ ค. 3 กิโลเมตร

13 ถนนชนบทสายหนึ่งสร้างโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโยง
     มีความยาวในพื้นที่จริงวัดได้ 5.5 กิโลเมตร
     ถ้าจะทำแผนที่ที่ใช้มาตราส่วน 1 : 200,000 ความยาวของถนนสายนี้ในแผนที่จะเป็นเท่าใด
  ก. 2.50 เซนติเมตร  ข. 2.75 เซนติเมตร
  ค. 3.50 เซนติเมตร  ง. 11 เซนติเมตร
เฉลยข้อ ข. 2.75 เซนติเมตร

14. แผนที่ตำบลธรรมศาลา ใช้มาตราส่วน 1 : 150,000 มีคลองขุดเส้นหนึ่งมีความยาว
      ในแผนที่วัดได้ 5 เซนติเมตร จงหาว่าคลองเส้นนี้มีความยาวจริงเท่าไร
  ก. 1.5 กิโลเมตร  ข. 5 กิโลเมตร
  ค. 7.5 กิโลเมตร  ง. 15 กิโลเมตร
เฉลยข้อ ค. 7.5 กิโลเมตร

15. ระบบ GPS เป็นการนำคลื่นสัญญาณดาวเทียมมาใช้ประโยชน์ในด้านใด
  ก. การถ่ายภาพทางอากาศ
  ข. ถ่ายทอดสัญญาณภาพทางโทรทัศน์
  ค. บอกตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ บนพื้นผิวโลก
  ง. เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เฉลยข้อ ค. บอกตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ บนพื้นผิวโลก

16. ข้อใด เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
          ก. การใช้คอมพิวเตอร์จัดทำกราฟแสดงสถิติปริมาณน้ำฝนในประเทศไทย
          ข. การใช้แผนที่สำรวจเส้นทางจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
          ค. การรับฟังข่าวพยากรณ์ลมฟ้าอากาศประจำวันทางวิทยุ
  ง. การสั่งซื้อสินค้าทางอีเมล์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เฉลยข้อ ก. การใช้คอมพิวเตอร์จัดทำกราฟแสดงสถิติปริมาณน้ำฝนในประเทศไทย

17. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ข้อใดสำคัญที่สุด
      ถ้าขาดจะไม่ถือว่าเป็นระบบ GIS
          ก. ข้อมูลเชิงพื้นที่
          ข. เครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม
          ค. บุคลากรด้านสารสนเทศ
          ง. ตัวเครื่อง ระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เฉลยข้อ ง. ตัวเครื่อง ระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

18. ถ้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เขียนภาพแสดงการเกิดเขตเงาฝนของพื้นที่
      จังหวัดกาญจนบุรี สื่อที่จัดทำขึ้นนี้เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดใด
          ก. กราฟรูปภาพ
          ข. ภาพถ่ายทางอากาศ
          ค. แผนภาพ หรือไดอะแกรม
          ง. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS)
เฉลยข้อ ค. แผนภาพ หรือไดอะแกรม

19. ข้อใด หมายถึง การกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์
          ก. ด้านบนของแผนที่ทุกแผ่นหมายถึงทิศเหนือเสมอ
          ข. ประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 5-21 องศาเหนือ
          ค. ดอยอินทนนท์อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,565 เมตร
          ง. แผนที่ประเทศไทยใช้มาตราส่วนชนิดปานกลาง 1 : 500,000
เฉลยข้อ ข. ประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 5-21 องศาเหนือ

20. แผนที่ที่แสดงความสูงชันของพื้นที่ โดยการยึดเป็นเส้นสีดำสั้น ๆ หนา และชิดกัน
      แต่ไม่บอกตัวเลขความสูงแต่อย่างใด เรียกว่าแสดงข้อมูลในแผนที่โดยวิธีใด
          ก. ใช้เส้นลายขวานสับ
          ข. ใช้เส้นค่าเท่า
          ค. ใช้เส้นประหรือจุดไข่ปลา
          ง. ใช้เส้นระดับน้ำทะเลปานกลาง
เฉลยข้อ ก. ใช้เส้นลายขวานสับ

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 72

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 72ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 71

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 71


ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 70

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 70

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 69

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 69


ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 68

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 68

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 67

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 67

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 66

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 66

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 65

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 65


ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 64

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 64

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 63

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 63

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 62

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 62


ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 61

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 61


ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 60

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 60


ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 59

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 59

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 58

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 58


ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 57

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 57

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 56

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 56ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 55

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 55

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 54

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 54


ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 52

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 53

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 52

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 52


ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 51

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 51


ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 50

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 50


วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 49

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 49


ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 48

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 48

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 47

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 47ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 46

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 46

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 45

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 45


ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 44

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 44

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 43

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 43

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 42

ฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ ตัวอย่างที่ 42