วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

หนังสือกระบวนการพยาบาล Nursing Process โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข สุระพรรณ พนมฤทธิ์ บรรณาธิการ

หนังสือกระบวนการพยาบาล Nursing Process โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข สุระพรรณ พนมฤทธิ์ บรรณาธิการ
คำนำ
..........ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า การปฏิบัติการพยาบาลจะได้มาตรฐาน และผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด จำเป็นต้องนำกระบวนการพยาบาลมาเป็นเครื่องมือ ในการปฏิบัติการพยาบาล การควบคุมคุณภาพ และการตรวจคุณภาพการพยาบาล เพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพ สิ่งสำคัญคือการนำกระบวนการพยาบาลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องอาศัยพยาบาลที่มีความคิด วิจารณญาณ มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายวิชาชีพ

..........ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา พยาบาลได้ใช้กรอบแนวคิดทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย แต่ในระยะ 10 ปีหลัง ได้มีการพัฒนาของศาสตร์ทางการพยาบาลเป็นอย่างมาก เริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงมาใช้กรอบแนวคิดทางการพยาบาล การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาลและกระบวนการพยาบาล ทั้งนี้การพัฒนาดังกล่าวเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม เศรษฐกิจ และแนวโน้มของวิชาการ โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ ความต้องการและความคาดหวังของสังคมต่อคุณภาพการดูแลสุขภาพ ความก้าวหน้าทางการรักษา และเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นแรงผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริการต่าง ๆ ในระบบสุขภาพ

..........อย่างไรก็ตาม ยังมีความแตกต่างในการนำกระบวนการพยาบาลไปใช้อยู่มาก ทั้งในส่วนของสาระหรือเนื้อหาที่เป็นต้นแบบ และส่วนที่ได้มีการพัฒนาไปบ้างแล้ว สำหรับผู้ที่เริ่มศึกษายังคงมีความจำเป็นที่จะต้องเริ่มเรียนรู้กระบวนการพยาบาลจากจุดเริ่มต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระจ่างชัด ก่อนที่จะนำไปปฏิบัติต่อผู้รับบริการ

..........หนังสือ "กระบวนการพยาบาล" เล่มนี้ จึงมุ่งหวังให้ผู้ที่เริ่มศึกษาและพยาบาลวิชาชีพที่สนใจพัฒนาความรู้ ให้สามารถนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น