วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การศึกษาในหลักสูตรคณะทันตแพทยศาสตร์

การศึกษาในหลักสูตรคณะทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องฟัน อวัยวะในช่องปาก และอวัยวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหาร ช่วยออกเสียงและส่งเสริมบุคลิกภาพ อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสมบูรณ์ของชีวิตและสุขภาพของมนุษย์

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความสามารถในการตรวจวินิจฉัย วางแผน และบำบัดรักษาโรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบูรณะเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ มีความสามารถในการป้องกันโรคฟันผุแก่ชุมชน เผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขศึกษา และวิจัยทางด้านทันตแพทย์

การศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จะใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 6 ปี โดย
ชั้นปีที่ 1 
ศึกษาความรู้ขั้นพื้นฐานและการศึกษาทั่วไปทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
ชั้นปีที่ 2 และ 3 
ศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 4 จนถึงปีที่ 6
ศึกษาด้านวิชาชีพ โดยเป็นการศึกษาภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยในคลินิกโดยตรง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ และมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้ นอกจากนี้ควรเป็นผู้มีฝีมือปั้นพอสมควร

แนวทางในการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพเป็นทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย รัฐวิสาหกิจ สภากาชาดไทย ฯลฯ เป็นอาจารย์สอนและวิจัย หรือประกอบอาชีพสาขาทันตกรรมในคลินิกส่วนตัวและโรงพยาบาลเอกชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น