วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การศึกษาในหลักสูตรคณะอุตสาหกรรมการเกษตร

การศึกษาในหลักสูตรคณะอุตสาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมการเกษตร
จะใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี โดยแบ่งออกเป็นสาขาต่าง ๆ ดังนี้

1. สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ
ศึกษาเกี่ยวกับการนำเอาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการผลิตภาชนะบรรจุ และการวิเคราะห์หากระบวนการที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ลดการสูญเสียทั้งผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภคหรือตลาด

2. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
ศึกษาเกี่ยวกับการนำความรู้ด้านเคมี ชีวภาพ จุลชีววิทยา วิศวกรรมเคมี และพันธุวิศวกรรม มาใช้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบทางชีวภาพ เพื่อการผลิตสารเคมีชีวภาพที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับการบำบัดและการนำของเสียไปใช้ประโยชน์

3. สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานต่าง ๆ วิศวกรรมศาสตร์ กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร การวัดค่าคุณภาพต่าง ๆ ระบบการประกันคุณภาพ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการ และการตลาด เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัตถุดิบทางการเกษตร ในรูปของอาหารกึ่งอาหารและมิใช่อาหาร

4. สาขาเทคโนโลยีกระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โดยกระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์ เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปชั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหาร หรือในอุตสาหกรรมสารกึ่งอาหาร รวมทั้งเทคโนโลยีการแปรรูปยางและหนังสัตว์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ และมีความสนใจทางด้านการเกษตร

แนวทางในการประกอบอาชีพ
สามารถรับราชการ ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตรโดยเฉพาะ หรือโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เป็นต้น ตลอดจนสามารถประกอบเป็นอาชีพอิสระได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น