วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ชีววิทยา-โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ข้อ 11-20

ชีววิทยา-โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ข้อ 11-20
11. เซลล์ใดต่อไปนี้สามารถทำงานได้ ถึงแม้ว่าตายไปแล้ว
          1. เทรคีด
          2. ซีฟทิวบ์
          3. เซลล์คอมพาเนียน
          4. เซลล์พาเรนไคมา
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          เทรคีดเป็นท่อลำเลียงน้ำและเกลือแร่ ถึงแม้จะตายไปแต่ยังทำหน้าที่เป็นท่อลำเลียงได้
**********************************************
12.
จากรูป แสดงวิธีการทดลองของมึนซ์ (Munch) ท่านสามารถบอกได้หรือไม่ว่า ก, ข และ ค อาจเปรียบเทียบได้กับส่วนไหนของต้นพืชทั่ว ๆ ไป
          1. ก คือ ราก, ข คือ ใบ, ค คือ ลำต้น
          2. ก คือ ราก, ข คือ ใบ, ค คือ โฟลเอม
          3. ก คือ ใบ, ข คือ ลำต้น, ค คือ ราก
          4. ก คือ ใบ, ข คือ ราก, ค คือ โฟลเอม
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          จากวิธีการทดลองของมึนซ์ (Munch) (ก) ควรเป็นใบ เพราะใบสังเคราะห์ด้วยแสง แล้วให้ความเข้มข้นของน้ำตาลสูง จะส่งน้ำตาลผ่านไปตามท่อโฟลเอม (ค) ไปยังราก (ข) ซึ่งมีความเข้มข้นของน้ำตาลน้อยกว่า
**********************************************
13. โดยเฉลี่ยแล้ว อัตราการลำเลียงสารทางโฟลเอมเมื่อเทียบกับการลำเลียงสารในไซเลมจะมีอัตรา
          1. เร็วกว่า 1 เท่า
          2. เร็วกว่า 10 เท่า
          3. เท่ากัน
          4. ช้ากว่า
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          โดยเฉลี่ยแล้วอัตราการลำเลียงทางโฟลเอม เมื่อเทียบกับการลำเลียงสารในไซเลมแล้วจะมีอัตราช้ากว่าการลำเลียงน้ำและเกลือแร่ในไซเลมประมาณ 1 ใน 10
**********************************************
14. ธาตุใดที่พืชต้องการในปริมาณมาก และพืชทั่วไปได้ธาตุเหล่านี้จากน้ำและอากาศ
          1. คาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน
          2. ไนโตรเจน ไฮโดรเจน คาร์บอน
          3. ออกซิเจน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน
          4. คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน เป็นธาตุที่พืชต้องการในปริมาณมาก และพืชทั่วไปได้ธาตุเหล่านี้จากน้ำและอากาศ
**********************************************
15. เมื่อพืชแก่ลง จะมีการขนย้ายสารอาหารบางชนิดออกจากใบแก่นี้ ส่งไปยังใบอ่อนโดยผ่านทางใด
          1. ไซเลม
          2. เวสเซล
          3. เทรคีด
          4. โฟลเอม
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          เมื่อพืชใบแก่จะมีการขนย้ายสารอาหารบางชนิด ออกจากใบแก่นี้ ไปยังใบอ่อนโดยผ่านทางโฟลเอม
**********************************************
16. น้ำสามารถแพร่จากดินเข้าสู่รากได้ เนื่องจาก
          1. ค่าของวอเตอร์โพเทนเชียลของน้ำในราก สูงกว่าของน้ำในดิน
          2. ค่าของวอเตอร์โพเทนเชียลของน้ำในราก ต่ำกว่าของน้ำในดิน
          3. ค่าของวอเตอร์โพเทนเชียลของน้ำในราก เท่ากันกับของน้ำในดิน
          4. เกิดจากกระบวนการอิมบิบิชันของราก
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          การที่น้ำแพร่ได้จะขึ้นกับค่าของวอเตอร์โพเทนเชียล น้ำจะแพร่จากบริเวณที่น้ำมีค่าวอเตอร์โพเทนเชียลสูงไปยังบริเวณที่มีค่าวอเตอร์โพเทนเชียลต่ำ ดังนั้น น้ำสามารถแพร่จากดินเข้าสู่รากได้ เนื่องจากค่าวอเตอร์โพเทนเชียลของน้ำในรากต่ำกว่าของน้ำในดิน
**********************************************
17. พืชจะดูดน้ำเข้าสู่รากได้มาก ถ้า
          1. มีรากขนาดใหญ่
          2. มีปริมาณน้ำในดินมาก
          3. มีอัตราการคายน้ำสูง
          4. ดินร่วนปนทราย
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          พืชจะดูดน้ำเข้าสู่รากได้มาก ถ้าพืชนั้นมีอัตราการคายน้ำสูง เพราะพืชต้องดูดน้ำเข้าไปทดแทนในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน
**********************************************
18. การที่พืชที่มีขนาดใหญ่สูง 40-50 เมตร สามารถที่จะดูดน้ำขึ้นสู่ลำต้นได้ เนื่องจากแรงจากข้อใดมากที่สุด
          1. แรงดันมาก
          2. คะปิลลารี่แอกชัน
          3. โคฮีชัน
          4. ทรานสปิเรชันพูล
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          การที่พืชที่มีขนาดสูง 40-50 เมตร สามารถดูดน้ำขึ้นสู่ลำต้นได้ เพราะมีแรงทรานสปิเรชันพูลเนื่องจากการคายน้ำดูดน้ำเข้าแทนที่
**********************************************
19. ข้อใดเป็นเซลล์ที่มีการแบ่งตัวตลอดเวลา
          1. เทรคีด
          2. ไฟเบอร์
          3. พาเรนไคมา
          4. วาสคิวลาร์ แคมเบียม
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          วาสคิวลาร์ แคมเบียม (Vascular cambium) เป็นเซลล์เนื้อเยื่อเจริญที่แบ่งตัวตลอดเวลา
**********************************************
20. สิ่งมีชีวิตสามารถรักษาระดับความเข้มข้นของไฮโดรเจนอิออนภายในและภายนอกเซลล์ให้คงที่ได้ หรืออาจเปลี่ยนแปลงแต่เพียงเล็กน้อย โดยอาศัย
          1. การควบคุมการแพร่ของน้ำเข้า-ออกจากเซลล์
          2. การปรับอัตราการหายใจในเซลล์
          3. การทำงานของเอนไซม์ในเซลล์
          4. การทำงานของสารละลายบัฟเฟอร์ในเซลล์
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          สิ่งมีชีวิตสามารถรักษาระดับความเข้มข้นของไฮโดรเจนอิออนภายในและภายนอกเซลล์ให้คงที่ได้หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้เพียงเล็กน้อยโดยอาศัยการทำงานของสารละลายบัฟเฟอร์ในเซลล์ การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของไฮโดรเจนอิออน ยังอาจพบจากกลไกการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดและกลไกการขับถ่ายทางไต
**********************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น