วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ทบทวนความรู้ ม.ปลาย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) วิชาชีววิทยา รวม 24 แผ่นครบถ้วน

ทบทวนความรู้ ม.ปลาย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) วิชาชีววิทยา รวม 24 แผ่นครบถ้วน
โดย อ.น้ำผึ้ง มีนิล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

*********************************************************
เนื้อหาแบ่งเป็น
*********************************************************
01 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
02 การเจริญเติบโตและการแบ่งเซลล์
03 ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส
04 ฮอร์โมน
05 พันธุศาสตร์ ตอนที่ 1
06 พันธุศาสตร์ ตอนที่ 2
07 สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
08 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
09 การลำเลียงสารเข้าออกจากเซลล์
10 ระบบนิเวศน์
11 ระบบโครงร่างของร่างกาย
12 การสังเคราะห์ด้วยแสง
13 พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
14 ระบบย่อยอาหาร
15 การแลกเปลี่ยนก๊าซ การคายน้ำ และการลำเลียงสารในพืช
16 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์   
17 การลำเลียงสาร
18 การหายใจ
19 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1
20 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 2   
21 การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก
22 ระบบขับถ่าย
23 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
24 การตอบสนองของพืช
*************************************************************
[img]http://upic.me/i/qw/xp701.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/et/01-ss.jpg[/img]

01 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?qztljnmjltz
01 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?gywm0jyfvte
01 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?z1qzzczyjmz
01 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?4tovrfnuoli
01 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต_Force8949.part5.rar
(33.03 MB)
http://www.mediafire.com/?2wjytqymuyd
*********************************************************
[img]http://upic.me/i/2t/6kh02.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/x9/02-ss.jpg[/img]

02 การเจริญเติบโตและการแบ่งเซลล์_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?k5ntgz1m2wy
02 การเจริญเติบโตและการแบ่งเซลล์_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?znnznztjynd
02 การเจริญเติบโตและการแบ่งเซลล์_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?dn2m2ruggjo
02 การเจริญเติบโตและการแบ่งเซลล์_Force8949.part4.rar
(88.42 MB)
http://www.mediafire.com/?jxzyemzaint
*********************************************************
[img]http://upic.me/i/n1/lm603.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/xq/03-ss.jpg[/img]

03 ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?n4mn02oo0no
03 ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zddmytmtmuy
03 ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?yawknzkyonc
03 ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?gxjjmmymjr4
03 ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส_Force8949.part5.rar
(62.45 MB)
http://www.mediafire.com/?giwltfzwkmk
*********************************************************
[img]http://upic.me/i/px/lyx04.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/wt/04-ss.jpg[/img]

04 ฮอร์โมน_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?3ihtjimzdqj
04 ฮอร์โมน_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?jne55mtcmdi
04 ฮอร์โมน_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?2xmmnnz0byq
04 ฮอร์โมน_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?qwnk2dtzytw
04 ฮอร์โมน_Force8949.part5.rar
(27.4 MB)
http://www.mediafire.com/?ywmyoomnyqj
*********************************************************
[img]http://upic.me/i/ll/7y051.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/a1/051-ss.jpg[/img]

05 พันธุศาสตร์ ตอนที่ 1_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?tyolkzrnmga
05 พันธุศาสตร์ ตอนที่ 1_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?2x2m21ym00q
05 พันธุศาสตร์ ตอนที่ 1_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?ieyyogk4nzy
05 พันธุศาสตร์ ตอนที่ 1_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?1ojyy5m2jym
05 พันธุศาสตร์ ตอนที่ 1_Force8949.part5.rar
(66.89 MB)
http://www.mediafire.com/?2ndnnezmmz2
*********************************************************
[img]http://upic.me/i/g7/0r062.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/yf/062-ss.jpg[/img]

06 พันธุศาสตร์ ตอนที่ 2_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zmt2u0ikonz
06 พันธุศาสตร์ ตอนที่ 2_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?qmjzzencmnd
06 พันธุศาสตร์ ตอนที่ 2_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?ymjyz3mfmjg
06 พันธุศาสตร์ ตอนที่ 2_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?gwnzzmkwxri
06 พันธุศาสตร์ ตอนที่ 2_Force8949.part5.rar
(80.12 MB)
http://www.mediafire.com/?yz3nadzemmt
*********************************************************
[img]http://upic.me/i/hz/g3807.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/ta/07_ss.jpg[/img]

07 สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?hjpq47hhfehqbw2
07 สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต_Force8949.7z.002
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?uaqh7q780kbfr3y
07 สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต_Force8949.7z.003
(174.17 MB)
http://www.mediafire.com/?idqizvdn9sd8qex
*********************************************************
[img]http://upic.me/i/o5/zuu08.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/k5/08-ss.jpg[/img]

08 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?cnziwwonoyl
08 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?mgtrgtjg3zo
08 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?itwmetmiihm
08 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?mydwjjonyot
08 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต_Force8949.part5.rar
(62.9 MB)
http://www.mediafire.com/?gzzmomqnmim
*********************************************************
[img]http://upic.me/i/pd/qx209.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/tt/09-ss.jpg[/img]

09 การลำเลียงสารเข้าออกจากเซลล์_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?rg1hdj0zzwo
09 การลำเลียงสารเข้าออกจากเซลล์_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?ykmygn4nzij
09 การลำเลียงสารเข้าออกจากเซลล์_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?mtedazyt4my
09 การลำเลียงสารเข้าออกจากเซลล์_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?xk2ydkommzt
09 การลำเลียงสารเข้าออกจากเซลล์_Force8949.part5.rar
(15.84 MB)
http://www.mediafire.com/?5unj4y1fyln
*********************************************************
[img]http://upic.me/i/i3/1u110.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/8e/10_ss.jpg[/img]

10 ระบบนิเวศน์_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?j73yc0stattnjhb
10 ระบบนิเวศน์_Force8949.7z.002
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?w29qzcsum7qhr9g
10 ระบบนิเวศน์_Force8949.7z.003
(153.8 MB)
http://www.mediafire.com/?gzuen6awjt68dhy
*********************************************************
[img]http://upic.me/i/5r/enf11.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/im/11-ss.jpg[/img]

11 ระบบโครงร่างของร่างกาย_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?5fymjzjgym4
11 ระบบโครงร่างของร่างกาย_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?uymtmtjinvz
11 ระบบโครงร่างของร่างกาย_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?go0dzmzn4yz
11 ระบบโครงร่างของร่างกาย_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?e12nn5t2yzz
11 ระบบโครงร่างของร่างกาย_Force8949.part5.rar
(54.95 MB)
http://www.mediafire.com/?z0zhzmz2dzi
*********************************************************
[img]http://upic.me/i/h3/wsm12.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/ym/12-ss.jpg[/img]

12 การสังเคราะห์ด้วยแสง_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?znziimnz1gm
12 การสังเคราะห์ด้วยแสง_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?ntmnzqjzx0j
12 การสังเคราะห์ด้วยแสง_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?1ddjngdkj0m
12 การสังเคราะห์ด้วยแสง_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?jmnuzdfwjow
12 การสังเคราะห์ด้วยแสง_Force8949.part5.rar
(30.51 MB)
http://www.mediafire.com/?htd5jql5izb
*********************************************************
[img]http://upic.me/i/fy/thp13.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/zv/13-ss.jpg[/img]

13 พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zmzlmyg2zmv
13 พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?ionzoz3tz2c
13 พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zii2y5mfl2y
13 พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?0k2jvmagzyj
13 พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต_Force8949.part5.rar
(54.97 MB)
http://www.mediafire.com/?zoajjmn1dwo
*********************************************************
[img]http://upic.me/i/hy/yu614.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/i1/14_ss.jpg[/img]

14 ระบบย่อยอาหาร_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?qnkf5skz0685scm
14 ระบบย่อยอาหาร_Force8949.7z.002
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?ck8x4il7oag2264
14 ระบบย่อยอาหาร_Force8949.7z.003
(127.46 MB)
http://www.mediafire.com/?j97611d3uv1po3c
*********************************************************
[img]http://upic.me/i/fm/9p15-.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/0i/15-ss.jpg[/img]

15 การแลกเปลี่ยนก๊าซ การคายน้ำ และการลำเลียงสารในพืช_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?0imzngqnrcz
15 การแลกเปลี่ยนก๊าซ การคายน้ำ และการลำเลียงสารในพืช_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?jhzowheztzy
15 การแลกเปลี่ยนก๊าซ การคายน้ำ และการลำเลียงสารในพืช_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?yyamzz0jazy
15 การแลกเปลี่ยนก๊าซ การคายน้ำ และการลำเลียงสารในพืช_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?czkl2qj1dxy
15 การแลกเปลี่ยนก๊าซ การคายน้ำ และการลำเลียงสารในพืช_Force8949.part5.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zziwdgf41fk
15 การแลกเปลี่ยนก๊าซ การคายน้ำ และการลำเลียงสารในพืช_Force8949.part6.rar
(477.75 KB)
http://www.mediafire.com/?zun0tnwnn2m
*********************************************************
[img]http://upic.me/i/my/4n616.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/tc/16-ss.jpg[/img]

16 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?y0y2mzd0j2i
16 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?ynrnghtcrmz
16 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?jmuymmmyxnj
16 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zocuw0ymmcn
16 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์_Force8949.part5.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?tfndtwnicmz
16 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์_Force8949.part6.rar
(909.06 KB)
http://www.mediafire.com/?ldzymdtvrmo
*********************************************************
[img]http://upic.me/i/r3/4sw17.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/bm/17-ss.jpg[/img]

17 การลำเลียงสาร_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?gohijyzo5tr
17 การลำเลียงสาร_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?mhmmjtfdmmf
17 การลำเลียงสาร_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?jmdz3ygy2xz
17 การลำเลียงสาร_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?tmjwjwxm5xy
17 การลำเลียงสาร_Force8949.part5.rar
(15.91 MB)
http://www.mediafire.com/?d5zjjymrwog
*********************************************************
[img]http://upic.me/i/tw/hh318.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/cs/18-ss.jpg[/img]

18 การหายใจ_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?dk2w2ddynoo
18 การหายใจ_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?j1j0zyk3tme
18 การหายใจ_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?ywymm1ijddg
18 การหายใจ_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zdtovmrwzhh
18 การหายใจ_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?55jjjq4jhwi
18 การหายใจ_Force8949.part5.rar
(57.23 MB)
http://www.mediafire.com/?0gfdjqa4yzu
18 การหายใจ_Force8949.part5.rar
(57.23 MB)
http://www.mediafire.com/?azyovjtz2ij
*********************************************************
[img]http://upic.me/i/rj/b6191.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/3v/191-ss.jpg[/img]

19 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?yhkmo5metj5
19 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?ugoymj4ogmi
19 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?4zmci2okrjm
19 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?mnoqu1wmri3
19 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1_Force8949.part5.rar
(26.64 MB)
http://www.mediafire.com/?ronzgizqjto
*********************************************************
[img]http://upic.me/i/he/y4202.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/o1/202-ss.jpg[/img]

20 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 2_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?nyznzlytnjn
20 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 2_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?qmqzwit0w3l
20 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 2_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?dtt2znw24wt
20 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 2_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?eymntynzhhz
20 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 2_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?r1vgwtt3xxz
20 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 2_Force8949.part5.rar
(75.25 MB)
http://www.mediafire.com/?zdagngtrjtn
*********************************************************
[img]http://upic.me/i/6l/gmt21.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/gs/21-ss.jpg[/img]

21 การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?t5jryz4hm5z
21 การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?i3f3jlughb0
21 การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zjnm2djhetw
21 การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?5ikgxmoxjgw
21 การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?toimmmtquj4
21 การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก_Force8949.part5.rar
(20.8 MB)
http://www.mediafire.com/?nz2zmynjmkn
*********************************************************
[img]http://upic.me/i/gi/1ld22.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/ka/22-ss.jpg[/img]

22 ระบบขับถ่าย_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?2r2tyo2zjnz
22 ระบบขับถ่าย_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?mcmzzm4jujj
22 ระบบขับถ่าย_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?3mut0ztyjlm
22 ระบบขับถ่าย_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?mjt2ywytzzm
22 ระบบขับถ่าย_Force8949.part5.rar
(87.52 MB)
http://www.mediafire.com/?xyt4zh4c0mj
*********************************************************
[img]http://upic.me/i/ht/w7k23.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/i0/23-ss.jpg[/img]

23 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?1jutmdnqolk
23 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zjx1mmmzzzj
23 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?cmmgdz2jrmn
23 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zvylmumwyzz
23 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก_Force8949.part5.rar
(30.8 MB)
http://www.mediafire.com/?icxyztyyzmx
*********************************************************
[img]http://upic.me/i/0h/qze24.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/38/24-ss.jpg[/img]

24 การตอบสนองของพืช_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?wz5inthgxjy
24 การตอบสนองของพืช_Force8949.part2.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?zx2ee2m4whq
24 การตอบสนองของพืช_Force8949.part3.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?e5zqzn3mmnm
24 การตอบสนองของพืช_Force8949.part4.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?mloantjznm1
24 การตอบสนองของพืช_Force8949.part5.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?wgg21rjnuzz
24 การตอบสนองของพืช_Force8949.part6.rar
(6.38 MB)
http://www.mediafire.com/?io2mvwdzktg
*********************************************************
***   ความขยัน ไม่เคยทำให้ใครพ่ายแพ้   ***
*********************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น