วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การศึกษาในหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์

การศึกษาในหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับรัฐและสังคม การเมืองเปรียบเทียบ แนวความคิด และระบบทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แยกออกเป็นสาขาต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. สาขาการเมืองการปกครอง
การศึกษาในสาขานี้มุ่งทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคมที่แวดล้อมตัวเราอยู่ โดยจะเรียนเกี่ยวกับปรัชญาและความคิดทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่าง ๆ โครงสร้างและการทำงานของสถาบันและองค์กรทางการเมืองต่าง ๆ เช่น รัฐธรรมนูญ รัฐสภา พรรคการเมือง การเลือกตั้งและปัญหาทางการเมือง และสังคมที่สำคัญ ๆ เช่น ธุรกิจกับการเมือง ทหารกับการเมือง การเมืองของผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ฯลฯ
2. สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เป็นสาขาวิชาที่มุ่งทำความเข้าใจกับระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้ความรู้ความเข้าใจในด้านนี้มีความสำคัญทั้งต่อภาครัฐบาลและภาคเอกชน เพราะแต่ละประเทศไม่ได้อยู่กันอย่างโดดเดี่ยว ความกินดีอยู่ดีของประชาชนในแต่ละประเทศ ความสำเร็จในธุรกิจการค้าต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ระหว่างประเทศ วิชาต่าง ๆ ในสาขานี้เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ
3. สาขาบริหารรัฐกิจ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารในภาครัฐทั้งหมด กล่าวคือ ทั้งระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ วิชาการบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ มีหลายวิชา เช่น การจัดการภาครัฐ การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การบริการองค์การ การบริหารงานคลังงบประมาณ การวางแผนและบริหารโครงการ พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ เทคโนโลยีทางการบริหาร นโยบายสาธารณะ และการเพิ่มผลิตภาพในภาครัฐ เป็นต้น
4. สาขาการบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานในระบบงานยุติธรรม ได้แก่ องค์กรตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ และคุมประพฤติ เน้นไปในเรื่องหลักการบริหาร การบังคับใช้กฎหมายอาญา การแก้ปัญหาการกระทำความผิดในสังคม ตลอดทั้งการบริหารเพื่อความปลอดภัยในองค์กรเอกชน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้สนใจเข้าศึกษาในคณะนี้ควรเป็นผู้ที่ช่างสงสัย เชื่ออะไรยาก ไม่ยอมรับอะไรอย่างปราศจากเหตุผล ชอบตั้งคำถาม มีความสนใจในปัญหาของบ้านเมืองและสังคม ใส่ใจกับความเดือดร้อน ทุกข์สุขของผู้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคม

แนวทางในการประกอบอาชีพ
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนี้อาจประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการและเอกชน โดยเฉพาะงานทางด้านบริหาร จัดการข้อมูลและวิจัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น