วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

หนังสือ A Bedside interpretation of Arterial Blood Gases - พงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล

หนังสือ A Bedside interpretation of Arterial Blood Gases - พงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล
คำนำ
..........หนังสือ A Bedside interpretation of Arterial Blood Gases เล่มนี้ ผู้เรียบเรียงตั้งใจให้เป็นคู่มือสำหรับแพทย์ พยาบาล ผู้สนใจที่มีเวลาน้อยสามารถนำไปใช้ปฏิบัติกับผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว โดยพยายามลำดับเนื้อหาวิชาให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างง่าย ๆ สั้น ๆ พร้อมภาพประกอบ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถติดตามและมีความมั่นใจในการแปลผล พร้อมกับให้การรักษาผู้ป่วยในขั้นต้นได้ นอกจากนี้ยังได้ยกตัวอย่างการคำนวณประกอบคำบรรยายพร้อมเหตุผลอย่างละเอียด ซึ่งผู้เรียบเรียงเชื่อว่าการได้ฝึกฝนบ่อย ๆ จะทำให้ผู้อ่านสามารถิเคราะห์ผล blood gases ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น