วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

คณิตศาสตร์ ฟังก์ชั่นเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม ข้อ 21-28

คณิตศาสตร์ ฟังก์ชั่นเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม ข้อ 21-28คณิตศาสตร์ ฟังก์ชั่นเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม ข้อ 11-20

คณิตศาสตร์ ฟังก์ชั่นเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม ข้อ 11-20คณิตศาสตร์ ฟังก์ชั่นเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม ข้อ 1-10

คณิตศาสตร์ ฟังก์ชั่นเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม ข้อ 1-10