วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การศึกษาในหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษาในหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เป็นการศึกษาที่เน้นหนักในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยทางกายหรือ ทางจิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพและผู้สูงอายุ การให้บริการด้านพยาบาล คำนึงถึงความต้องการของคนไข้ตามลักษณะของโรคที่เป็น สังเกตและบันทึกความเปลี่ยนแปลงของคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการผิดปกติที่เกี่ยวกับร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ ช่วยคนไข้ให้ปรับตัวเข้ากับภาวะขัดข้องใด ๆ ที่อาจเกิดจากการเจ็บป่วย จัดให้คนไข้มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย ป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ของโรคติดเชื้อ สอนคนไข้และประชาชนทั่วไปให้รู้จักรักษาและส่งเสริมสุขภาพ ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์และอนามัยแขนงอื่น ๆ ในด้านบริการคนไข้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
มีความรู้พื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี มีสุขภาพกายและจิตดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้เจ็บป่วย มีเมตตากรุณา และมีความรักในเพื่อนมนุษย์ เสียสละทั้งด้านเวลาและตนเองให้แก่ผู้ป่วยทุกคน มีความอดทน อดกลั้น

แนวทางในการประกอบอาชีพ
1. เป็นพยาบาลประจำโรงพยาบาลทั้งของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ ตลอดจนหน่วยงานด้านสาธารณสุขอื่น ๆ และองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
2. อาจารย์สอนในคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยพยาบาลทั้งของรัฐบาลและเอกชน
3. พยาบาลประจำโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงแรม บริษัทผลิตภัณฑ์นมและยา ฯลฯ
ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สนใจได้ เช่น สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ โภชนศาสตร์ศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนถึงระดับปริญญาเอกในสถาบันชั้นนำในประเทศหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น