วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

อีคิวเด็ก - หนังสือภาพสำหรับพ่อแม่


EQ คืออะไร
EQ หรือ ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก คือ การรู้จัก เข้าใจ และควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
ลักษณะเด็กที่มี EQ ดี
1. เป็นคนดี
..........รู้จักอารมณ์
..........มีน้ำใจ
..........รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก
2. เป็นคนเก่ง
..........กระตือรือร้น / สนใจใฝ่รู้
..........ปรับตัวได้ดี
..........กล้าพูดกล้าบอก
3. มีความสุข
..........มีความพอใจ
..........อบอุ่นใจ
..........สนุกสนานร่าเริง
จะสร้าง EQ ลูก 3-5 ปี ได้อย่างไร
ทำอย่งต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และทำซ้ำ ๆ จนเป็นนิสัย
พ่อแม่ ต้องทำเป็นตัวอย่างที่ดีของลูก
พ่อแม่พูดจากันดี ๆ 
ไม่พึ่งสิ่งเสพติด
ขยัน
ช่วยเหลือสังคม / เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่


กตัญญู


สร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูก เพื่อปลูกฝัง EQ


เล่นกับลูก


ฝึกให้ลูกทำอะไรด้วยตนเอง


อ่านหนังสือ / เล่านิทานให้ลูกฟัง


พูดคุย / ซักถาม / ชมเชย


สอนมารยาท

ทำไมต้องพัฒนา EQ
การพัฒนา EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์เด็ก
จะทำให้เด็กอยู่กับคนอื่นได้ดี
มีความสุขใจ และประสบความสำเร็จในชีวิต
0-5 ปี เป็นช่วงของการวางรากฐานที่สำคัญของชีวิต


อารมณ์สนุกสนาน ร่าเริง


สนใจ ใฝ่รู้ กล้าแสดงออก


รู้จักกฏระเบียบในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น


มีสัมมาคารวะ มารยาทดี


ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้

ลูก EQ ดี พ่อแม่ จะได้อะไร


สบายใจ ที่ลูกไม่ทำความเดือดร้อน และพึ่งตัวเองได้
สุขใจ ที่ลูกประสบความสำเร็จ
ภูมิใจ ที่ลูกเป็นคนดี ทำประโยชน์ให้สังคม


***********************************************
อีคิวเด็ก - หนังสือภาพสำหรับพ่อแม่_Force8949.rar
(23.34 MB)
http://www.mediafire.com/?znwqzdhlm5t
***********************************************
***   เด็กๆ เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาชาติ
***   เริ่มพัฒนาเด็กในครอบครัวของท่าน เพื่อเป็นฐานสำคัญในอนาคตของชาติ   ***

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น