วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เคมี แบบฝึกหัด อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ข้อ 51-60

เคมี แบบฝึกหัด อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ข้อ 51-60

51. ปฏิกิริยาที่เกิดในสารละลายแตกต่างกับการเกิดในสถานแก๊สอย่างไร
      จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ
       เฉลย
      ในปฏิกิริยาที่เกิดในสารละลายแตกต่างกับการเกิดในสถานะแก๊ส
      โดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสารละลายจะมีความซับซ้อนกว่าปฏิกิริยาซึ่งเกิดในสถานะแก๊ส
      และตัวทำละลายยังมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาด้วย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น