วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกและคลื่น ข้อ 121-130

ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกและคลื่น ข้อ 121-130


ตอบข้อ 3
เหตุผล เหมือนข้อ 123 กรณีนี้จะต้องนำขนาดของแอมพลิจูดทั้งสองมาลบกัน เพราะชี้ตรงข้ามกัน จึงได้คลื่นรวมตามรูปในข้อ 3
          นั่นคือ ข้อ 3 ถูกต้อง
129. คลื่นต่อเนื่อง 2 ขบวนเหมือนกันทุกประการ เคลื่อนที่สวนกันในตัวกลางเดียวกันแล้วเกิดคลื่นนิ่ง ถ้าคลื่นดลทั้งสองมีแอมพลิจูด 3 หน่วย คลื่นนิ่งจะมีแอมพลิจูดเท่าไร
      1. 0 หน่วย
      2. 3 หน่วย
      3. 6 หน่วย
      4. 9 หน่วย
ตอบข้อ 3
เหตุผล คลื่นนิ่งจะมีแอมพลิจูดที่เกิดจากแอมพลิจูดของคลื่นทั้ง 2 กระบวนมารวมกัน
            จึงได้ 3+3 = 6 หน่วย
            นั่นคือ แอมพลิจูดของคลื่นนิ่งเท่ากับ 6 หน่วย

130. สมบัติหรือปรากฎการณ์ข้ออะไรที่ใช้อธิบายการเกิดคลื่นนิ่ง
      1. การแทรกสอด
      2. การรวมกันได้ของคลื่น
      3. แหล่งกำเนิดอาพันธ์
      4. ถูกทั้ง 1, 2 และ 3
ตอบข้อ 4
เหตุผล คลื่นนิ่งเกิดจากการแทรกสอดของคลื่นจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์เคลื่อนที่สวนกันรวมกัน
            นั่นคือ ข้อ 4 ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น