วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การศึกษาในหลักสูตรคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - คณะบริหารธุรกิจ

การศึกษาในหลักสูตรคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - คณะบริหารธุรกิจ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี - คณะบริหารธุรกิจ
เป็นศาสตร์ที่ศึกษาถึงลักษณะของธุรกิจเอกชนทุกด้าน ภาระหน้าที่ของสายงานต่าง ๆ ในการบริหารธุรกิจ ได้แก่ การจัดการทั่วไป การเงินและการธนาคาร การบัญชี การตลาด การผลิต การบริหารงานบุคคลและพฤติกรรมองค์การ สถิติและข้อมูลทางธุรกิจ การบริหารระบบข้อมูลธุรกิจ ธุรกิจการประกันภัย ประกันชีวิตและสุขภาพ ประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา ดังนี้
1.1 สาขาการบัญชี
จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการบัญชี การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้กับงานบัญชีและวิชาชีพการสอบบัญชี
1.2 สาขาการต้นทุน
จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการบัญชี รวมทั้งระบบวิธีการบัญชีต้นทุน และการวิเคราะห์ต้นทุน
1.3 สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการบัญชี รวมทั้งการออกแบบวิเคราะห์และจัดระบบข้อมูลทางบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วย 10 สาขาวิชา ดังนี้
2.1 สาขาการธนาคารและการเงิน
จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับการบริหาร การเงินของธุรกิจ สถาบันการเงิน และองค์การรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ
2.2 สาขาระบบสารสนเทศทางการจัดการ
จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับการใช้ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ
2.3 สาขาการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับการจัดสรรและการใช้บุคลากรอย่างเหมาะสมในภาวะหน้าที่ต่าง ๆ ของการจัดการและดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.4 สาขาการบริหารอุตสาหกรรมเดินทาง
จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินทาง ได้แก่ อุตสาหกรรมโรงแรม การเดินทางและการท่องเที่ยว การขนส่ง ตลอดจนธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการเดินทาง
2.5 สาขาการจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน
จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับภาระหน้าที่ทางด้านการผลิต เพื่อให้กิจกรรมและการบริหารในด้านนี้ได้ผลตามความต้องการขององค์การธุรกิจ
2.6 สาขาการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ
จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับภารกิจต่าง ๆ การจัดการเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งสินค้า และการให้บริการการขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ
2.7 สาขาการตลาด
จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับทฤษฎี วิธีการและหน้าที่งานทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
2.8 สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
2.9 สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับทฤษฎี ทักษะและแนวความคิด การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ และการประยุกต์ใช้ในการวางกลยุทธ์ การดำเนินงานและปรับตัวทางอสังหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงต่อไป
2.10 สาขาบริหารโลจิสติกส์
จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ การบริหารและการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า การวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต กระบวนการจัดซื้อ การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้า การวางแผนการขนส่ง ตลอดจนความรู้ในกระบวนการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

3. หลักสูตรสถิติศาสตร์บัณฑิต ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา ดังนี้
3.1 สาขาสถิติประยุกต์
จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับทฤษฎีสถิติและการนำวิชาสถิติไปประยุกต์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลในสาขาวิชาต่าง ๆ
3.2 สาขาประกันภัย
จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับการประกันภัย
3.3 สาขาสถิติคณิตศาสตร์
จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับทฤษฎีทางสถิติมากขึ้นและการประยุกต์ใช้
3.4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับวิชาด้านคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปใช้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้สนใจเข้ามาเรียนในคณะนี้ควรเป็นผู้ที่มีระเบียบ ทำงานเป็นระบบ ช่างสังเกต ชอบการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สนใจในเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อช่วยในการทำงานให้ถูกต้อง รวดเร็ว มีความสุขุม รอบคอบ อดทนและสามารถนำเสนอข้อมูลได้ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความสามารถในการทำงานกับผู้อื่นได้ มีความถนัดสูงในด้านคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

แนวทางในการประกอบอาชีพ
ส่วนใหญ่บัณฑิตของคณะนี้จะเข้าสู่ภาคธุรกิจเอกชนในสาขาวิชาชีพบริหารธุรกิจแขนงที่ตนเลือก นอกจากนั้นจะประกอบอาชีพอยู่ในรัฐวิสาหกิจ รับราชการ และประกอบอาชีพส่วนตัว บางส่วนศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น