วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การศึกษาในหลักสูตรคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

การศึกษาในหลักสูตรคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สังคมวิทยา
เป็นศาสตร์ที่ศึกษาและอธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ด้วยวิธีการแบบวิทยาศาสตร์
ศึกษารูปแบบกระบวนการและผลของการกระทำระหว่างกันของคนในสังคม ชุมชน องค์การ กลุ่มคนไปจนถึงสถาบันสังคมแบบต่าง ๆ

การศึกษาสังคมวิทยามีกลุ่มวิชาต่าง ๆ เช่น
กลุ่มวิชาทฤษฎีและระเบียบวิธี
กลุ่มวิชาจิตวิทยาสังคม
กลุ่มวิชาประชากรชุมชนและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มการจัดระเบียบทางสังคม
กลุ่มความเบี่ยงเบน และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

มานุษยวิทยา
ศึกษาเกี่ยวกับตัวมนุษย์ ผลงานของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น ภาษา วัฒนธรรม ตลอดจนพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน

การศึกษามานุษยวิทยาในคณะแบ่งออกเป็นกลุ่มวิชาใหญ่ ๆ คือ
กลุ่มวิชาทฤษฎี
กลุ่มวิชาระเบียบวิธี
กลุ่มวิชาวัฒนธรรมและสังคมวิเคราะห์
กลุ่มวิชาของวัฒนธรรม
กลุ่มวิชาโบราณคดี และพิพิธภัณฑ์
และกลุ่มวิชามานุษยวิทยาชีวภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ และสายศิลป์ มีความสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์

แนวทางในการประกอบอาชีพ
สามารถทำงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานวิจัย งานด้านประมวล ข้อมูลสถิติ งานด้านผังเมือง งานด้านพัฒนา งานคอมพิวเตอร์ งานด้านการวางแผนหรือวิเคราะห์นโยบาย และงานสอนหนังสือ เป็นต้น
ส่วนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้ความรู้ทางสังคมวิทยาโดยตรง ได้แก่ งานฝึกอบรมหรือการประชุม งานบริหาร เช่น ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ เซลล์แมน งานข่าว เช่น พนักงานข่าวกรอง ผู้สื่อข่าว พนักงานวิทยุ งานธุรการ เช่น Receptionist เจ้าหน้าที่สโมสร งานฝ่ายบุคคล ทั้งในหน่วยงานของรัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ องค์การพัฒนาเอกชนและมูลนิธิต่าง ๆ เช่น โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น