วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกและคลื่น ข้อ 161-171

ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกและคลื่น ข้อ 161-171

165. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
      1. เมื่อคลื่นผ่านช่องเปิดซึ่งแคบกว่าความยาวคลื่นจะเกิดการเลี้ยวเบน แต่ไม่เกิดการแทรกสอด
      2. เมื่อคลื่นผ่านช่องเปิดซึ่งกว้างกว่าความยาวคลื่นจะเกิดการเลี้ยวเบนและเกิดการแทรกสอด
      3. เมื่อคลื่นผ่านช่องเปิด 2 ช่อง โดยแต่ละช่องแคบกว่าความยาวคลื่นจะเกิดการเลี้ยวเบนและเกิดการแทรกสอด
      4. เมื่อคลื่นผ่านช่องเปิด 2 ช่อง โดยแต่ละช่องกว้างกว่าความยาวคลื่นจะเกิดการเลี้ยวเบน แต่ไม่เกิดการแทรกสอด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น