วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การศึกษาในหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์

การศึกษาในหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านการเกษตรในสาขาให้เลือกศึกษาได้ดังนี้
1. กีฏวิทยา
ศึกษาเกี่ยวกับกีฏวิทยาทางการเกษตร พิษวิทยาของสารกำจัดแมลงและสรีรวิทยาของแมลง กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม ชีวโมเลกุลของแมลง
2. ปฐพีวิทยา
ศึกษาเกี่ยวกับการสำรวจจำแนกดินและธรณีวิทยา เคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดิน จุลชีววิทยาของดิน ฟิสิกส์ของดิน การอนุรักษ์และการจัดการที่ดิน ปฐพีวิทยา สิ่งแวดล้อม
3. พืชไร่นา
ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตพืชไร่ สรีรวิทยาการผลิต และนิเวศวิทยา การปรับปรุงพันธุ์พืช วัชพืช เทคโนโลยี เมล็ดพันธุ์ พืชอาหารสัตว์และหญ้าเศรษฐกิจ ภูมิอากาศพืช
4. พืชสวน
ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตพืช วิทยาการขยายพันธุ์พืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว วิทยาการเมล็ดพันธุ์ สรีรวิทยาการเจริญเติบโต พืชสวนเพื่อสภาพแวดล้อม
5. สัตวบาล
ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์ สรีรวิทยาของสัตว์ และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เพื่อสร้างพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย
6. โรคพืช
ศึกษาเกี่ยวกับราวิทยา โรคพืชที่เกิดจากเชื้อสาเหตุต่าง ๆ เช่น รา แบคทีเรีย ไวรัส มายโคพลาสมา ไส้เดือนฝอย รวมทั้งโรคพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต
7. ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคในงานส่งเสริมการพัฒนา ชนบทและการเกษตร การติดต่อสื่อสารทางการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสาร วิทยุโทรทัศน์ การศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท ฯลฯ
8. เกษตรกลวิธาน
ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องต้นกำลังและเครื่องทุ่นแรงเกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว พัฒนาดินและน้ำเพื่อการเกษตร อาคารและสิ่งแวดล้อมการเกษตร คอมพิวเตอร์และระบบควบคุมทางการเกษตร
9. การจัดการศัตรูพืช
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการแมลงศัตรูพืช การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี การป้องกันกำจัดโรคพืช การป้องกันกำจัดวัชพืช
10. เคมีการเกษตร
ศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีประเภทต่าง ๆ ที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น เช่น ปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ รวมทั้งสารที่พืช สัตว์ และจุลินทรีย์สร้างขึ้นตามธรรมชาติ เพื่อหาแนวทางนำเอาสารนั้นไปใช้ประโยชน์
11. วิทยาศาสตร์เกษตร
ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกษตร ในด้านการวิจัยการบริการวิชาการ การถ่ายทอดวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์เกษตร ระบบเกษตรกรรม เทคนิคการผลิตเชิงคุณภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ มีความสนใจทางด้านการเกษตร รักธรรมชาติ

แนวทางในการประกอบอาชีพ
สามารถทำงานในหน่วยงานของราชการ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ รัฐวิสาหกิจ ทำธุรกิจส่วนตัวทางการเกษตร งานสื่อมวลชน ทำงานในบริษัทเมล็ดพันธุ์ สารเคมีเกษตร ปุ๋ย เป็นเจ้าหน้าที่การเกษตรของธนาคารต่าง ๆ ทำงานในบริษัทวางแผนการเกษตรและปศุสัตว์ ธนาคารที่ให้สินเชื่อทางด้านการเกษตรและปศุสัตว์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น