วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เคมี แบบฝึกหัด อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ข้อ 41-50

เคมี แบบฝึกหัด อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ข้อ 41-50

42. ถ้ากฎอัตราสำหรับปฏิกิริยา 2A + B -----> D คือ rate = K[A][B]
      จงเขียนกลไกซึ่งท่านคิดว่าจะเป็นไปได้สำหรับปฏิกิริยานี้
เฉลย
      ปฏิกิริยา 2A + B -----> D
      อัตรา = k[A][B]
      กลไกสำหรับปฏิกิริยานี้ที่เป็นไปได้
      ขั้นที่ 1 A + B -----> C     (ช้า)
      ขั้นที่ 2 C + A -----> D     (เร็ว)
                  _________________
      ปฏิกิริยาเคมีรวม 2A + B -----> D
      เนื่องจากขั้นที่ 1 ปฏิกิริยาเกิดช้า
      อัตราเร็วของปฏิกิริยา = อัตราเร็วของขั้นที่ช้า
            ดังนั้น อัตรา = k[A][B]

44. จงให้ความหมายของเทอมต่อไปนี้
      ก. rate law
      ข. activated energy
      ค. collision theory
      ง. half life
      จ. bimolecular process
      ฉ. chain reaction
เฉลย
      ก. rate law หรือ กฎอัตรา คือ ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราของปฏิกิริยาและความเข้มข้นของสารที่มีอิทธิพลต่ออัตรา
      ข. activated energy หรือ พลังงานก่อกัมมันต์ คือ พลังงานจำนวนน้อยที่สุดที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาขึ้น
      ค. collision theory หรือ ทฤษฎีชนกัน คือ ทฤษฎีที่กล่าวถึงการเข้าชนกันของสารตั้งต้นอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้เกิดปฏิกิริยา
      ง. half life ครึ่งชีวิต คือ เวลาที่ต้องใช้ในการทำให้ความเข้มข้นของสารตั้งต้นลดลงครึ่งหนึ่ง
      จ. bimolecular process คือ กระบวนการปฏิกิริยาที่มีสารเริ่มต้น 2 โมเลกุลเข้าทำปฏิกิริยา
      ฉ. chain reaction คือ ปฏิกิริยาลูกโซ่ หมายถึง ปฏิกิริยาที่สามารถเกิดติดต่อกันไปเรื่อย ๆ โดยจะได้สารที่เกิดขึ้นระหว่างทำปฏิกิริยาเรียกว่า สารมัธยันตร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น