วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การศึกษาในหลักสูตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

การศึกษาในหลักสูตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการออกแบบกายภาพด้านต่าง ๆ เช่น การออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์การออกแบบภายใน การปรุงแต่งสภาพแวดล้อมให้ได้ประโยชน์ใช้สอยที่ดีที่สุดแก่เจ้าของงานและประชาชนที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงออกถึงคุณค่าแห่งศิลปะในสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นนั้น นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงด้านการวางแผนและเคหการอีกด้วย มีสาขาให้เลือกศึกษาได้ดังนี้
1. สาขาสถาปัตยกรรม
ศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมการใช้วัสดุ วิธีการก่อสร้างและความรู้ทางสาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนความงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งส่วนของโครงการที่ปฏิบัติและผลกระทบต่อส่วนรวม ทั้งนี้จะเน้นปัจเจกภาพเฉพาะบุคคลเป็นสำคัญ
2. สาขาสถาปัตยกรรมไทย
ศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย และศึกษาแหล่งที่มาอิทธิพลขององค์ประกอบ สถาปัตยกรรมไทยศึกษา และฝึกหัดเขียนลายไทยชนิดต่าง ๆ ตั้งแต่ง่ายไปจนถึงการบรรจุลายลงบนส่วนประกอบสถาปัตยกรรมให้ถูกต้องตามหน้าที่ และสามารถออกแบบสถาปัตยกรรมไทยให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและสังคมปัจจุบัน
3. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
เป็นศาสตร์ที่ประสานกันระหว่างงานสถาปัตยกรรม และงานออกแบบภายใน เป็นวิชาชีพทางด้านการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม ซึ่งเน้นการจัดที่ว่างภายในอาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอยและความงามโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม วัสดุและเทคโนโลยีในการก่อสร้าง ความรู้ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง การประหยัดพลังงานและทรัพยากร สภาพเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การใช้สอยภายในอาคารเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพเหมาะสมแก่ผู้ใช้อาคารทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
4. สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
เน้นหนักการออกแบบ 5 สาขา คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบเลขะนิเทศ การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา การออกแบบสิ่งทอ โดยจะต้องศึกาาพื้นฐานทั้ง 5 สาขา แล้วเลือกเน้นสาขาที่ตนถนัดและทำวิทยานิพนธ์ในสาขานั้น
5. สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
เน้นหนักด้านการปรุงแต่งสิ่งแวดล้อมของมนุษย์และธรรมชาติให้มีความสมดุลซึ่งกันและกัน ศึกษาด้านสุนทรียภาพและการใช้สอยของเมืองและที่อยู่อาศัยของมนุษย์ รวมถึงออกแบบสวนสาธารณะ สวนสัตว์ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ป่า ต้นน้ำ ตลอดจนการอนุรักษ์โบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
6. สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ศึกษาทางด้านเทคโนโลยีอาคาร การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร และการจัดการระบบอาคาร หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วย 2 สาขาหลัก ได้แก่
***   เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (Architectural Technology) 
สร้างความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสภาพแวดล้อม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพให้สูงขึ้นในอนาคต
***   เทคโนโลยีอาคารและการจัดการ (Building Technology and Management)
มุ่งหวังผลิตบุคลากรผู้ควบคุมอาคารที่มีความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีอาคาร และวิศวกรรมงานระบบขั้นสูง เป็นผู้ที่มีความเข้าใจงานสถาปัตยกรรมทั้งทางปรัชญาและทางเทคโนโลยี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ควรเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการและทักษะในด้านทัศนศิลป์ที่สมดุลกับความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพราะวิชาการออกแบบเป็นวิชาศิลปประยุกต์ ผู้สมัครเข้าเรียนจะต้องสอบผ่านวิชาความถนัดด้านการออกแบบ จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะนี้ได้

แนวทางในการประกอบอาชีพ
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรด้านการออกแบบสาขาต่าง ๆ ข้างต้น สามารถประกอบวิชาชีพอิสระ รับราชการ หรือทำงานบริษัทต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะด้านการพัฒนา เช่น การออกแบบการก่อสร้าง การอุตสาหกรรม การโฆษณา รวมทั้งการอนุรักษ์ด้านต่าง ๆ เช่น การอนุรักษ์ธรรมชาติ โบราณสถาน และสถาปัตยกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น