วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เหรียญพระมหาชนก


เหรียญพระมหาชนก


.......... เป็นเหรียญแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นโดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์คู่กับหนังสือพระมหาชนก ฉบับพระราชนิพนธ์ เหรียญนี้มิใช่เหรียญที่ระลึกธรรมดา แต่เป็นเหรียญที่เป็นพลังแห่งความวิริยะ จัดสร้างขึ้นเป็น 2 ชุด
.......... ชุดที่ 1 ประกอบด้วย เหรียญทอง นาก เงิน
.......... ชุดที่ 2 มีเฉพาะเหรียญเงิน

........... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เป็นประธานในพระราชพิธีชัยมังคลาภิเษก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร มีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


ลักษณะ เป็นเหรียญรูปกลมแบน มีอักษรพระปรมาภิไธย ภปร เป็นเรือนยอดด้านบน
ชนิด ......................ทองคำ...............นาก..............เงิน
น้ำหนัก/กรัม...............34....................24................23
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 29 มิลลิเมตร
ลวดลาย ด้านหน้า กลางเหรียญเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงงานตามโครงการ ผินพระพักตร์ด้านซ้าย ขอบเหรียญใต้พระบรมรูปมีข้อความว่า

               ด้านหลัง กลางเหรียญเป็นรูปพระมหาชนกในมหาสมุทร ขณะสนทนาธรรมกับนางมณีเมขลา ซึ่งถ่ายแบบร่างฝีพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ขอบเหรียญในผ้าแถบมีอักษรเทวนาครี อักษรภาษาอังกฤษ และอักษรภาษาไทย ข้อความว่า "พระมหาชนก"
ผู้ออกแบบ นายนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หนังสือพระมหาชนก ฉบับพระราชนิพนธ์
.......... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มสนพระทัยเรื่องพระมหาชนกชาดก นับแต่ทรงสดับพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมมสาโร มหาเถร) วัดราชผาติการาม เมื่อ พ.ศ. 2520 เนื้อเรื่องกล่าวถึงพระมหาชนกบำเพ็ญวิริยบารมี โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ จนได้ครองราชสมบัติ และนำความเจริญมั่งคั่งแก่กุรงมิถิลา แล้วทรงดัดแปลงเนื้อเรื่องจากชาดกให้เหมาะสมกับสังคมยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษ และบางตอนทรงแปลเป็นภาษาเทวนาครีเป็นภาษาที่ 3 ทรงพระราชนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2531 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์ในมหามงคลสมัยที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี คู่กับเหรียญพระมหาชนก โดยมีพระราชประสงค์ว่า "ให้เป็นเครื่องพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของสาธุชนทั้งหลาย"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น