วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การศึกษาในหลักสูตรคณะประมง

การศึกษาในหลักสูตรคณะประมง
ประมง
ใช้เวลาในการเรียน 4 ปี โดยแบ่งออกเป็นสาขาต่าง ๆ ให้เลือกศึกษาได้ดังนี้
1. การจัดการประมง
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรประมง ฟาร์มสัตว์น้ำ ธุรกิจการประมง และการพัฒนาชุมชนประมงพื้นบ้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมง องค์การที่ทำหน้าที่ในการจัดการและพัฒนาการประมง นโยบายและแผนพัฒนาการประมง
2. ชีววิทยาประมง
ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์น้ำ บทบาทและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในน้ำกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการทรัพยากร การแก้ไขปัญหาการประมง สิ่งแวดล้อมทางน้ำ รวมไปถึงการพัฒนาการประมงที่ยั่งยืน การศึกษาอันหลากหลายครอบคลุมความรู้พื้นฐานในสาขาการประมงอย่างทั่วถึงในทุกระบบนิเวศของแหล่งน้ำ
3. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การผลิตอาหารสัตว์น้ำ การจัดการคุณภาพน้ำและดินในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ พันธุศาสตร์สัตว์น้ำและการปรับปรุงพันธุ์ และวิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4. ผลิตภัณฑ์ประมง
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากแหล่งน้ำ การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตในน้ำ การใช้ประโยชน์จากของเสียและผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และวิศวกรรมการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากแหล่งน้ำ
5. วิทยาศาสตร์ทางทะเล
ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของชีวภาพทางทะเล นิเวศวิทยาทางทะเลและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในทะเลกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งทางเคมี ฟิสิกส์ และสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง สมุทรศาสตร์เคมี ชีวและฟิสิกส์ มลภาวะในทะเล การประเมินสภาพแวดล้อม ทางทะเลและมหาสมุทร เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืนและด้วยความรับผิดชอบ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ และควรมีพื้นฐานทางด้านชีววิทยาค่อนข้างดี

แนวทางในการประกอบอาชีพ
สามารถรับราชการ ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น กรมประมง บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม บริษัทจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ บริษัทร่วมทุนทำประมงระหว่างประเทศ บริษัทเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม หรือประกอบอาชีพส่วนตัว เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น