วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

หนังสือกระบวนการพยาบาล Nursing Process

หนังสือกระบวนการพยาบาล Nursing Process

จาก คำนำ ของหนังสือกล่าวไว้ว่า
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า การปฏิบัติการพยาบาลจะได้มาตรฐาน และผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด จำเป็นต้องนำกระบวนการพยาบาลมาเป็นเครื่องมือ ในการปฏิบัติการพยาบาล การควบคุมคุณภาพ และการตรวจคุณภาพการพยาบาล เพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพ สิ่งสำคัญคือการนำกระบวนการพยาบาลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องอาศัยพยาบาลที่มีความคิด วิจารณญาณ มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายวิชาชีพ

ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา พยาบาลได้ใช้กรอบแนวคิดทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย แต่ในระยะ 10 ปีหลัง ได้มีการพัฒนาของศาสตร์ทางการพยาบาลเป็นอย่างมาก เริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงมาใช้กรอบแนวคิดทางการพยาบาล การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาลและกระบวนการพยาบาล ทั้งนี้การพัฒนาดังกล่าวเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม เศรษฐกิจ และแนวโน้มของวิชาการ โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ ความต้องการและความคาดหวังของสังคมต่อคุณภาพการดูแลสุขภาพ ความก้าวหน้าทางการรักษา และเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นแรงผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริการต่าง ๆ ในระบบสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม ยังมีความแตกต่างในการนำกระบวนการพยาบาลไปใช้อยู่มาก  ทั้งในส่วนของสาระหรือเนื้อหาที่เป็นต้นแบบ และส่วนที่ได้มีการพัฒนาไปบ้างแล้ว สำหรับผู้ที่เริ่มศึกษายังคงมีความจำเป็นที่จะต้องเริ่มเรียนรู้กระบวนการพยาบาลจากจุดเริ่มต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระจ่างชัด ก่อนที่จะนำไปปฏิบัติต่อผู้รับบริการ

หนังสือ "กระบวนการพยาบาล" เล่มนี้ จึงมุ่งหวังให้ผู้ที่เริ่มศึกษาและพยาบาลวิชาชีพที่สนใจพัฒนาความรู้ ให้สามารถนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ต้นฉบับได้ส่งต่อไปแล้ว แต่ได้ Scan เก็บไว้ใช้อ้างอิง และศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น