วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การศึกษาในหลักสูตรคณะครุศาสตร์ - คณะศึกษาศาสตร์

การศึกษาในหลักสูตรคณะครุศาสตร์ - คณะศึกษาศาสตร์
ครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์
เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดการศึกษาและวิชาชีพครู โดยมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินการและแสวงหาวิธีการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างสรรค์สังคมที่สันติสุขอย่างแท้จริง โดยมีสาขาให้เลือกศึกษาได้ ดังนี้
1. สาขาการศึกษาปฐมวัย
เป็นสาขาที่เตรียมครูสำหรับการศึกษาของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี
2. สาขาประถมศึกษา
เป็นสาขาที่เตรียมครูสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา
3. สาขามัธยมศึกษา
เป็นสาขาที่เตรียมครูสำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป จิตวิทยาการแนะแนว เทคโนโลยีการศึกษา ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
4. สาขาการสอนวิชาเฉพาะ
เป็นสาขาที่เตรียมครูวิชาเฉพาะ ได้แก่ พลศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา ธุรกิจศึกษา สุขศึกษา สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
5. สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เป็นสาขาเพื่อเตรียมครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ และสายศิลป์ เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

แนวทางในการประกอบอาชีพ
เป็นครู อาจารย์ในโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เป็นบุคลากรทางการศึกษา ทำงานเกี่ยวกับห้องสมุด งานแนะแนว โสตทัศนศึกษา และอื่น ๆ เป็นบุคลากรทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ทำงานในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เป็นนักวิชาการศึกษาทำงานในหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระตามความถนัดและความสนใจของตนเองได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น