วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ทบทวนความรู้ ม.ปลาย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) วิชา คณิตศาสตร์ รวม 24 แผ่นครบถ้วน

ทบทวนความรู้ ม.ปลาย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) วิชา คณิตศาสตร์ รวม 24 แผ่นครบถ้วน
โดย อ.กนกวลี อุษณกรกุล โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

[img]http://upic.me/i/ke/h00...jpg[/img]

**********************************************************
เนื้อหาแบ่งเป็น
**********************************************************
01 เซต
02 ตรรกศาสตร์
03 จำนวนจริง ตอนที่ 1
04 จำนวนจริง ตอนที่ 2
05 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 1
06 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 2
07 สถิติ ตอนที่ 1
08 สถิติ ตอนที่ 2
09 แคลคูลัส ตอนที่ 1
10 แคลคูลัส ตอนที่ 2
11 เวกเตอร์
12 จำนวนเชิงซ้อน
13 วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ตอนที่ 1
14 วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ตอนที่ 2
15 พื้นฐานเรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงและภาคตัดกรวย ตอนที่ 1
16 พื้นฐานเรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงและภาคตัดกรวย ตอนที่ 2
17 เมตริกซ์และดีเทอร์มิเนนต์ ตอนที่ 1
18 เมตริกซ์และดีเทอร์มิเนนต์ ตอนที่ 2
19 ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 1
20 ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2
21 ฟังก์ชั่นเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม ตอนที่ 1
22 ฟังก์ชั่นเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม ตอนที่ 2
23 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1
24 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 2
*********************************************
[img]http://upic.me/i/jp/r5i01.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/65/01_ss.jpg[/img]

01 เซต_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?mvwwtdnwntj
01 เซต_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?ymzvmzydmxi
01 เซต_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?nnlw2mtjkqj
01 เซต_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?5mjnczmqyyz
01 เซต_Force8949.part5.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?ze3eyzz4mgm
01 เซต_Force8949.part6.rar
(30.31 MB)
http://www.mediafire.com/?etjnwmgifzy
**********************************************
[img]http://upic.me/i/5e/2kj02.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/vk/02_ss.jpg[/img]

02 ตรรกศาสตร์_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zodx0jn4dyw
02 ตรรกศาสตร์_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?iltn2mhgimw
02 ตรรกศาสตร์_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?nuymrmj3ylm
02 ตรรกศาสตร์_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?k3lnjgmzt5t
02 ตรรกศาสตร์_Force8949.part5.rar
(31.18 MB)
http://www.mediafire.com/?tjmhryazhky
****************************************
[img]http://upic.me/i/oe/f7031.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/d3/031_ss.jpg[/img]

03 จำนวนจริง ตอนที่ 1_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?ewkm3m5mwln
03 จำนวนจริง ตอนที่ 1_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?ikvltd1jz0x
03 จำนวนจริง ตอนที่ 1_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?yo0mgiydyzq
03 จำนวนจริง ตอนที่ 1_Force8949.part4.rar
(89.37 MB)
http://www.mediafire.com/?owo0kzhid0x
***********************************************
[img]http://upic.me/i/7i/p3042.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/x5/042_ss.jpg[/img]

04 จำนวนจริง ตอนที่ 2_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?145nyiw2zw4
04 จำนวนจริง ตอนที่ 2_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?53ztwm2ojzj
04 จำนวนจริง ตอนที่ 2_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?teqtznt1jze
04 จำนวนจริง ตอนที่ 2_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?uemymtnjdav
04 จำนวนจริง ตอนที่ 2_Force8949.part5.rar
(64.54 MB)
http://www.mediafire.com/?qtadoijunk2
********************************************
[img]http://upic.me/i/bo/7g051.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/x8/051_ss.jpg[/img]

05 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 1_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?tmmldyhigkz
05 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 1_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?yc2n1ymfvzn
05 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 1_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?elzzhyzyyyz
05 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 1_Force8949.part4.rar
(44.48 MB)
http://www.mediafire.com/?mz0ijmudyly
***********************************************
[img]http://upic.me/i/63/jb062.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/4w/062_ss.jpg[/img]

06 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 2_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zgzun2znkrj
06 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 2_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?monznzyjiwn
06 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 2_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?kwyykwiziyt
06 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 2_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?omymylnuyzg
06 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 2_Force8949.part5.rar
(63.42 MB)
http://www.mediafire.com/?mjw0zmyyx0n
*******************************************
[img]http://upic.me/i/0p/if071.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/uw/071_ss.jpg[/img]

07 สถิติ ตอนที่ 1_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?ti2chktedyq
07 สถิติ ตอนที่ 1_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?n32muitnmy2
07 สถิติ ตอนที่ 1_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?naj1mwnzzzq
07 สถิติ ตอนที่ 1_Force8949.part4.rar
(77.31 MB)
http://www.mediafire.com/?4admjtlgzom
*******************************************
[img]http://upic.me/i/zp/op082.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/gy/082_ss.jpg[/img]

08 สถิติ ตอนที่ 2_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zvjzzu1znzc
08 สถิติ ตอนที่ 2_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?lnfmnj4tudd
08 สถิติ ตอนที่ 2_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?4mm3g522ren
08 สถิติ ตอนที่ 2_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?wgilezn4tmw
08 สถิติ ตอนที่ 2_Force8949.part5.rar
(59.05 MB)
http://www.mediafire.com/?kwv4ytyreet
*******************************************
[img]http://upic.me/i/85/2i091.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/3v/091_ss.jpg[/img]

09 แคลคูลัส ตอนที่ 1_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?uu9m5yf456fzzn7
09 แคลคูลัส ตอนที่ 1_Force8949.7z.002
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?l84vbb6rvrlbrlf
09 แคลคูลัส ตอนที่ 1_Force8949.7z.003
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?n42z9q8w9jfgtit
09 แคลคูลัส ตอนที่ 1_Force8949.7z.004
(8.46 MB)
http://www.mediafire.com/?uxa2sfsubg1m5fl
*******************************************
[img]http://upic.me/i/8g/8q102.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/t9/102_ss.jpg[/img]

10 แคลคูลัส ตอนที่ 2_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?n1l22ngk2rj
10 แคลคูลัส ตอนที่ 2_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?mcnwgmwj1aj
10 แคลคูลัส ตอนที่ 2_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?mjm0dkj2qdo
10 แคลคูลัส ตอนที่ 2_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?nzd3g1uzzyz
10 แคลคูลัส ตอนที่ 2_Force8949.part5.rar
(40.43 MB)
http://www.mediafire.com/?zjtmyuyz4zz
*******************************************
[img]http://upic.me/i/s4/hv611.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/ot/11_ss.jpg[/img]

11 เวกเตอร์_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?jgkvykfoz4l
11 เวกเตอร์_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?jzhyntig3my
11 เวกเตอร์_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?ymuuzmyw4yz
11 เวกเตอร์_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?jyjwjriadvq
11 เวกเตอร์_Force8949.part5.rar
(39.95 MB)
http://www.mediafire.com/?yvhzokmmj03
*******************************************
[img]http://upic.me/i/2g/z6f12.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/f3/12_ss.jpg[/img]

12 จำนวนเชิงซ้อน_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?2ylhjjto01n
12 จำนวนเชิงซ้อน_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?wqdz2zmnjqu
12 จำนวนเชิงซ้อน_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?d5fm0ek4hqt
12 จำนวนเชิงซ้อน_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?l4yzzi2djz2
12 จำนวนเชิงซ้อน_Force8949.part5.rar
(1.5 MB)
http://www.mediafire.com/?fmb3dn0z1tk
*******************************************
[img]http://upic.me/i/j5/51131.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/bz/131_ss.jpg[/img]

13 วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ตอนที่ 1_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zmnwtwmdm5u
13 วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ตอนที่ 1_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?tdnmmftyylj
13 วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ตอนที่ 1_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?fjholkonmzo
13 วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ตอนที่ 1_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?j2olnmmkxim
13 วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ตอนที่ 1_Force8949.part5.rar
(56.23 MB)
http://www.mediafire.com/?jgtejyjyj3g
*******************************************
[img]http://upic.me/i/v9/he142.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/zc/142_ss.jpg[/img]

14 วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ตอนที่ 2_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?1gquzn2zywm
14 วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ตอนที่ 2_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?kmtdvznzm4y
14 วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ตอนที่ 2_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?doinbz1idnk
14 วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ตอนที่ 2_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zja4niuoiat
14 วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ตอนที่ 2_Force8949.part5.rar
(7.88 MB)
http://www.mediafire.com/?ag20frjrmof
*******************************************
[img]http://upic.me/i/of/gf151.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/uq/151_ss.jpg[/img]

15 พื้นฐานเรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงและภาคตัดกรวย ตอนที่ 1_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?jzm4wuyzzmz
15 พื้นฐานเรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงและภาคตัดกรวย ตอนที่ 1_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?wm5nenjtme3
15 พื้นฐานเรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงและภาคตัดกรวย ตอนที่ 1_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?m25hk2qtnnn
15 พื้นฐานเรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงและภาคตัดกรวย ตอนที่ 1_Force8949.part4.rar
(91.59 MB)
http://www.mediafire.com/?mhgytxyjj2o
*******************************************
[img]http://upic.me/i/v0/ju162.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/b2/162_ss.jpg[/img]

16 พื้นฐานเรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงและภาคตัดกรวย ตอนที่ 2_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?lyuoijlytdm
16 พื้นฐานเรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงและภาคตัดกรวย ตอนที่ 2_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zmtijhnm1yz
16 พื้นฐานเรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงและภาคตัดกรวย ตอนที่ 2_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?tmoz0jwhdmy
16 พื้นฐานเรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงและภาคตัดกรวย ตอนที่ 2_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?jzjyhj3fyz3
16 พื้นฐานเรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงและภาคตัดกรวย ตอนที่ 2_Force8949.part5.rar
(49.66 MB)
http://www.mediafire.com/?mueghxnz4fo
*******************************************
[img]http://upic.me/i/5n/38171.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/m7/171_ss.jpg[/img]

17 เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ตอนที่ 1_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?mgwywn3lzn5
17 เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ตอนที่ 1_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?wy2mztywg3n
17 เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ตอนที่ 1_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?mygct5x5yz5
17 เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ตอนที่ 1_Force8949.part4.rar
(73.45 MB)
http://www.mediafire.com/?zlmxzd1h1ju
*******************************************
[img]http://upic.me/i/v1/an182.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/8v/182_ss.jpg[/img]

18 เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ตอนที่ 2_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?y1jj20zzy4t
18 เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ตอนที่ 2_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?moimjdizt3u
18 เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ตอนที่ 2_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?25mtnyxwjjn
18 เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ตอนที่ 2_Force8949.part4.rar
(86.57 MB)
http://www.mediafire.com/?1jyntt5mnwe
*******************************************
[img]http://upic.me/i/r8/ch191.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/hf/191_ss.jpg[/img]

19 ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 1_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?cgmmmyondkm
19 ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 1_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?jyymzyzjyzj
19 ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 1_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?dgljomqhyet
19 ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 1_Force8949.part4.rar
(96.1 MB)
http://www.mediafire.com/?vzmjmd4ryrz
*******************************************
[img]http://upic.me/i/40/yc202.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/vq/202_ss.jpg[/img]

20 ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?jm3wmty4kwm
20 ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?ty40zlvmezd
20 ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?eqnwcwnhqgz
20 ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?2ytnlcwiyyl
20 ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น ตอนที่ 2_Force8949.part5.rar
(14.63 MB)
http://www.mediafire.com/?wm5jnxdowte
*******************************************
[img]http://upic.me/i/ke/ka211.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/6x/211_ss.jpg[/img]

21 ฟังก์ชั่นเอกซ์โปแนนเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม ตอนที่ 1_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?hwwan3zkyyj
21 ฟังก์ชั่นเอกซ์โปแนนเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม ตอนที่ 1_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?nzamej22j2i
21 ฟังก์ชั่นเอกซ์โปแนนเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม ตอนที่ 1_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?utmydj5mdyd
21 ฟังก์ชั่นเอกซ์โปแนนเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม ตอนที่ 1_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?nfnznjimmjm
21 ฟังก์ชั่นเอกซ์โปแนนเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม ตอนที่ 1_Force8949.part5.rar
(24.72 MB)
http://www.mediafire.com/?nwvzjvtynhu
*******************************************
[img]http://upic.me/i/mh/rz222.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/jn/222_ss.jpg[/img]

22 ฟังก์ชั่นเอกซ์โปแนนเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม ตอนที่ 1_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?myno1tn3n2h
22 ฟังก์ชั่นเอกซ์โปแนนเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม ตอนที่ 1_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?ncdjwtdjmld
22 ฟังก์ชั่นเอกซ์โปแนนเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม ตอนที่ 1_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?2lz2m2midnm
22 ฟังก์ชั่นเอกซ์โปแนนเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม ตอนที่ 1_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?tyy1vmrn012
22 ฟังก์ชั่นเอกซ์โปแนนเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม ตอนที่ 1_Force8949.part5.rar
(48.01 MB)
http://www.mediafire.com/?jn2mz2hyhno
*******************************************
[img]http://upic.me/i/cl/ou231.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/10/231_ss.jpg[/img]

23 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?2yant4yznnt
23 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zrjncktrjez
23 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?n2mmlnynzm5
23 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1_Force8949.part4.rar
(95.32 MB)
http://www.mediafire.com/?qtqz0nyfizd
*******************************************
[img]http://upic.me/i/r2/j7242.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/99/242_ss.jpg[/img]

24 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?jtmz2kohqmz
24 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?de0otgxkz0u
24 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?nzxhny4jmhy
24 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?ktimymklqva
24 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1_Force8949.part5.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?n2yrkik2znz
24 ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1_Force8949.part6.rar
(32.72 MB)
http://www.mediafire.com/?tmm2dziiwzt
*******************************************
ส่งเสริมการศึกษา สร้างสรรค์สังคม ให้เด็ก และเยาวชน มีสื่อดีดี
เพื่อพัฒนาตนเอง ชาติไทย ให้เจริญก้าวหน้า
*******************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น