วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กระบวนการทางปัญญาน่าทำตาม

=========================
กระบวนการทางปัญญาน่าทำตาม
=========================
เป็นแนวคิดของนักคิดอาวุโส ศ.นพ.ประเวศ วะสี ที่นำเสนอให้เห็นว่า "ปัญญา"
ของคนเรา (แต่เราขอเน้นที่เด็กๆ ) จะเกิด หากพวกเขามีกระบวนการเหล่านี้
*************
** ฝึกสังเกต **
*************
สังเกตในสิ่งที่ได้เห็นหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ไปดูนก ดูผีเสื้อ ฯลฯ การฝึกสังเกต
จะทำให้เกิดปัญญา สติ สมาธิ
*************
** ฝึกบันทึก **
*************
เมื่อสังเกตเห็นอะไรแล้ว ก็ควรฝึกบันทึก โดยจะบันทึกแบบวาดรูป แบบเขียน
แบบถ่ายภาพ ฯลฯ ซึ่งจะใช้วิธีไหน ละเอียดมากน้อยเพียงใด ก็เป็นไปตาม
วัยและสถานการณ์ การบันทึกเป็นการพัฒนาปัญญา
***************************
** ฝึกนำเสนอต่อที่ประชุมกลุ่ม **
***************************
เราได้เรียนรู้อะไรมา ควรมีวิธีนำเสนอให้เพื่อนและคุณครู
รู้เรื่อง เด็กๆ จึงต้องได้รับการฝึกวิธีการนำเสนอ เพราะหากนำ
เสนอได้ดี จะเป็นการพัฒนาปัญญาทั้งของผู้นำเสนอและของกลุ่ม
*************
** ฝึกการฟัง **
*************
หากคนเรารู้จักฟัง คนอื่นก็จะทำให้ฉลาดขึ้น
****************************
** ฝึกปุจฉา-วิสัชนา (ถาม-ตอบ) **
****************************
เมื่อมีการนำเสนอและการฟังแล้ว การ ถาม-ตอบ (ซึ่งเป็นการ
ฝึกใช้เหตุผลวิเคราะห์ สังเคราะห์) จะทำให้เข้าใจเรื่องนั้นๆ ได้ดี
*****************************
** ฝึกตั้งสมมติฐานและตั้งคำถาม **
*****************************
เวลาเรียนรู้อะไร เราต้องตั้งคำถาม ได้สิ่งนั้นเกิดจากอะไร
มีประโยชน์อย่างไร ฯลฯ เมื่อเกิดคำถาม การหาคำตอบก็จะเกิดขึ้นต่อไป
******************
** ฝึกค้นหาคำตอบ **
******************
เมื่อมีคำถามก็ควรไปค้นหาคำตอบจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
หนังสือ ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ
***********
** การวิจัย **
***********
การวิจัยเพื่อหาคำตอบ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทุกระดับ
การวิจัยจะทำให้เกิดความรู้ใหม่
********************
** เชื่อมโยงบูรณาการ **
********************
ธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ล้วนเชื่อมโยงกัน เมื่อเรียนรู้อะไรมา ก็อย่าแยก
ความรู้นั้นเป็นส่วนๆ แต่ควรจะเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวม
***************
** ฝึกเรียบเรียง **
***************
การเรียบเรียงความรู้ที่ได้มา จะทำให้ความคิดตกผลึกยิ่งขึ้น
******************************************
เหล่านี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่สามารถฝึกลูกได้ โดยที่ไม่ต้องรอคุณครูฝ่ายเดียวเลย
******************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น