วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เคมี แบบฝึกหัด อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ข้อ 1-10

เคมี แบบฝึกหัด อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ข้อ 1-10
3. จงอธิบายว่าทำไมอัตราของปฏิกิริยาเพิ่มอย่างรวดเร็วมาก เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นไม่มากนัก
เฉลย
      อัตราของปฏิกิริยาเพิ่มอย่างรวดเร็วมากเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นไม่มากนัก เพราะการเพิ่มอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยมีผลน้อยมากต่อพลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุล แต่มีผลอย่างมากในการเปลี่ยนจำนวนโมเลกุลให้มีพลังงานจลน์เฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปกติที่เพียงพอในการเกิดปฏิกิริยา ดังนั้นการเพิ่มอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยจึงมีผลต่ออัตราการเกิดของปฏิกิริยาเป็นอย่างมาก10. จงให้ความหมายของเทอมต่อไปนี้
      ก. แอกติเวเตตคอมเพล็กซ์
      ข. พลังงานกระตุ้น
      ค. อัตราของปฏิกิริยา
      ง. อันดับของปฏิกิริยา
      จ. โมเลกุลาริตี
      ฉ. ตัวเร่ง
      ช. ขั้นกำหนดอัตรา
      ซ. อินเตอร์มิเดียดของปฏิกิริยา
      ฌ. ปฏิกิริยาอันดับศูนย์
เฉลย
      ก. แอกติเวเตตคอมเพล็กซ์ คือ การรวมกันของตัวทำปฏิกิริยาเพื่อเกิดพันธะใหม่และสลายตัวของพันธะเก่าเป็นช่วงครึ่งทางระหว่างการเกิดพันธะและการสลายพันธะ
      ข. พลังงานกระตุ้น หรือ พลังงานก่อกัมมันต์ เป็นส่วนของพลังงานที่ต้องการไปทำให้เกิดแอกติเวเตตคอมเพล็กซ์
      ค. อัตราของปฏิกิริยา คือ การเปลี่ยนแปลงของสารที่เกิดขึ้นต่อหน่วยเวลา
      ง. อันดับของปฏิกิริยา คือ เลขชี้กำลังของความเข้มข้นในกฎอัตราบอกให้ทราบอันดับปฏิกิริยา
      จ. โมเลกุลาริตี คือ จำนวนอนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยากันจริง ๆ ในขั้นกำหนดอัตรา
      ฉ. ตัวเร่ง เป็นสารที่ช่วยเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยา
      ช. ขั้นกำหนดอัตรา เป็นขั้นตอนของปฏิกิริยาที่มีปฏิกิริยาช้าที่สุด
      ซ. อินเตอร์มิเดียดของปฏิกิริยา คือ สารที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์รวม แต่เกิดขึ้นแล้วก็ทำปฏิกิริยาต่อไป
      ฌ. ปฏิกิริยาอันดับศูนย์ คือ อัตราการเกิดปฏิกิริยาไม่ขึ้นกับความเข้มข้นของสารตั้งต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น