วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกและคลื่น ข้อ 131-140

ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกและคลื่น ข้อ 131-140


133. ถ้าการแทรกสอดของคลื่นน้ำให้แนวปฏิบัพระหว่างจุดกำเนิดคลื่นทรงกลมทั้งสองมีจำนวน 3 แนว จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
      ก. ถ้าเลื่อนจุดกำเนิดคลื่นทั้งสองให้ห่างกัน 2 เท่าของระยะเดิม จะทำให้มีแนวปฏิบัพระหว่างต้นกำเนิดทั้งสองเพิ่มขึ้นอีก 4 แนว
      ข. ถ้าเพิ่มความถี่ของแหล่งกำเนิดคลื่นให้มากขึ้นจนเกิดคลื่นนิ่งอีกครั้ง แนวปฏิบัพจะลดลง
      ค. ถ้าเพิ่มน้ำให้มากกว่าเดิม แนวของปฏิบัพอาจจะเพิ่มขึ้น

      ข้อความที่ถูกต้องคือข้อใด
      1. ก ข และ ค
      2. ข และ ค
      3. ก เท่านั้น
      4. คำตอบเป็นอย่างอื่นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น