วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การศึกษาในหลักสูตรคณะศิลปกรรม - จิตรกรรม - ประติมากรรม ภาพพิมพ์

การศึกษาในหลักสูตรคณะศิลปกรรม - จิตรกรรม - ประติมากรรม ภาพพิมพ์
ศิลปกรรม - จิตรกรรม
เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาวิชาการที่เกี่ยวกับศิลปะและประยุกต์ศิลป์ โดยศึกษาทฤษฎี ประวัติ เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ เช่น การวาดภาพ การออกแบบปั้น การพิมพ์ การเล่นดนตรีและการรำ เป็นต้น

ทั้งนี้โดยมีจุดหมายให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และอนุรักษ์ศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งบุกเบิกสร้างสรรค์วิทยาการใหม่ ประกอบด้วยสาขาต่าง ๆ ดังนี้

1. สาขาทัศนศิลป์ 
ศึกษาศิลปะบริสุทธิ์ที่รับรู้ผ่านการมองเห็น เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย สื่อผสม โดยมีวิชาเฉพาะ เช่น ทฤษฎีศิลปะ ประวัติศิลปะ ปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะต่าง ๆ

2. สาขานฤมิตศิลป์ 
ศึกษาการออกแบบเพื่อสื่อสารแนวความคิด เช่น การออกแบบกราฟฟิก เครื่องปั้นดินเผา แฟชั่น และนิทรรศการ โดยมีวิชาเฉพาะ เช่น ทฤษฎีการออกแบบ ประวัติการออกแบบ ปรัชญาการออกแบบ และวิชาปฏิบัติการสร้างสรรค์งานออกแบบต่าง ๆ

3. สาขาดุริยางคศิลป์ 
แยกออกเป็น
สาขาดุริยางคศิลป์ไทย ศึกษาดนตรีไทย
และสาขาดุริยางศิลป์ตะวันตก ศึกษาดนตรีคลาสสิก
โดยมีวิชาเฉพาะ เช่น ทฤษฎีดนตรี ประวัติดนตรี ปรัชญาดนตรี และวิชาปฏิบัติการบรรเลง ขับร้อง และประพันธ์ดนตรี

4. สาขานาฏยศิลป์ 
แยกออกเป็น
สาขานาฏยศิลป์ไทย ศึกษาการรำไทย
และนาฏยศิลป์ตะวันตก เป็นการศึกษาการเต้นบัลเล่ต์และการเต้นรำแบบตะวันตก
โดยมีวิชาเฉพาะ เช่น ทฤษฎีการรำ ประวัติการรำ ปรัชญาการรำ และวิชาปฏิบัติการรำแบบต่าง ๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ และทักษะในการค้นคว้า และการแสดงออกทางศิลปกรรม ต้องยินดีที่จะสละเวลาฝึกฝนทักษะนอกเวลาเป็นพิเศษด้วยตนเอง ต้องไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ

แนวทางในการประกอบอาชีพ
สามารถทำงานในหน่วยงานราชการ เอกชน งานอิสระ ศิลปกรรม เป็นสาขาวิชาชีพเฉพาะทางซึ่งเป็นที่ต้องการของสังคมไทย ซึ่งกำลังมีการพัฒนาการด้านศิลปะและการออกแบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น