วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ฟิสิกส์-เสียง เฉลยแบบฝึกหัดของ สสวท. หมวดปัญหา

ฟิสิกส์-เสียง เฉลยแบบฝึกหัดของ สสวท. หมวดปัญหา
1. จงหาความยาวคลื่นของเสียงซึ่งมีความถี่ 1,000 เฮิรตซ์
     ขณะคลื่นเสียงผ่านอากาศ น้ำและเหล็กที่มีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เท่ากัน
     กำหนดให้อัตราเร็วของเสียงในอากาศ น้ำและเหล็กที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
     มีค่าเป็น 346 1,498 และ 5,000 เมตร/วินาที ตามลำดับ
คำตอบ
          0.35 m, 1.5 m, 5.2 m ตามลำดับ
วิธีทำ

เพราะฉะนั้น ความยาวคลื่นในอากาศ, น้ำ และเหล็ก คือ 0.35, 1.5, 5.2 m ตามลำดับ
**********************************************
2. เครื่องโซนาร์บนเรือลำหนึ่งส่งคลื่นดลของเสียงลงไปใต้ท้องทะเล
     และรับฟังสะท้อนได้ในเวลา 5 วินาที
     ถ้าอัตราเร็วของเสียงในน้ำทะเลเท่ากับ 1,450 เมตร/วินาที ท้องทะเลนั้นลึกเท่าใด
คำตอบ 
          3,625 m
วิธีทำ
          วาดรูปประกอบการพิจารณา
          พบว่า ระยะทางที่เสียงเดินทางเที่ยวเดียว = h
**********************************************
3. ถ้ายิงปืนระหว่างหน้าผาสองแห่ง ปรากฏว่าได้ยินเสียงสะท้อน 2 ครั้ง หลังจากยิงปืนเป็นเวลา 2 วินาที และ 3 วินาที ตามลำดับ จงหาระยะระหว่างหน้าผาทั้งสอง
    กำหนดอุณหภูมิของอากาศขณะนั้นเป็น 40 องศาเซลเซียส
    อัตราเร็วของเสียงที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสเท่ากับ 331 เมตร/วินาที
    และเพิ่มขึ้น 0.6 เมตร/วินาที ทุก 1 องศาเซลเซียส
คำตอบ 
          887.5 m
วิธีทำ
          วาดรูปประกอบการพิจารณา

1. เสียงเดินทางจากแหล่งกำเนิดออกไปกระทบหน้าผาทั้ง 2 ข้าง แล้วสะท้อนกลับหาผู้ฟัง ดังรูป
    ดังนั้น ระยะห่างระหว่างหน้าผา คือ
    ระยะทางที่เสียงเดินทางเที่ยวเดียว เวลาจึงเท่ากับครึ่งหนึ่งของเวลาไปกลับ
2. อัตราเร็วของเสียงที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส = 331 m/s
    และเพิ่มขึ้น 0.6 m/s ทุก ๆ 1 องศาเซลเซียส
    ดังนั้น อัตราเร็วที่ 40 องศาเซลเซียส คือ v = 331 + 0.6t  
                                                                  = 331 + 0.6 x 40
                                                                  = 355    m/s
3.          ระยะทาง       S = v x t
                                     = 355 x 2.5
                                     = 887.5    m
เพราะฉะนั้น ระยะระหว่างหน้าผา = 887.5 m
**********************************************
4. หวูดรถไฟมีกำลังเสียง 20 วัตต์
    ถ้าคลื่นเสียงจากหวูดรถไฟแผ่หน้าคลื่นออกไปเป็นรูปทรงกลม
    จงหาความเข้มเสียงที่ผิวทรงกลม ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากหวูดรถไฟ 150 เมตร
คำตอบ

วิธีทำ
**********************************************
5. นาย ก เห็นพลุแตกกลางอากาศเหนือศีรษะเขาขึ้นไป 80 เมตร ขณะเดียวกันนาย ข ซึ่งอยู่ห่างจากนาย ก ตามแนวราบ เป็นระยะทาง 60 เมตร ก็เห็นพลุแตกเช่นกัน ความเข้มของเสียงพลุที่นาย ข ได้รับเป็นกี่เท่าของความเข้มของเสียงพลุที่นาย ก ได้รับ
คำตอบ
          0.64 เท่า
วิธีทำ
          วาดรูปประกอบการพิจารณา

          จากรูป นาย ก อยู่ห่างจากพลุ 80 m

          นาย ข อยู่ห่างจากพลุ 100 m

เพราะฉะนั้น ความเข้มเสียงที่นาย ข ได้ยินเป็น 0.64 เท่าของความเข้มเสียงที่นาย ก ได้ยิน

**********************************************
6. รถยนต์ที่วิ่งบนทางด่วนพิเศษสายหนึ่ง ทำให้เกิดเสียงที่มีระดับความเข้ม 90 เดซิเบล ที่ระยะห่างจากถนน 20 เมตร นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรจึงจะทำให้ได้ยินเสียงนี้ โดยมีระดับความเข้มเสียงลดลง
คำตอบ
     วิธีการทำให้ได้ยินเสียงมีระดับความเข้มเสียงลดลงมีดังนี้ เช่น
          1. ใช้ที่ครอบหู
          2. สร้างรั้วบ้านที่มีวัตถุดูดกลืนเสียงได้
          3. ปลูกต้นไม้กั้นระหว่างบ้านกับทางด่วน
          4. ใช้ผนังห้องที่ทำด้วยวัสดุดูดกลืนเสียง
**********************************************
7. เมื่อเป่าแซกโซโฟนตัวหนึ่งให้เกิดเสียงมีความถี่มูลฐาน 440 เฮิรตซ์ พร้อมกับฮาร์มอนิกที่ 3, 5, 9 และ 11 จงหาความถี่ทั้งหมดของเสียงที่เป่าจากแซกโซโฟนขณะนั้น
คำตอบ
          440, 1,320, 2,200, 3,960 และ 4,840 Hz
วิธีทำ
          จาก ฮาร์มอนิก คือ ความถี่ที่เป็นจำนวนเท่าของความถี่มูลฐาน
          ความถี่มูลฐาน = 440 Hz
          ฮาร์มอนิกที่ 3 = 3f = 440 x 3 = 1,320 Hz
          ฮาร์มอนิกที่ 5 = 5f = 440 x 5 = 2,200 Hz
          ฮาร์มอนิกที่ 9 = 9f = 440 x 9 = 3,960 Hz
          ฮาร์มอนิกที่ 11 = 11f = 440 x 11 = 4,840 Hz
เพราะฉะนั้น ความถี่ทั้งหมด คือ 440, 1,320, 2,200, 3,960 และ 4,840 Hz
**********************************************
8. ปรีดาสีไวโอลินให้เกิดเสียง "ซอล" ซึ่งมีความถี่ 384 เฮิรตซ์ ขณะที่ในห้องมีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ถ้าเขาสีไวโอลินเดิมในห้องปรับอากาศที่มีอุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส โดยเล่นโน้ตเสียง "ซอล" ความถี่ของเสียงจากไวโอลินจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
คำตอบ

          ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะเล่นโน้ตเสียงเดิม เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน ดังนั้นอัตราเร็วและความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลง
**********************************************
9. นักดนตรีผู้หนึ่งดีดกีตาร์ทำให้เกิดเสียงความถี่ f ขณะเดียวกับที่มีเสียงออกมาจากแหล่งกำเนิดเสียงอื่น ทำให้เกิดเสียงบีตส์มีความถี่ 5 เฮิรตซ์ เมื่อเขาปรับความถี่ของเสียงจากสายกีตาร์ลดลงเป็น 329.6 เฮิรตซ์ ปรากฏว่าได้ยินเสียงที่มีระดับเสียงเดียวกัน จงหาค่าความถี่ f
คำตอบ
          334.6 Hz
วิธีทำ

เพราะฉะนั้น ความถี่แหล่งกำเนิด = 334.6 Hz

**********************************************
10. แหล่งกำเนิดเสียงส่งคลื่นเสียงความถี่ 1,000 เฮิรตซ์ ด้วยกำลังเสียงคงตัวเข้าหากำแพงในแนวตั้งฉาก ดังรูป
      เมื่อใช้เครื่องรับฟังเสียงเคลื่อนที่บนแนว xy พบว่าความเข้มเสียง ณ ตำแหน่งต่าง ๆ มีค่าไม่สม่ำเสมอทั้งนี้เกิดจากสมบัติใดบ้างของเสียง
คำตอบ
ความเข้มเสียง ณ ตำแหน่งต่าง ๆ มีค่าไม่สม่ำเสมอ เนื่องจาก สมบัติของเสียงดังนี้

**********************************************
11. ท่อทรงกระบอกปลายปิดข้างหนึ่งยาว 2.40 เมตร ถ้าเสียงมีอัตราเร็ว 343 เมตร/วินาที เสียงจากท่อนี้จะมีความถี่ต่ำสุดเท่าใด
คำตอบ
          35.7 Hz
วิธีทำ
          ค่าความถี่ต่ำสุด แสดงว่าเป็นการสั่นพ้องครั้งที่ 1 (ค่าความยาวคลื่นมากที่สุด)
          จาก

          เพราะฉะนั้น ความถี่ 35.7 Hz
**********************************************
12. แหล่งกำเนิดเสียงส่งคลื่นเสียงความถี่ 2,000 เฮิรตซ์ ไปกระทบตัวสะท้อนอันหนึ่ง เมื่อใช้เครื่องรับฟังเสียงเคลื่อนไปตามแนวตรงระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับตัวสะท้อนได้ยินเสียงดังค่อยสลับกัน ถ้าต้องการให้ตำแหน่งเสียงสองตำแหน่งที่อยู่ถัดกันอยู่ห่างกันมากกว่าเดิม 2 เซนติเมตร แหล่งกำเนิดเสียงจะต้องส่งเสียงความถี่เท่าใดไปกระทบตัวสะท้อน อัตราเร็วของเสียงในอากาศเท่ากับ 340 เมตร/วินาที
คำตอบ
          1,619.05 Hz
วิธีทำ
          การสะท้อนครั้งแรก ให้ระยะห่างของตำแหน่งเสียงดัง 2 ครั้ง

          จาก           f   =   2,000 Hz
                           v  =    340 m/s
          หาความยาวคลื่น
          จาก
                            x   =   0.085 m
          ต่อมาต้องการให้ระยะ x เพิ่มขึ้นอีก 2 cm = 0.02 cm
          เพราะฉะนั้น ระยะ x = 0.085 + 0.02 = 0.105 cm
          การสะท้อนครั้งที่ 2
          จาก
          หาความถี่
          จาก
          เพราะฉะนั้น ความถี่ = 1,619.05 Hz
**********************************************
13. เมื่อให้เสียงความถี่ 500 เฮิรตซ์ ผ่านเข้าไปในหลอดเรโซแนนซ์ ขณะอุณหภูมิอากาศเป็น 20 องศาเซลเซียส จะเกิดการสั่นพ้องของเสียง ถ้าอุณหภูมิอากาศเป็น 30 องศาเซลเซียส คลื่นเสียงจะต้องมีความถี่เท่าใดจึงจะเกิดการสั่นพ้องของเสียงได้อีกครั้งหนึ่ง ถ้าอุณหภูมิของอากาศ 0 องศาเซลเซียส อัตราเร็วเสียงในอากาศเท่ากับ 331 เมตร/วินาที และอัตราเร็วเพิ่มขึ้น 0.6 เมตร/วินาที ทุก ๆ 1 องศาเซลเซียส
คำตอบ
          508.7 Hz
วิธีทำ 
          เมื่ออุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
          อัตราเร็วของเสียง v  =  331 + 0.6t = 331 + 0.6 x 20 = 343 m/s
          ความยาวคลื่นที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
          จาก
          เกิดการสั่นพ้องครั้งที่ 1
          เมื่ออุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
          อัตราเร็วของเสียง v  =  331 + 0.6t = 331 + 0.6 x 30 = 349 m/s
          เกิดการสั่นพ้องครั้งที่ I ในท่อยาวเท่าเดิม
          หาความถี่

          เพราะฉะนั้น ความถี่ = 508.7 Hz
**********************************************
14. ในการทดลองการสั่นพ้องของเสียง ขณะเกิดการสั่นพ้องครั้งแรก ลูกสูบอยู่ห่างจากปากหลอดเรโซแนนซ์ 18 เซนติเมตร และเมื่อเกิดการสั่นพ้องครั้งถัดไปจะต้องดึงลูกสูบห่างจากปากหลอดเรโซแนนซ์กี่เซนติเมตร
คำตอบ 
          54 cm
วิธีทำ
          วาดรูปประกอบการพิจารณา
       
          ดังนั้น การสั่นพ้องครั้งถัดไป ให้ = S
          จะได้
          เพราะฉะนั้น ต้องดึงลูกสูบให้ห่างจากปากหลอด 54 cm
**********************************************
15. หลอดแก้วรูปทรงกระบอกปลายปิดข้างหนึ่ง ถ้านำมาใส่น้ำให้มีระดับต่าง ๆ กันแล้ว นำส้อมเสียงที่กำลังสั่นให้เกิดเสียงไปไว้ใกล้ปากหลอดจะพบว่ามีความสูงของน้ำในหลอดแก้ว 2 ค่าที่ทำให้เกิดเสียงดังกว่าเดิม ครั้งแรกมีน้ำในหลอดแก้วสูง 12 เซนติเมตร ครั้งที่ 2 มีน้ำในหลอดแก้วสูง 37 เซนติเมตร ถ้าส้อมเสียงสั่นด้วยความถี่ 682 เฮิรตซ์ อัตราเร็วเสียงในอากาศขณะนั้นมีค่าเท่าใด
คำตอบ 
          341 m/s
วิธีทำ
          จากโจทย์ ความถี่ 382 Hz ทำให้เกิดการสั่นพ้อง
          ครั้งที่ 1 ระดับน้ำในหลอดสูง 12 cm
          ครั้งที่ 2 ระดับน้ำในหลอดสูง 37 cm
          การสั่นพ้อง 2 ครั้งที่ติดกัน
          เพราะฉะนั้น อัตราเร็วของเสียง 341 m/s
**********************************************
<<<   โจทย์ที่น่าสนใจ สำหรับเรียนรู้เพิ่มเติม   >>>
**********************************************
16. ในสนามบินแห่งหนึ่งวัดระดับความเข้มเสียงได้ 110 db ผู้ควบคุมใช้เครื่องป้องกันเสียงซึ่งลดความเข้มเสียงได้ 96% ผู้ควบคุมจะได้ยินเสียงระดับความเข้มเสียงเท่าใด (กำหนด log5 = 0.69)
วิธีทำ
          จากระดับความเข้ม 110 db หาค่าความเข้มได้

          เมื่อลดเสียงได้ 95% แสดงว่าเหลือ 5%

          ดังนั้นจะได้ยินเสียง = 96.9 db
************************************************
17. ความยาวของคลื่นเสียงในน้ำเป็น 500 cm และ 512 cm มีผลทำให้เกิดบีตส์ที่มีเสียงดังเป็นจำนวน 6 ครั้ง ใน 1 วินาที จงหาอัตราเร็วของเสียงในน้ำ
วิธีทำ
          จากสมการหาค่าความถี่บีตส์ได้

          อัตราเร็วของเสียงในน้ำ = 1280 m/s
*************************************************
18. เคาะส้อมเสียงความถี่ 320 Hz แล้วจ่อเหนือหลอดอันหนึ่งจะเกิดเสียงดังที่สุด เมื่อระดับน้ำในหลอดต่ำกว่าจากปากหลอด 14 cm และ 74 cm ตามลำดับ เมื่อนำส้อมเสียงอีกอันหนึ่งมาเคาะแล้วจ่อเหนือหลอดนี้จะเกิดกำทอนเมื่อระดับน้ำต่ำกว่าปากหลอด 20 cm และ 60 cm ตามลำดับ จงหา
          ก. อัตราเร็วของเสียงในอากาศ
          ข. ความถี่ในการสั่นของส้อมเสียงอันหลัง
วิธีทำ


*************************************************
19. จากรูปข้างล่างนี้
โรงงาน ก อยู่ห่างจากถนน 10 เมตร วัดระดับความเข้มเสียงของเครื่องจักรในโรงงานที่ตำแหน่ง ข (บนถนน) ได้ 90 เดซิเบล บ้านพักผู้จัดการโรงงานอยู่ถัดจากถนนออกไปเป็นระยะทาง x เมตร วัดระดับความเข้มเสียงในบ้านได้ 70 เดซิเบล ระยะทาง x จะเป็นกี่เมตร
          (กำหนดให้ระดับความเข้มเสียง = 10 log เมื่อ x = ความเข้มเสียง)
วิธีทำ
          ตำแหน่ง ข วัดได้ 90 db, ณ บ้านพักวัดระดับเสียงได้ 70 db กำหนดให้โรงงานเป็นแหล่งกำเนิดเสียง หาค่า x ได้
          ระยะทาง x = 90 m
*************************************************
20. ในการค้นหาเรือดำน้ำของข้าศึกซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ในแนวระนาบ ถ้าเรือดำน้ำอยู่ในแนวดิ่งใต้เรือพิฆาตซึ่งจอดนิ่งอยู่บนผิวน้ำขณะที่คลื่นเสียงจากเครื่องโซนาร์บนเรือพิฆาตกระทบเรือดำน้ำครั้งแรก ให้หาความเร็วของเรือดำน้ำเป็นเมตรต่อวินาที

          สมมติว่าคลื่นเสียงที่ส่งครั้งแรกสะท้อนกลับมาในเวลา 6 วินาที และครั้งที่สองในเวลา 10 วินาที และเวลาที่คลื่นเสียงกระทบเรือดำน้ำทั้งสองครั้งห่างกัน 10 วินาที กำหนดให้ความเร็วคลื่นเสียงในน้ำเท่ากับ 1500 เมตรต่อวินาที
วิธีทำ
          จากรูป ตำแหน่งที่ 1 คือ การวัดครั้งแรกใช้เวลาไปกลับ = 6 sec
                                                           ดังนั้น    h   =   1500 x 3
                                                                             =   4500 m
          และเมื่อเรือเคลื่อนที่ไปแล้วถึงตำแหน่ง (2) จะได้ยินเสียงสะท้อนเป็น 10 sec
                                                           ดังนั้น    d   =   v x t
                                                                              =   1500 x 5
                                                                              =   7500 m
          จากรูปหาค่า x ได้
                                                                          x   =   6000 m
          จากตำแหน่ง (1) ไป (2) ใช้เวลาต่างไปจากครั้งแรก = 6 sec
          ดังนั้นอัตราเร็วของเรือดำน้ำ = 600 m/s
*************************************************
21. ชายคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ทางบินของเครื่องบินที่บินเร็วกว่าเสียง ด้วยความเร็วคงที่ในแนวระดับ เขาพบว่าเมื่อเครื่องบิน บินผ่านศีรษะในแนวดิ่งไปแล้วนาน 8.0 วินาที ก็ได้ยินเสียงเครื่องบิน และขณะนั้นเขาวัดมุมเงยของเครื่องบินได้ 30 องศา ถ้าอัตราเร็วเสียงอากาศสม่ำเสมอเป็น 340 เมตร/วินาที
          ก) อัตราเร็วของเครื่องบินมีค่าเท่าใด
          ข) เครื่องบิน บินด้วยเลขมัคเท่าใด
          ค) เครื่องบิน บินสูงจากพื้นเท่าใด
          ง) ทิศทางการเคลื่อนที่ของหน้าคลื่นกระแทกทำมุมเท่าใดกับทางบิน

บทวิเคราะห์
วิเคราะห์คำถาม
          โจทย์กำหนดความเร็วเสียงในอากาศ (v = 340 m/s) บอกเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ (t) = 8 วินาที มุมเงย = 30 องศา โจทย์ถาม
          ก) อัตราเร็วของเครื่องบินมีค่าเท่าใด
          ข) เครื่องบิน บินด้วยเลขมัคเท่าใด Mach Number = ?
          ค) เครื่องบิน บินสูงจากพื้นเท่าใด y = ?
          ง) มุมที่เครื่องบินทำกับพื้นดิน = ?
วิเคราะห์สูตร

วิธีทำ
          ก) อัตราเร็วของเครื่องบินมีค่าเท่าใด
          ข) เครื่องบิน บินด้วยเลขมัคเท่าใด
Mach no = 2
          ค) เครื่องบิน บินสูงจากพื้นเท่าใด
          ง) ทิศทางการเคลื่อนที่ของหน้าคลื่นกระแทกทำมุมเท่าใดกับทางบิน
                    จากรูป ทิศของหน้าคลื่นกระแทกเคลื่อนที่
                                ทำมุม 60 องศากับพื้นดิน
                                ทำมุม 60 องศากับเส้นทางบิน
********************************************
22. รถไฟขบวนหนึ่ง กำลังเคลื่อนที่เข้าสู่ชานชาลาสถานีด้วยอัตราเร็ว 100 เฮิรตซ์ รถคันหนึ่งกำลังวิ่งสวนทางกับรถไฟบนถนนขนานกับรางรถไฟด้วยอัตราเร็ว 30 เมตรต่อวินาที จงหาความถี่ปรากฎเสียงหวูดต่อคนขับรถคันนั้น (กำหนดให้ความเร็วเสียงในอากาศ 330 เมตรต่อวินาที)
บทวิเคราะห์
วิเคราะห์คำถาม

วิเคราะห์สูตร

วิธีทำ

********************************************
23. หลอดเรโซแนนซ์ปลายปิด 1 ข้าง เมื่อเกิดเสียงสั่นพ้องที่ความถี่ 350 Hz จะมีตำแหน่งบัพกี่บัพ ถ้าหลอดยาว 1.25 เมตรและความเร็วเสียงในอากาศขณะนั้น 350 m/s
บทวิเคราะห์
วิเคราะห์คำถาม 
          ความถี่ที่เกิดการสั่นพ้อง 350 Hz นั้น เราไม่ทราบว่าเป็นความถี่มูลฐานหรือไม่ ดังนั้น ต้องหาความถี่มูลฐาน
วิเคราะห์สูตร 
          ใช้สูตรมูลฐานของท่อปลายปิด 1 ข้าง และเปิด 1 ข้าง
วิธีทำ
********************************************
24. ท่อปลายเปิดสองข้างยาว 140 cm และท่อปลายปิดหนึ่งด้านให้เกิดเสียงความถี่มูลฐานพร้อมกัน เกิดบีตส์ 5 Hz ถ้าความเร็วเสียงในอากาศเป็น 350 m/s จงหาความยาวท่อปลายปิด
บทวิเคราะห์
วิเคราะห์คำถาม

วิเคราะห์สูตร


วิธีทำ


          นั่นคือ ความยาวท่อปลายปิด เท่ากับ 0.73 เมตร
********************************************
25. ในการทดลองเรื่องการสั่นพ้องของเสียง ถ้าใช้เสียงความถี่ 698 Hz ในการทดลอง ขณะนั้นอุณหภูมิอากาศเป็น 30 องศาเซลเซียส ตำแหน่งของลูกสูลจากปากหลอดเรโซแนนซ์ ขณะเกิดการสั่นพ้องครั้งแรก จะห่างจากตำแหน่งของลูกสูบ ขณะเกิดการสั่นพ้องครั้งถัดไปเป็นระยะเท่าใด
บทวิเคราะห์
วิเคราะห์คำถาม 
          โจทย์กำหนดอุณหภูมิของอากาศมาให้ 30 องศาเซลเซียส 
          หาความเร็วเสียงในอากาศได้
          กำหนด f   =   698 Hz
วิเคราะห์สูตร 
          ใช้สูตร
วิธีทำ 
          อุณหภูมิอากาศ = 30 องศาเซลเซียส จะมีความเร็วเสียงเท่ากับ
          จาก
          ดังนั้น ระยะห่างระหว่างตำแหน่ง สั่นพ้อง 2 ครั้ง จะห่างกัน
********************************************
26. การหาความถี่ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเครื่องหนึ่ง โดยใช้หลอดกำทอน ปริมาตรของอากาศที่อยู่ในหลอดกำทอนสามารถปรับได้โดยการเลื่อนลูกสูบที่อยู่ในหลอดแล้วสังเกตเสียงดังชัดที่สุด 3 ตำแหน่ง ดังนี้ คือ ระยะ 0.15 เมตร 0.49 เมตร และ 0.83 เมตร จากปลายหลอด ขณะทำการทดลองวัดอุณหภูมิห้องได้ 20 องศาเซลเซียส จงหาความถี่ของเสียงในหน่วยของ Hz
บทวิเคราะห์
วิเคราะห์คำถาม
วิเคราะห์สูตร
          ใช้สูตร

วิธีทำ
********************************************

7 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ4 ตุลาคม 2559 21:02

    ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ช่วยได้เยอะเลย ^^

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ16 ธันวาคม 2560 04:15

    ขอบคุณค่ะ ดีมากๆเลย

    ตอบลบ