วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

รวมข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา 1

รวมข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา 1
******************************************
1. ข้อใดคือองค์ประกอบพื้นฐานของสังคมมนุษย์
          1. เผ่าพันธุ์
          2. ครอบครัว
          3. ศาสนา
          4. ปัจเจกบุคคล
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          ครอบครัว คือองค์ประกอบพื้นฐานของสังคมมนุษย์ เพราะการที่ชายหญิงอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว มีการสืบสกุล มีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม และมีการขัดเกลาทางสังคม ซึ่งถือเป็นสังคมย่อยที่ประกอบเป็นสังคมใหญ่ ถือเป็นพื้นฐานทางสังคม
******************************************
2. ข้อใดแสดงถึงบรรทัดฐานทางสังคมมากที่สุด
          1. ทำอะไรตามใจคือไทยแท้
          2. เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด
          3. รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
          4. น้ำขึ้นให้รีบตัก
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย" เป็นกระบวนการขัดเกลาสังคมให้เกิดความมีระเบียบ ลดความขัดแย้ง
          ข้อ 1 "ทำอะไรตามใจคือไทยแท้" การทำอะไรตามใจอาจสร้างปัญหาให้สังคม
          ข้อ 2 "เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด" ไม่สามารถนำมาเป็นแบบแผนปฏิบัติจนเป็นบรรทัดฐานได้
          ข้อ 4 "น้ำขึ้นให้รีบตัก" สื่อถึงการแย่งชิง ฉกฉวยโอกาส นำไปสู่ปัญหาความขัดแย้ง
******************************************
3. สาเหตุใดที่ทำให้สถาบันครอบครัวในปัจจุบันประสบปัญหามากที่สุด
          1. ความผูกพันในครอบครัวมีน้อยลง
          2. ครอบครัวเดี่ยวไม่มีญาติผู้ใหญ่ดูแลโดยใกล้ชิด
          3. สตรีมีบทบาทในสังคมนอกบ้านมากเกินไป
          4. แรงบีบคั้นจากการแข่งขันกันในการประกอบอาชีพ
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          การที่ครอบครัวมีความสัมพันธ์น้อยลง มีเวลาดูแลกันน้อยลง หรือการที่ผู้หญิงต้องออกมาทำงานนอกบ้าน เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจที่ต้องแข่งขันกันประกอบอาชีพ
******************************************
4. สถานภาพทางสังคม เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
          1. อำนาจและเกียรติยศ
          2. สิทธิและหน้าที่
          3. กฎระเบียบและความสัมพันธ์
          4. ความรับผิดชอบและความมีระเบียบ
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          สถานภาพทางสังคม หมายถึง ตำแหน่งหน้าที่ทางสังคม เช่น ตำแหน่งทางการงาน ตำแหน่งทางครอบครัว ตำแหน่งของบุคคลย่อมบ่งบอกถึงสิทธิ แต่ละตำแหน่งหรือสิทธิย่อมต้องมีหน้าที่ สถานภาพทางสังคมจึงหมายถึงสิทธิและหน้าที่
******************************************
5. การคาดหวังให้ญาติพี่น้องช่วยเหลือกันยามทุกข์ร้อนในสังคมไทย เป็นการจัดระเบียบทางสังคมข้อใด
          1. จารีต
          2. ค่านิยม
          3. วิถีชาวบ้าน
          4. โลกทัศน์
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          จารีต คือบรรทัดฐานทางสังคมที่ว่าด้วยเรื่องถูก-ผิด, ดี-ชั่ว การที่สังคมตัดสินว่าคนที่ช่วยเหลือญาติพี่น้องคือคนดีของสังคม หมายถึงสังคมใช้จารีตเป็นเครื่องตัดสิน
******************************************
6. ข้อความใดไม่ถูกต้อง
          1. ชุมชนเมืองมีลักษณะความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิมากกว่าชุมชนชนบท
          2. ชุมชนเมืองมีมาตรฐานการครองชีพสูงกว่าชุมชนชนบท
          3. ชุมชนเมืองเน้นการติดต่อกันตามสถานภาพมากกว่าชุมชนชนบท
          4. ชุมชนเมืองประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นอิสระต่อกันมากกว่าชุมชนชนบท
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          สังคมเมืองมีค่าครองชีพสูงกว่า สังคมเมืองมีองค์ประกอบมากมาย เช่น ธนาคาร ร้านอาหาร บริษัทต่าง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันแบบทุติยภูมิ คือพึ่งพาเชิงระบบมากกว่าชุมชนชนบท เพราะชุมชนชนบทสามารถพึ่งพาตัวเองได้มากกว่าสังคมเมือง
******************************************
7. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม
          1. การเปลี่ยนแปลงสถานภาพและบทบาททางสังคม
          2. การเปลี่ยนแปลงแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคม
          3. การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคม
          4. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสาร
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม คือ การเปลี่ยนแปลงแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งหมายถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการหรือเครื่องมือการจัดระเบียบ เช่น สถานภาพ บทบาท บรรทัดฐานและยังรวมถึงสถาบัน ซึ่งหมายถึงกลุ่มความสัมพันธ์แบบต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ได้ของสมาชิกสังคม
******************************************
8. ข้อใดบ่งชี้ว่าสังคมไทยมีแนวโน้มไปสู่ความเป็นเมืองมากขึ้น
          1. คนมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
          2. คนมีความเป็นปัจเจกชนมากขึ้น
          3. วัยรุ่นและสตรีมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น
          4. คนมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          สังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมเมืองมากขึ้น คือการที่ชาวชนบทมีความเป็นปัจเจกชนมากขึ้นคือกล้าแสดงตน กล้าแสดงความคิด กล้าแสดงความต้องการ ลุกขึ้นมาโต้แย้งเรียกร้องสิทธิของตนมากขึ้น เช่น กรณีการคัดค้านการสร้างท่อก๊าซธรรมชาติผ่านชุมชน
******************************************
9. ประเพณีบุญบั้งไฟ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
          1. ความสนุกสนานรื่นเริง
          2. เทคโนโลยีพื้นบ้าน
          3. สังคมเกษตรกรรม
          4. ความสามัคคีในชุมชน
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีที่ชาวไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดให้มีในช่วงเดือน 6 ก่อนฤดูทำนา ถือว่าเป็นประเพณีขอฝนของสังคมเกษตรกรรม
******************************************
10. หลักธรรมใดสามารถนำไปใช้ฝึกอบรม กาย วาจา ใจ ให้เกิดคุณธรรม มีความรู้ถูกต้อง และรู้จักดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
          1. มรรค 8
          2. โลกธรรม
          3. ขันธ์ 5
          4. ไตรลักษณ์
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          หลักธรรมที่นำไปใช้ฝึกอบรม กาย วาจา ใจ ให้เกิดคุณธรรมเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีสุข คือ มรรค 8 ได้แก่ สัมมาทิฐิ (ความเห็นสุจริต) สัมมาสังกัปปะ (ความคิดสุจริต) สัมมาวาจา (วาจาสุจริต) สัมมากัมมันตะ (การกระทำสุจริต) สัมมาอาชีวะ (อาชีพสุจริต) สัมมาวายามะ (ความเพียรสุจริต) สัมมาสติ (ความระลึกสุจริต) สัมมาสมาธิ (ความตั้งใจมั่นสุจริต) คือการมีศีล-สมาธิ-ปัญญา
******************************************
11. ข้อใดไม่ใช่ความเชื่อของศาสนาอิสลาม
          1. พระเจ้าทรงสร้างชีวิต แล้วปล่อยให้วิวัฒนาการไปตามเงื่อนไข
          2. พระเยซูคือนะบีคนหนึ่งตามความเชื่อของอิสลาม
          3. พระเจ้าทรงสร้างโลกหกวันและวันที่เจ็ดทรงหยุดพักผ่อน
          4. พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาให้เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          หลักความเชื่อของศาสนาอิสลามมี 6 ข้อ ได้แก่ เชื่อในพระเจ้า เชื่อในมาลาอีกะฮ์ เชื่อในคัมภีร์ เชื่อในศาสนฑูต เชื่อในวันพิพากษา เชื่อในกฎสภาวการณ์
          ข้อ 3 มาจากคัมภีร์ไบเบิลเก่าของชาวยิวที่ว่า พระเจ้าทรงสร้างโลก 6 วัน และวันที่ 7 ทรงหยุดพักผ่อน ดังนั้นชาวยิวทุกคนต้องระลึกถึงพระเจ้าให้มากในวันสะษาโต คือวันที่ 7 แห่งสัปดาห์ จึงไม่ใช่ความเชื่อของชาวมุสลิม
******************************************
12. การสารภาพบาปในศาสนาคริสต์มีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร
          1. เพื่อให้เราใกล้ชิดศาสนาโดยการไปหาพระที่วัดบ่อย ๆ
          2. เพื่อให้เราสบายใจเมื่อเผลอทำความผิดลงไป
          3. เพื่อเป็นการเริ่มต้นทำความดีหลังจากยอมรับความผิดพลาด
          4. เพื่อแสดงว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์และพร้อมจะให้อภัยเราเสมอ
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          การสารภาพบาปในศาสนาคริสต์ มีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นการเริ่มต้นทำความดี หลังจากที่สารภาพบาปต่อพระเจ้าแล้ว ถือว่าบาปนั้นได้ชำระล้าง พระเจ้าทรงยกโทษให้ เพื่อการเริ่มต้นความดีงามในโอกาสต่อไป
******************************************
13. การบรรลุโมกษะของศาสนาฮินดู คืออะไร
          1. การได้กลับไปรวมเป็นหนึ่งกับพระผู้เป็นเจ้า
          2. ความหลุดพ้นจากทุกข์
          3. การมีชีวิตเป็นนิรันดร์ในสวรรค์
          4. ประสบการณ์ทางจิตซึ่งเป็นผลจากการภาวนา
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          หลักโมกษะ คือหลักความดีสูงสุดของลัทธิฮินดู สอนว่าผู้ใดรู้แจ้งในอาตมันของโลกพรหม ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นจากสังสารวัฏ คือการเวียนว่ายตายเกิด มีชีวิตบรรลุปรมัตถะ ชีวาตมันจะไปรวมกับพรหมันหรือปรมาตมันหรือปฐมวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้า
******************************************
14. ปัจจัยใดแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐได้ดีที่สุด
          1. เชื้อชาติ
          2. วัฒนธรรม
          3. สิทธิและหน้าที่
          4. ภาษาประจำชาติ
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          สิทธิ คืออำนาจอันชอบธรรมที่บุคคลพึงมี
          หน้าที่ คือภารกิจที่บุคคลพึงรับผิดชอบปฏิบัติ
          พลเมืองที่ดีของรัฐต้องรู้ในสิทธิและหน้าที่ และนำไปปฏิบัติได้ตามบทบัญญัติที่รัฐกำหนด นำไปสู่ความเข้มแข็งมั่นคงของรัฐ
******************************************
15. ระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบใดเป็นการผสมผสานระหว่างระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
          1. ทุนนิยมสมัยใหม่
          2. ทุนนิยมสวัสดิการ
          3. ทุนนิยมดั้งเดิม
          4. ทุนนิยมแบบผสม
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย จะวางระบบเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับระบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม คือทุนนิยมแบบดั้งเดิมนั่นเอง ที่มุ่งให้เศรษฐกิจเป็นไปตามกลไกแห่งราคา เป็นไปตามปรากฏการณ์ของอุปสงค์และอุปทาน โดยไม่มีการแทรกแซงจากรัฐ
******************************************
16. ข้อความใดมีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด
          1. ไม่มีรัฐก็ไม่มีประชาชน
          2. ประชาชนคือรัฐ
          3. รัฐเพื่อประชาชน
          4. ประชาชนเพื่อรัฐ
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          องค์กรทางการเมือง คือ รัฐ รัฐบาลที่มาจากประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยคือ การปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน
          ข้อ 1 ไม่สื่อถึงความเป็นประชาธิปไตย
          ข้อ 2 ไม่สื่อถึงการบริหารจัดการขององค์การรัฐ
          ข้อ 3 สื่อถึงระบอบสังคมนิยม
******************************************
17. ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของอังกฤษ มีลักษณะเด่นตามข้อใด
          1. ให้อำนาจสูงสุดแก่รัฐสภา
          2. มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
          3. พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
          4. ใช้ระบบสองสภาและมีพรรคการเมืองสองพรรค
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          อังกฤษมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้อำนาจสูงสุดแก่รัฐสภา
******************************************
18. ข้อใดเป็นการดำเนินการตามแบบประชาธิปไตยโดยตรง
          1. การออกเสียงลงประชามติ
          2. การให้ประชาชนเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
          3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
          4. การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยตนเอง
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          การออกเสียงลงประชามติ คือการยอมรับความคิดเห็นของประชาชน และยอมรับอำนาจการตัดสินใจของประชาชนส่วนใหญ่ ถือเป็นการดำเนินการตามแบบประชาธิปไตยโดยตรง
******************************************
19. "วัง" ในการปกครองแบบจตุสดมภ์ ทำหน้าที่คล้ายกระทรวงใดในปัจจุบัน
          1. กระทรวงพาณิชย์
          2. กระทรวงมหาดไทย
          3. กระทรวงยุติธรรม
          4. กระทรวงกลาโหม
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          การปกครองแบบจตุสดมภ์คือ เวียง วัง คลัง นา
          เวียง ทำหน้าที่ฝ่ายปกครอง ดูแลทุกข์สุขของราษฎรในราชธานี
          วัง    ทำหน้าที่ดูแลราชสำนัก และมีหน้าที่หลักคือ ให้ความยุติธรรมตัดสินคดีความต่าง ๆ ที่ส่งมาจากหน่วยงานอื่น ๆ
          คลัง ทำหน้าที่เก็บภาษีอากร
          นา    ทำหน้าที่ดูแลการทำไร่ทำนา เก็บหางข้าว ออกสิทธิที่ทำกินแก่ราษฎร
******************************************
20. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยออกเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักการข้อใด
          1. การแบ่งอำนาจ
          2. การโอนอำนาจ
          3. การกระจายอำนาจ
          4. การมอบอำนาจ
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินของไทย แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ
          1. การบริหารราชการส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม เป็นการบริหารแบบรวมศูนย์ ทำหน้าที่ออกนโยบายหลัก
          2. การบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด อำเภอ ตำบล ทำหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายหลักที่ได้จากส่วนกลาง
          3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ยึดหลักการกระจายอำนาจไปสู่ประชาชน ให้ประชาชนมีโอกาสปกครองตนเอง โดยการบริหารท้องถิ่นของตนเอง
******************************************
21. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวุฒิสภาของไทย
          1. สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
          2. โดยทั่วไปเขตเลือกตั้งของวุฒิสภาใหญ่กว่าเขตเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
          3. สมาชิกวุฒิสภามีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
          4. ประชาชนมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้ตามจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่มีในแต่ละจังหวัด
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          ตามมาตรา 123 แห่งรัฐธรรมนูญ ระบุให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา มีสิทธิออกคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของตนได้ 1 คน
******************************************
22. ความหมายทั่วไปของกฎหมาย คือข้อใด
          1. ข้อบังคับของรัฐ
          2. บรรทัดฐานในสังคม
          3. จารีตประเพณี
          4. บรรทัดฐานที่ศาลใช้ในการตัดสินคดี
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          กฎหมายเป็นส่วนหนึ่งของบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย
          - วิถีชาวบ้าน ใช้จัดระเบียบในระดับปฐมภูมิ เช่น กลุ่มเพื่อน
          - จารีต เป็นเครื่องมือจัดระเบียบที่สร้างความชอบธรรมและความถูกต้องทางจิตใจ
          - กฎหมาย ใช้จัดระเบียบสังคมได้ดีที่สุด
******************************************
23. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
          1. ผู้เสียหาย ศาล เจ้าพนักงานบังคับคดี
          2. พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ เจ้าพนักงานคุมประพฤติ
          3. พนักงานอัยการ ศาล เจ้าพนักงานบังคับคดี
          4. พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          กระบวนการยุติธรรมเริ่มต้นจากการร้องทุกข์กล่าวโทษ การสืบสวนสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ (พนักงานสอบสวน) การพิจารณาสำนวนสอบสวนและการสั่งฟ้องของพนักงานอัยการ และการคุมประพฤติโดยเจ้าพนักงานคุมประพฤติ (พนักงานราชทัณฑ์)
******************************************
24. อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์สิ้นสุดเมื่อใด
          1. 50 ปีนับจากได้สร้างสรรค์งาน
          2. 25 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งาน
          3. ตลอดอายุผู้สร้างสรรค์งาน
          4. 50 ปีหลังจากผู้สร้างสรรค์งานถึงแก่กรรม
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ส่วนที่ 4 มาตราที่ 19 กล่าวว่า ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติให้มีอายุตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอายุต่อไปอีกเป็นเวลา 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่กรรม ในกรณีมีร่วมสร้างสรรค์ลิขสิทธิ์ดังกล่าว ให้มีอยู่ตลอดอายุผู้ร่วมสร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีก 50 ปี นับแต่ผู้ร่วมสร้างสรรค์ถึงแก่กรรม ในกรณีมีผู้ร่วมสร้างสรรค์ลิขสิทธิ์ดังกล่าวหลายคนให้มีอยู่ตลอดอายุผู้ร่วมสร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีก 50 ปี นับแต่ผู้ร่วมสร้างสรรค์คนสุดท้ายตาย
******************************************
25. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฎหมายมรดก
          1. เฉพาะทายาทโดยพินัยกรรมมีสิทธิในการได้รับมรดก
          2. มรดกมีความหมายครอบคลุมถึงทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ตายด้วย
          3. ทารกในครรภ์มารดาที่ยังไม่มีสภาพบุคคลมีสิทธิ์ในกองมรดก
          4. ทายาทไม่ต้องรับผิดในทางกฎหมายเกินไปกว่าสิทธิที่ได้มาจากการรับมรดก
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          "เฉพาะทายาทโดยพินัยกรรมมีสิทธิในการรับมรดก" ตามปกติย่อมเป็นไปตามคำกล่าวข้างต้น ยกเว้นแต่พินัยกรรมระบุผู้รับซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้รับนั้นย่อมไม่มีสิทธิในการรับมรดกตามพินัยกรรม
******************************************
26. ประชา อายุ 18 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ถ้าประชาต้องการที่จะทำสัญญาซื้อขายที่ดินให้มีผลสมบูรณ์ในทางกฎหมาย ประชาจะต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด
          1. ไม่ต้องขอความยินยอม เพราะรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิดังกล่าวแล้ว
          2. ไม่ต้องขอความยินยอม เพราะถือว่าประชาบรรลุนิติภาวะแล้ว
          3. ต้องขอความยินยอม เพราะการซื้อขายที่ดินเป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายบังคับให้ต้องจดทะเบียน จึงต้องได้รับความยินยอมก่อน
          4. ต้องขอความยินยอม เพราะประชายังเป็นผู้เยาว์ จึงถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรม
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          นายประชา อายุ 18 ปี ยังมีสภาพเป็นผู้เยาว์ ยังไม่สามารถประกอบนิติกรรมซื้อขายที่ดินโดยลำพัง จะต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมจึงกระทำได้
******************************************
27. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
          1. ฟ้องคดีอาญาที่ผู้เสียหายร้องขอ
          2. ฟ้องคดีอาญาและเป็นทนายโจทก์หรือทนายจำเลยให้ส่วนราชการในคดีแพ่ง
          3. ฟ้องคดีอาญาที่พนักงานสอบสวนส่งสำนวนมาให้ฟ้อง
          4. เป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาล
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          พนักงานอัยการ คือทนายของแผ่นดิน ขึ้นตรงต่อสำนักงานอัยการสูงสุด ทำหน้าที่ฟ้องคดีอาญาและเป็นโจทก์หรือทนายจำเลยในคดีแพ่งให้แก่คดีที่พาดพิงเกี่ยวข้องกับส่วนราชการ
******************************************
28. เหตุใดจึงเรียกบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาว่าดินดอนสามเหลี่ยม
          1. มีการทับถมของตะกอนน้ำกร่อยเป็นบริเวณกว้างที่ปากแม่น้ำ
          2. มีแม่น้ำแยกสาขาออกจากแม่น้ำสายหลัก
          3. มีเนินขนาบที่ราบสองด้านเป็นรูปยอดแหลมฐานกว้าง
          4. กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีพื้นที่ราบกว้างกว่าพื้นที่ตอนบน
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ เป็นลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่แม่น้ำพัดพามาทับถมบริเวณปากแม่น้ำก่อนไหลลงสู่ทะเล ทำให้เกิดแผ่นดินขึ้นบริเวณปากแม่น้ำขวางกั้นการไหลของแม่น้ำออกสู่ทะเล จึงไหลแยกออกเป็นสายเล็กสายน้อย กลายเป็นสาขาของแม่น้ำสายหลัก โดยเฉพาะปากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณภาคกลางตอนล่าง สังเกตเห็นว่ามีการไหลแยกออกเป็นสาขาย่อย ๆ เช่น แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำน้อย แม่น้ำลพบุรี
******************************************
29. เพราะเหตุใดทั้งตอนกลางและตอนปลายของแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล จึงมีลักษณะโค้งตวัดมาก
          1. เพราะเป็นแม่น้ำที่ไหลบนพื้นที่ราบ
          2. เพราะเป็นแม่น้ำที่ไหลบนชั้นหินทราย
          3. เพราะเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาสูง
          4. เพราะเป็นแม่น้ำที่มีตะกอนน้ำพาจำนวนมาก
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          แม่น้ำที่ไหลอยู่บริเวณภูเขาจะไหลเชี่ยว มีการกัดเซาะในทางลึก ไหลเป็นทางตรงไม่คดเคี้ยว เรียกว่า "แม่น้ำวัยหนุ่ม" ในช่วงปลายก่อนไหลออกทะเลจะไหลอยู่ในเขตที่ราบ กระแสน้ำไหลเอื่อย เกิดการกัดเซาะบริเวณขอบมากกว่าการกัดเซาะในทางลึก ทำให้แม่น้ำไหลคดเคี้ยว บางแห่งคดโค้งมากเรียกว่า "โค้งตวัด" แม่น้ำในช่วงนี้เรียก "แม่น้ำวัยแก่"
******************************************
30. เหตุใดจึงไม่สามารถสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ได้ในภาคกลาง
          1. โครงสร้างดินไม่มั่นคง
          2. แม่น้ำในภาคกลางมีท้องน้ำกว้าง
          3. ภาคกลางมีแหล่งน้ำต้นทุนน้อย
          4. ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          ปัจจัยทางธรรมชาติที่สนับสนุนการสร้างเขื่อน มี 2 ประการคือ
          - ลักษณะภูมิประเทศต้องเป็นเทือกเขาสูง
          - มีปริมาณน้ำมากเพียงพอ
******************************************
31. เหตุใดดินบริเวณพรุจึงมีความเป็นกรดสูง
          1. เกิดจากกรดกำมะถันที่เป็นผลจากดินที่พัฒนาจากตะกอนทะเลเก่า
          2. เกิดจากพรุเป็นแหล่งน้ำปิด น้ำระบายออกได้ยาก กรดจึงสะสมได้มาก
          3. เกิดจากการเน่าเปื่อยทับถมของพืชที่ขึ้นในพรุ ทำให้มีกรดสะสมทุกปี
          4. เกิดจากกรดที่ไหลมาจากพื้นที่รอบพรุ สะสมในพรุต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          พรุ คือพื้นที่ลุ่ม มีน้ำขังตลอดปี น้ำจะพัดพาอินทรีย์วัตถุได้แก่ ใบไม้ กิ่งไม้ ซากสัตว์มาทับถมและเน่าเปื่อยสะสมเป็นเวลานาน จึงทำให้น้ำและดินมีความเป็นกรดสูง ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์
******************************************
32. ช่วงฝนชุกสองช่วงในประเทศไทยระหว่างเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายน เกิดจากอะไร
          1. การเปลี่ยนทิศทางของลมมรสุม
          2. การเคลื่อนที่ของร่องความกดอากาศต่ำ
          3. การเคลื่อนที่ของแนวตั้งฉากของแสงอาทิตย์
          4. การเคลื่อนที่ของพายุหมุนจากทะเลจีนใต้สลับทะเลอันดามัน
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในทำเลที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมฤดูร้อน (ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้) ในช่วงฤดูฝนคือ เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และรับอิทธิพลจากลมมรสุมฤดูหนาว (ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) ในฤดูหนาว ในช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนฤดูจากลมมรสุมชนิดหนึ่งไปเป็นลมมรสุมอีกชนิดหนึ่งนั้น ลมมรสุมเดิมยังไม่เคลื่อนที่ไป แต่ลมมรสุมใหม่เคลื่อนที่เข้ามาจึงเกิดการปะทะมวลอากาศขึ้น ทำให้เกิดฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมและกันยายน เนื่องมาจากการเปลี่ยนทิศทางของลมมรสุม
******************************************
33. ข้อใดเป็นปัจจัยควบคุมที่ทำให้เกิดภูมิอากาศแบบต่าง ๆ
          1. ทิศทางลมประจำ ระยะห่างจากทะเล ความสูงของพื้นที่
          2. ทิศทางลมประจำ ละติจูดของพื้นที่ กระแสน้ำในมหาสมุทร
          3. ละติจูดของพื้นที่ ระยะห่างจากทะเล กระแสน้ำในมหาสมุทร
          4. ละติจูดของพื้นที่ ทิศทางลมประจำ กระแสน้ำในมหาสมุทร
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          ปัจจัยที่ควบคุมความแตกต่างกันของภูมิอากาศในประเทศไทย มีอยู่ด้วยกัน 5 ประการคือ
          1. ที่ตั้ง พิจารณาจากแนวละติจูดว่าอยู่ในเขตร้อน อบอุ่น หรือหนาว
          2. ความสูง-ต่ำ ของพื้นที่ มีผลต่อการรับแสงแดดและปริมาณน้ำใต้ดิน
          3. ความใกล้-ไกล พื้นน้ำ-พื้นแผ่นดิน มีผลต่อปริมาณความชุ่มชื่นในอากาศ
          4. ภูมิประเทศที่กีดขวางทางลม ได้แก่ เทือกเขา ทำให้เกิดพื้นที่ชุ่มชื่นและแห้งแล้ง
          5. ลมประจำและพายุที่พัดผ่าน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความชื้นและอุณหภูมิ
******************************************
34. เหตุใดแอ่งสกลนครจึงเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกกว่าพื้นที่ส่วนอื่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          1. เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตร่องมรสุมที่เป็นทางผ่านของพายุหมุนจากอ่าวตัวเกี๋ย
          2. เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแหล่งความชื้น ทำให้มีฝนจากการยกตัวของอากาศ
          3. เป็นพื้นที่ด้านรับลมของเทือกเขาภูพานที่รับความชื้นจากทะเลจีนใต้
          4. เป็นพื้นที่ด้านรับลมมรสุมฤดูหนาวที่พัดพาความชื้นมาจากอ่าวตัวเกี๋ย
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเขตเงาฝนของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่ฝนที่ตกส่วนใหญ่เกิดจากพายุหมุนที่พัดมาจากอ่าวตัวเกี๋ย ดังนั้นบริเวณตะวันออกของภูมิภาคจะมีฝนตกชุกกว่าพื้นที่ส่วนอื่น เนื่องจากอยู่ในเขตร่องมรสุมที่มีลมพายุพัดผ่าน คือบริเวณแอ่งสกลนคร โดยเฉพาะจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร
******************************************
35. ปูนฝุ่นหรือหินฟอสเฟตบดเป็นสารที่ใช้ในการแก้ปัญหาดินในข้อใด
          1. ดินเค็มในจังหวัดร้อยเอ็ด
          2. ดินอินทรีย์ในจังหวัดนครสวรรค์
          3. ดินทรายจัดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          4. ดินเปรี้ยวในจังหวัดสมุทรสาคร
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          ปัญหาดินเปรี้ยวสามารถแก้ไขได้โดยการนำปูนฝุ่นหรือหินฟอสเฟตบด (ปูนขาว) ที่ได้จากการนำหินปูนไปเผาและบดให้เป็นผง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นด่าว นำมาใช้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวได้
******************************************
36. ป่าในข้อใดประกอบด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่และขนาดกลางหลายชนิดขึ้นรวมกัน พื้นป่าไม่รกทึบ บางแห่งมีไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ ขึ้นอยู่ด้วย พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ประดู่ ตะแบก มะค่าโมง
          1. ป่าแดงในภาคใต้
          2. ป่าสนเขาในภาคเหนือ
          3. ป่าดิบเขาในภาคตะวันออก
          4. ป่าเบญจพรรณในภาคกลาง
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          ป่าไม้ในประเทศไทยมีด้วยกัน 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ
          - ป่าไม้ไม่ผลัดใบ เช่น ป่าดิบชื้น มีพันธุ์ไม้ขึ้นรกทึบมาก
          - ป่าไม้ผลัดใบ เช่น ป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้หลากหลายพันธุ์เจริญเติบโต แต่ไม่รกทึบ เช่น ไม้สัก ประดู่ ตะแบก และมีไผ่ขึ้นปะปนอยู่บ้าง พบมากในภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลางตอนบน
******************************************
37. นโยบายวางแผนครอบครัวของประเทศไทยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรในข้อใด
          1. อัตราเกิดและอัตราตายคงที่
          2. อัตราเกิดและอัตราเพิ่มลดลง
          3. อัตราเกิดลดลง อัตราเพิ่มคงที่
          4. อัตราเกิดลดลง อัตราตายสูงขึ้น
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          ประเทศไทยประสบปัญหาอัตราการเพิ่มของประชากรสูงขึ้น ดังนั้นจึงเริ่มมีนโยบายการวางแผนครอบครัวขึ้น ทำให้อัตราการเพิ่มของประชากรลดลง มีผลให้อัตราเกิดลดลงตามไปด้วย
******************************************
38. ข้อใดเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยให้บางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถปลูกเงาะและทุเรียนได้
          1. มีการชลประทานดีขึ้น
          2. ดินมีแร่ธาตุที่เหมาะสม
          3. ความชื้นในดินที่พอเหมาะ
          4. มีการปรับปรุงพันธุ์ขึ้นใหม่
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          เงาะและทุเรียนเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงและมีการระบายน้ำได้ดี พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ำได้ดี แต่มีปัญหาเรื่องความแห้งแล้ง หากมีการชลประทานที่ดีแล้วก็สามารถปลูกเงาะและทุเรียนได้
******************************************
39. การกระทำของใครที่แสดงให้เห็นถึงการใช้เทคโนโลยี่ที่เหมาะสมที่สุด
          1. นายดีซื้อควายเหล็กมาไว้ใช้ไถนา
          2. นายน้อยผ่อนส่งรถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อขนส่งผลผลิต
          3. นายมีจ้างช่างมาซ่อมเครื่องจักรในโรงงาน
          4. นายมากเช่ารถแทรกเตอร์ประสิทธิภาพสูงมาเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          นายมีใช้เทคโนโลยีเหมาะสมที่สุด เพราะเครื่องจักรเมื่อนำมาใช้ย่อมต้องชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ต้องได้รับการซ่อมแซมบำรุงรักษาโดยช่างผู้ชำนาญให้สามารถกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          ข้อ 1 นายดีซื้อควายเหล็กมาไถนาในช่วงฤดูทำนา หลังจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้เฉย ๆ
          ข้อ 2 นายน้อยใช้รถบรรทุก 10 ล้อขนส่งผลผลิต ถ้าผลผลิตมีน้อยก็ไม่คุ้มทุน มีความไม่แน่นอนว่าผลผลิตจะมีมากหรือน้อย
          ข้อ 4 นายมากไม่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรประสิทธิภาพสูง สามารถใช้แรงงานคนแทนได้ เพราะหัวมันสำปะหลังอยู่ไม่ลึก
******************************************
40. การสร้างเขื่อนในภาคเหนือเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ ควรเป็นโครงการในลักษณะใด เพราะเหตุใด
          1. โครงการขนาดใหญ่ เพราะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีน้ำมาก
          2. โครงการขนาดใหญ่ เพราะภูมิประเทศเป็นภูเขา เหมาะแก่การสร้างเขื่อน
          3. โครงการขนาดกลาง เพราะเป็นภาคที่มีประชากรน้อย ไม่จำเป็นต้องลงทุนมาก
          4. โครงการขนาดกลาง เพราะมีเพียงแม่น้ำสายเล็ก ๆ
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          การสร้างเขื่อนเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้า หรือเขื่อนเอนกประสงค์ต้องเป็นโครงการขนาดใหญ่ เพราะใช้งบประมาณจำนวนมาก และต้องมีปัจจัยธรรมชาติสนับสนุน คือมีปริมาณน้ำจำนวนมาก ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงและหุบเขา
******************************************
41. สิ่งใดไม่ถือว่าเป็นปัจจัยทุนในทางเศรษฐศาสตร์
          1. เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า
          2. โรงงานที่ใช้ในการผลิตสินค้า
          3. ยานยนต์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้า
          4. เงินกู้ยืมหมุนเวียนที่ใช้ในการผลิตสินค้า
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          ปัจจัยการผลิตตามหลักเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วย ทุน แรงงาน ที่ดิน และผู้ประกอบการ ในส่วนของทุนตามหลักเศรษฐศาสตร์หมายถึง ทุกอย่างที่นำมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการผลิต เช่น อาคาร ยานพาหนะ เป็นต้น เพราะฉะนั้นเครื่องจักร โรงงาน และยานยนต์ ในข้อ 1-3 จัดเป็นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ส่วนเงินกู้เป็น "เงินทุน" ไม่ใช่ทุนที่เป็นปัจจัยการผลิต
******************************************
42. ข้อใดเป็นกิจกรรมการผลิตขั้นที่สอง หรือขั้นทุติยภูมิ
          1. การทำเหมืองแร่
          2. การทำสวนส้ม
          3. การสีข้าว
          4. การสอนหนังสือ
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          การผลิต คือการสร้างสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ
          1. การผลิตขั้นต้น (ขั้นปฐมภูมิ) เป็นการผลิตวัตถุดิบ เช่น การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์
          2. การผลิตขั้นที่ 2 (ทุติยภูมิ) เป็นการแปรรูปหรือการผลิตสินค้าสำเร็จรูป โดยการนำผลผลิตขั้นต้นมาแปรรูป เช่น การสีข้าว การผลิตอาหารกระป๋อง
          3. การผลิตขั้นที่ 3 (ตติยภูมิ) เป็นการผลิตบริการ เช่น การขนส่ง การธนาคาร
******************************************
43. ข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปทาน
          1. ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าออกจำหน่ายเพิ่มขึ้น ถ้าผู้บริโภคมีความต้องการมากขึ้น
          2. ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าออกจำหน่ายเพิ่มขึ้น ถ้าราคาสินค้าสูงขึ้น
          3. ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าออกจำหน่ายเพิ่มขึ้น ถ้าราคาปัจจัยการผลิตลดลง
          4. ปริมาณการผลิตสินค้าจะผันแปรตามความต้องการของผู้บริโภคและราคาปัจจัยการผลิต
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          ตามกฎของอุปทาน (Law of Supply) อุปทาน (Supply) จะแปรผันตรงกับราคาผลผลิตคือ ถ้าราคาผลผลิตสูงขึ้น อุปทานก็จะสูงขึ้น ถ้าราคาผลผลิตต่ำลง อุปทานก็จะลดลง ดังนั้นคำตอบในข้อ 2 จึงถูกต้อง
******************************************
44. สาเหตุข้อใดไม่ทำให้ราคาไอศกรีมกะทิสูงขึ้น
          1. อากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นมาก
          2. ผลผลิตมะพร้าวล้นตลาด
          3. มีการควบคุมมาตรฐานการผลิตไอศกรีม
          4. เด็กวัยรุ่นนิยมรับประทานไอศกรีมมากขึ้น
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          ข้อ 2 ผลผลิตมะพร้าวล้นตลาด ทำให้ราคามะพร้าวถูกลง ต้นทุนการผลิตจึงลดลง ไม่ทำให้ราคาไอศกรีมสูงขึ้น
          ข้อ 1 อุณหภูมิสูงขึ้น คนจึงต้องการไอศกรีมมากขึ้น ราคาไอศกรีมจึงสูงขึ้น
          ข้อ 3 มีการควบคุมมาตรฐานการผลิตไอศกรีม ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ราคาไอศกรีมสูงขึ้น
          ข้อ 4 เด็กวัยรุ่นนิยมรับประทานไอศกรีมมากขึ้น เมื่อความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าจึงสูงขึ้น
******************************************
45. ข้อความใดถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์
          1. เมื่อระดับราคาและรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น ครัวเรือนจะมีอำนาจซื้อสูงขึ้นเสมอ
          2. เมื่อระดับราคาและอำนาจซื้อของครัวเรือนเพิ่มขึ้น รายได้ประชาชาติจะสูงขึ้นเสมอ
          3. เมื่อระดับราคาและค่าครองชีพสูงขึ้น ครัวเรือนจะมีระดับความเป็นอยู่สูงขึ้นเสมอ
          4. เมื่อระดับราคาและรายได้ประชาชาติสูงขึ้น ครัวเรือนจะมีระดับความเป็นอยู่สูงขึ้นเสมอ
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          ตามหลักเศรษฐศาสตร์ ถ้าราคาสินค้าสูงขึ้น และอำนาจในการซื้อสินค้ายังคงสูงขึ้นด้วย แสดงว่าผู้บริโภคมีเงินมากพอที่จะซื้อสินค้าที่มีราคาแพงขึ้น ชี้ให้เห็นว่ารายได้ประชาชาติของครัวเรือนย่อมต้องสูงขึ้นด้วยเสมอ
******************************************
46. สมมติในปี พ.ศ.2545 สินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นได้ทั้งหมดในประเทศไทยมีมูลค่า 1,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายมูลค่า 900 ล้านบาท ซึ่งต้องโอนให้เจ้าของในต่างประเทศ 100 ล้านบาท แต่คนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศโอนรายได้กลับเข้าประเทศ 40 ล้านบาท ข้อใดระบุมูลค่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติได้ถูกต้อง
          1. 1,000 ล้านบาท
          2. 940 ล้านบาท
          3. 900 ล้านบาท
          4. 840 ล้านบาท
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          มูลค่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติ (GNP) หมายถึง มูลค่ารวมของผลผลิตประชาชาติที่เกิดจากประชาชาติเชื้อสายเดียวกันในระยะเวลา 1 ปี จากโจทย์ มี GNP = 1,000 ล้านบาท แต่เกิดจากชาวต่างชาติ 100 ล้านบาท แต่ขณะเดียวกันมีรายได้จากคนไทยส่งรายได้จากต่างประเทศกลับมาอีก 40 ล้านบาท ฉะนั้น GNP ของคนไทย = 1,000-100+40 = 940 ล้านบาท
******************************************
47. ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ผิด
          1. เงินคือสิ่งที่สังคมยอมรับว่าเป็นหน่วยวัดมูลค่าสินค้าและบริการ
          2. เงินคือสิ่งที่แสดงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจหนึ่ง ๆ
          3. เงินคือสิ่งที่ให้เป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้
          4. เงินคือสิ่งที่มีสภาพคล่องสูงกว่าสินทรัพย์อื่น
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          เงิน คือเครื่องมือที่สังคมยอมรับว่ามีค่า ใช้เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยน ทำหน้าที่เป็นหน่วยวัดมูลค่าของสินค้าและบริการ ใช้เป็นเครื่องแสดงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ แต่เงินไม่ได้เป็นสิ่งที่มีสภาพคล่องสูงกว่าทรัพย์สินอื่น ๆ เพราะถ้าค่าเงินสกุลนั้นตกลงจะมีสภาพคล่องน้อยกว่าทองคำ
******************************************
48. ข้อใดระบุความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง
          1. ดุลบัญชีทุนสำรองจะเป็นลบ ถ้าดุลบัญชีทุนเกินดุล
          2. ดุลบัญชีทุนสำรองจะเป็นบวก ถ้าดุลการชำระเงินขาดดุล
          3. ดุลบัญชีทุนสำรองจะเป็นบวก ถ้าดุลบัญชีทุนเกินดุล
          4. ดุลบัญชีทุนสำรองจะเป็นลบ ถ้าดุลการชำระเงินขาดดุล
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          ดุลบัญชีทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กับดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
          ดุลการชำระเงินเกินดุล คือมีรายได้เข้าประเทศได้มากกว่ารายจ่ายที่ออกจากประเทศ
          ดุลการชำระเงินขาดดุล คือมีรายได้เข้าประเทศน้อยกว่ารายจ่ายที่ออกจากประเทศ
          ฉะนั้น ถ้าดุลการชำระเงินระหว่างประเทศขาดดุล เงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็เป็นลบ
******************************************
49. การที่รัฐบาลรณรงค์ให้คนไทยประหยัดน้ำมัน ใช้ของไทย และเที่ยวเมืองไทย จะก่อให้เกิดผลดีต่อดุลใดในดุลการชำระเงิน
          1. ดุลบริการ
          2. ดุลการค้า
          3. ดุลบัญชีทุน
          4. ดุลบัญชีเดินสะพัด
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ ประกอบด้วยดุลบัญชี 2 บัญชีคือ
          1. ดุลบัญชีเดินสะพัด ประกอบด้วย ดุลการค้า ดุลบริการ และดุลบริจาค
          2. ดุลบัญชีทุน เป็นการลงทุนระหว่างประเทศ
******************************************
50. การคลังของรัฐบาลไม่ครอบคลุมกิจกรรมข้อใด
          1. การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
          2. การหารายได้จากภาษีอากรและรัฐพาณิชย์
          3. การกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปี
          4. การจัดการเกี่ยวกับการก่อหนี้และการชำระหนี้
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของไทยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่งานการคลังของรัฐบาล
******************************************
51. ข้อใดแสดงว่ารัฐบาลพยายามปรับบทบาทของภาครัฐให้ลดลง
          1. การลดการขาดดุลงบประมาณ
          2. การลดหย่อนการจัดเก็บภาษีบางประเภท
          3. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ทำรายได้ให้รัฐบาล
          4. การยอมให้ข้าราชการเกษียณก่อนกำหนด
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          การแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เอกชนเข้ามาดำเนินการแทน เป็นข้อบ่งชี้ว่ารัฐบาลได้ปรับบทบาทของภาครัฐให้ลดลง
******************************************
52. สถานการณ์ในข้อใดทำให้เงินบาทมีค่าแข็งขึ้น
          1. ดุลการชำระเงินของไทยเกินดุลเพิ่มขึ้น
          2. คนไทยนิยมซื้อสินค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น
          3. ระดับราคาสินค้าและบริการในประเทศสูงขึ้น
          4. ประเทศไทยใช้หนี้ต่างประเทศมากขึ้น
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          เมื่อดุลการชำระเงินเกินดุล ทำให้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น เสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้มีมากขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งขึ้น
******************************************
53. ข้อใดเป็นเครื่องวัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
          1. ภาคอุตสาหกรรมใหญ่กว่าภาคเกษตรกรรม
          2. ระดับคุณภาพชีวิตประชากรสูงขึ้นตลอดเวลา
          3. รายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
          4. การกระจายรายได้เท่าเทียมกันมากขึ้น
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          การพัฒนาเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นนั้น มีเครื่องมือในการวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่หลายประการ ได้แก่ รายได้ประชาชาติ ค่าครองชีพ แต่ตัวบ่งชี้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงคือ การที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
******************************************
54. การเกิดปัญหาจราจรติดขัดเป็นประจำในกรุงเทพมหานคร ในทางเศรษฐศาสตร์บ่งบอกข้อใด
          1. ประชาชนผู้ใช้รถและใช้ถนนมีวินัยจราจรต่ำกว่ามาตรฐาน
          2. จำนวนรถสาธารณะและรถขนาดเล็กมีน้อยกว่ารถขนาดใหญ่
          3. รายได้เฉลี่ยของคนกรุงเทพมหานครสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของคนจังหวัดอื่น
          4. พื้นที่ผิวถนนมีจำนวนน้อยกว่าความต้องการใช้ถนน
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          จากกฎของอุปทาน (Law of Supply) เมื่อพื้นที่ผิวจราจร (Supply) มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนรถยนต์ที่มีความต้องการ (Demand) ใช้ผิวจราจร ย่อมเกิดปัญหารถติดขัด จึงต้องเพิ่มพื้นผิวจราจรให้สอดคล้องกับความต้องการ ปัญหาจึงหมดไป
******************************************
55. ข้อใดมีความสำคัญน้อยที่สุด ที่ทำให้อยุธยาพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติ
          1. อยู่ในเส้นทางการค้า
          2. เป็นแหล่งผลิตเครื่องเทศ
          3. ผู้ปกครองมีนโยบายที่เปิดกว้าง
          4. ไม่มีการกีดกันทางศาสนา
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          ปัจจัยที่ทำให้อยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาตินั้นมีด้วยกันหลายประการคือ ตั้งอยู่ในเส้นทางการเดินเรือค้าขายที่สำคัญระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับตะวันตก (ข้อ 1) โดยที่อยุธยามีเครื่องเทศซึ่งเป็นที่ต้องการของชาวตะวันตก เช่น พริกไทย กระว่าน ฯลฯ (ข้อ 2) การที่อยุธยาไม่มีนโยบายกีดกันทางด้านศาสนา ทำให้ชาวตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ศาสนาของชาวตะวันตก (ข้อ 4) แต่ขณะเดียวกันผู้ปกครองประเทศยังคงมีนโยบายการค้าแบบผูกขาดโดยพระคลังสินค้าซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ไม่เปิดกว้าง (ข้อ 3)
******************************************
56. หลักการสำคัญของการปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ คือเรื่องใด
          1. รวมอำนาจสู่ศูนย์กลาง และแบ่งแยกหน้าที่
          2. รวมอำนาจสู่ศูนย์กลาง และถ่วงดุลอำนาจ
          3. กระจายอำนาจ และแบ่งแยกหน้าที่
          4. รวมอำนาจสู่ศูนย์กลาง และรวมหน้าที่
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          การปฏิรูปการปกครองในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ มีสาระสำคัญคือ การดึงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง การปกครองหัวเมืองต่าง ๆ โดยแต่งตั้งเจ้าเมืองและขุนนางออกไปปกครองโดยตรง ในส่วนของหน่วยราชการ ทรงแบ่งหน้าที่หน่วยราชการออกเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน เป็นการถ่วงดุลอำนาจกัน ป้องกันมิให้ขุนนางผู้ใหญ่รวมกำลังแย่งชิงพระราชสมบัติ
******************************************
57. ลูกทาสรุ่นแรกที่กลายเป็นไท คือรุ่นใด
          1. รุ่นที่เกิดในปีที่รัชกาลที่ 5 พระราชสมภพ
          2. รุ่นที่เกิดในปีที่รัชกาลที่ 5 ทรงขึ้นครองราชสมบัติ
          3. รุ่นที่เกิดในปีที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไท
          4. รุ่นที่เกิดในปีที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติทาส ร.ศ.124
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          การเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 มีจุดเริ่มต้นจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไท ในปี พ.ศ.2417 โดยกำหนดให้ลูกทาสลูกไทที่เกิดในปี พ.ศ.2411 อันเป็นปีเสวยราชย์ของพระองค์ มีค่าตัวสูงสุดเมื่ออายุ 7-8 ปี หลังจากนั้นค่าตัวจะลดลงโดยลำดับจนเมื่ออายุ 21 ปี ให้พ้นจากความเป็นทาส
******************************************
58. การเติบโตทางเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นผลจากปัจจัยอันหลากหลาย ยกเว้นข้อใด
          1. การสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
          2. การขุดคูคลองในบริเวณทุ่งรังสิต
          3. การสร้างระบบชลประทานในลุ่มน้ำบางปะกง
          4. การยกเลิกขนบไพร่และระบบทาส
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 5 มีผลมาจากการสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการขุดคลองรังสิตเพื่อประโยชน์ด้านการคมนาคมและชลประทานขยายพื้นที่การทำนาออกไป ในขณะเดียวกันกับการเลิกทาสในสมัยนั้น ทำให้เกิดมีแรงงานอิสระที่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
******************************************
59. จอมพล ป.พิบูลสงคราม ใช้วิธีการใดแก้ปัญหาการครอบงำทางเศรษฐกิจของชาวต่างชาติ
          1. เร่งส่งเสริมระบบการค้าเสรีให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
          2. ออกกฎหมายห้ามชาวต่างชาติเป็นเจ้าของที่ดิน
          3. จัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินการผลิตและการค้า
          4. ออกกฎหมายโอนอุตสาหกรรมการผลิตของชาวต่างชาติเป็นของรัฐ
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยม ให้คนไทยสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้ ภายใต้คำขวัญ "ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ" สิ่งที่สำคัญของนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยม รัฐบาลเข้าไปมีบทบาททางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกิจการขนาดใหญ่ จัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกึ่งวิสาหกิจ โอนกิจการชาวตะวันตกมาดำเนินการเอง ได้แก่ ป่าไม้ เหมืองแร่ โรงงานยาสูบ เป็นต้น
******************************************
60. เราสามารถศึกษาวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมของอินเดียโบราณได้ดีที่สุดจากคัมภีร์เล่มใด
          1. มหาภารตะ
          2. มนูธรรมศาสตร์
          3. อรรถศาสตร์
          4. อุปนิษัท
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          พระมนูธรรมศาสตร์ เป็นทั้งกฎหมาย ศาสนบัญญัติ จารีตประเพณี ศีลธรรม และหน้าที่ มีพื้นฐานมาจากธรรมสูตร
          มหาภารตะ เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาภัควัตคีตา ซึ่งเป็นหัวใจปรัชญาของฮินดู
          อรรถศาสตร์ คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการปกครองและการบริหารบ้านเมือง เพื่อความรุ่งเรือง มั่งคั่ง
          อุปนิษัท หรือเรียกว่า เวทานตะ ปรัชญาและศาสนาทั้งมวลในอินเดีย มีส่วนมาจากแนวคิดอันลุ่มลึกในคัมภีร์แทบทั้งสิ้น
******************************************
61. หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศใดได้เอกราชจากเมืองแม่ด้วยการต่อสู้อย่างรุนแรง
          1. อินเดีย
          2. พม่า
          3. อินโดนีเซีย
          4. มลายู
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          อินโดนีเซียเคยเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้รับการสนับสนุนจากญี่ปุ่นให้ประกาศเอกราช ภายหลังญี่ปุ่นแพ้สงคราม เนเธอร์แลนด์จึงกลับเข้ามามีอิทธิพลใหม่ อินโดนีเซียจึงต่อสู้กับเนเธอร์แลนด์อีกเป็นเวลาหลายปี จนองค์การสหประชาชาติเข้ามาไกล่เกลี่ยและได้รับเอกราชในปี ค.ศ.1949
******************************************
62. ข้อใดถูกต้องที่สุด
          1. ญี่ปุ่นปิดประเทศทำให้ญี่ปุ่นล้าหลังกว่าจีนและเกาหลี
          2. ญี่ปุ่นปิดประเทศเพราะรังเกียจต่างชาติโดยเฉพาะชาติตะวันตก
          3. ระหว่างปิดประเทศ ญี่ปุ่นค้าขายกับจีนและโปรตุเกสเท่านั้น
          4. ระหว่างปิดประเทศ ญี่ปุ่นยังกระตือรือร้นเรียนรู้วิทยาการของชาติตะวันตก
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          ช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นปิดประเทศในคริสต์ศตวรรษที่ 17-19 มีฮอลันดา ประเทศตะวันตกเพียงชาติเดียวที่ญี่ปุ่นยอมติดต่อด้วย คนญี่ปุ่นได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตะวันตกของดัตช์มากมาย เป็นรากฐานให้ญี่ปุ่นปรับปรุงพัฒนาประเทศให้เจริญอย่างรวดเร็วเมื่อญี่ปุ่นเปิดประเทศในสมัยต่อมา
******************************************
63. การที่จีนได้รับมอบฮ่องกงและมาเก๊าคืนจากอังกฤษและโปรตุเกส มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์อย่างไร
          1. เป็นการสิ้นสุดของสัญญาเช่าดินแดนดังกล่าว
          2. อังกฤษกับโปรตุเกสต้องสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
          3. จีนได้เข้าครอบครองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในเอเชีย
          4. เป็นการสิ้นสุดของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกในเอเชีย
เฉลยข้อ 4
******************************************
64. ข้อใดคือคุณลักษณะของบุคคลผู้ได้รับการยกย่องในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
          1. มีการศึกษาและรอบรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ
          2. มีความสามารถเป็นเยี่ยมในวิชาดาราศาสตร์
          3. นำวิชาทางศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางโลก
          4. อุทิศตนและเสียสละเพื่อมนุษยชาติ
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) ถือเป็นยุคสมัยรื้อฟื้นอารยธรรมคลาสสิกของกรีกและโรมันขึ้นมาอีกครั้ง เป็นยุคที่มนุษย์ศึกษาวิชาการต่าง ๆ เพื่อแสวงความรู้ในวิชานั้นอย่างแท้จริง มิได้มุ่งไปสู่ชีวิตนิรันดร์ในโลกหน้าอย่างในสมัยกลางเพียงอย่างเดียว การยกย่องเชิดชูคุณค่ามนุษย์เช่นนี้เรียกว่า แนวคิดมนุษย์นิยม ซึ่งกลายเป็นหัวใจของการศึกษาในโลกตะวันตกต่อมา
******************************************
65. ข้อใดคือความคาดหวังของสังคมจาก "กษัตริย์ผู้ทรงภูมิธรรม"
          1. เป็นผู้ควบคุมสังคมให้สงบสุขโดยการใช้อำนาจเด็ดขาด
          2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเฉลียวฉลาด
          3. เป็นผู้ให้เสรีภาพและความเสมอภาคแก่ประชาชน
          4. เป็นผู้ปกครองประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญ
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          "กษัตริย์ผู้ทรงภูมิธรรม" เป็นลักษณะของการปกครองในคริสต์ศตวรรษที่ 18 เน้นความสำคัญของการศึกษาเพื่อให้พลเมืองอ่านออกเขียนได้ และให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเสรีภาพ และปัญหาสิทธิความเสมอภาคของพลเมือง ตลอดจนแนวคิดรูปแบบการปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วม และอื่น ๆ อีกมากมาย
******************************************
66. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารคมนาคม
          1. ระบบเพนนีโพสต์
          2. สิ่งประดิษฐ์ของแซมมวล มอร์ส
          3. สิ่งประดิษฐ์ของอเลกซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์
          4. สิ่งประดิษฐ์ของริชาร์ด อาร์คไรท์
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          ระบบเพนนีโพสต์ คือระบบไปรษณีย์
          แซมมวล มอร์ส ประดิษฐ์โทรเลขและรหัสมอร์ส
          อเลกซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ ประดิษฐ์โทรศัพท์
          ริชาร์ด อาร์คไรท์ พัฒนาเครื่องจักรกลให้ใช้พลังน้ำหมุนแทนคน (Water Frame)
******************************************
67. การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ.1789 ได้รับแรงบันดาลใจด้านสิทธิมนุษยชนจากการเคลื่อนไหวในประเทศใด
          1. กรีซ
          2. อังกฤษ
          3. เยอรมนี
          4. สหรัฐอเมริกา
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          การปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส ได้รับแรงบันดาลใจจากการประกาศอิสรภาพของอเมริกาในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ.1776 ซึ่งได้รับอิทธิพลความคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพจาก จอห์น ล็อค ทำให้ชนชั้นกลางในฝรั่งเศสที่มีการศึกษาสูง ร่วมมือกันเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมือง
******************************************
68. ข้อใดคือสาระสำคัญของสนธิสัญญาแมสทริชต์ (Maastricht Treaty)
          1. การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและการเงิน
          2. การร่วมมือกันทางการเมือง การทหาร และความมั่นคง
          3. การดำเนินนโยบายต่างประเทศร่วมกัน
          4. การร่วมกันบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2536 กลุ่มประชาคมยุโรปได้ร่วมลงนามในสนธิสัญญามาสทริชต์และเปลี่ยนชื่อเป็นสหภาพยุโรป โดยมีเนื้อหาสาระที่สำคัญคือ การประสานนโยบายเศรษฐกิจและการเงินภายในสหภาพ โดยมุ่งควบคุมและรักษาอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราของประเทศสมาชิกรวมทั้งการสร้างระบบความร่วมมือของธนาคารกลางยุโรป และใช้เงินสกุลเดียวกันคือ เงินยูโร
******************************************
69. ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้มนุษย์พัฒนาเทคโนโลยี
          1. ต้องการเอาชนะธรรมชาติ
          2. ต้องการแสวงหาความรู้
          3. ต้องการชีวิตที่สะดวกสบาย
          4. ต้องการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          มนุษย์พัฒนาเทคโนโลยี คิดค้นและประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิต
******************************************
70. ความเจริญทางเทคโนโลยีมีผลต่อการสาธารณสุขของประเทศไทย ยกเว้นข้อใด
          1. อัตราเกิดมีแนวโน้มลดลง
          2. อัตราการตายของมารดาและทารกลดลง
          3. การบริการสาธารณสุขกระจายทั่วถึงและราคาถูกลง
          4. ผู้ป่วยจากโรคที่สืบเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษมีมากขึ้น
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          การบริการสาธารณสุขได้กระจายสู่สังคมอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว แต่ราคายังไม่ถูกลง
******************************************
71. การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ส่งผลกระทบที่สำคัญต่อมนุษย์อย่างไร
          1. มนุษย์มีความเชื่อมั่นว่าสามารถเอาชนะธรรมชาติได้
          2. มนุษย์เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุข
          3. มนุษย์มีความเชื่อมั่นในความสามารถสูงสุดของตน
          4. มนุษย์สามารถค้นพบทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ทำให้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นที่ยอมรับว่าสามารถเป็นเครื่องมืออธิบายและช่วยให้มนุษย์เข้าใจกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของธรรมชาติ ส่งผลให้มนุษย์เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติได้อย่างมีความสุข
******************************************
72. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากการเพิ่มประชากร
          1. การขาดแคลนอาหารบริโภค
          2. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
          3. ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ
          4. สัดส่วนของประชากรในวัยทำงานลดลง
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          สัดส่วนของประชากรวัยทำงานลดลง เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากร ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากการเพิ่มประชากร
******************************************
73. ผลของนโยบายขยายการศึกษาภาคบังคับของไทย คือข้อใด
          1. เพิ่มคุณภาพประชากร
          2. ยุติการใช้แรงงานเด็ก
          3. ลดการย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมือง
          4. สร้างความเสมอภาคในสังคม
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          การศึกษาเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการสร้างความรู้ความสามารถ และพัฒนาทักษะให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและเสริมสร้างชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
******************************************
74. ปัจจัยสำคัญในการเลือกผู้แทนที่ดีเข้าสู่รัฐสภา คือข้อใด
          1. ผู้ออกเสียงมีคุณภาพ
          2. ระบบการคัดสรรมีความเหมาะสม
          3. ผู้สมัครมีการศึกษาสูง
          4. คณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเป็นกลาง
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          ผู้ออกเสียงที่มีคุณภาพสามารถเข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ดี สามารถวิเคราะห์การเมืองได้ถูกต้อง จึงสามารถเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือคนดีเข้าสู่สภาได้
******************************************
75. เหตุการณ์ใดเป็นผลที่เกิดจากการแข่งขันเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
          1. การขยายตัวของลัทธิฟาสซิสต์
          2. การเกิดลัทธิจักรวรรดินิยม
          3. การล่มสลายของระบบสังคมนิยม
          4. การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          การเกิดลัทธิจักรวรรดินิยม เป็นผลที่เกิดจากการแข่งขันเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพราะยุโรปมีความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม จึงต้องการวัตถุดิบมาแปรรูปและต้องการตลาดเพื่อระบายสินค้า โดยเฉพาะทวีปเอเชียกับทวีปแอฟริกาเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญและเป็นตลาดใหญ่ จึงเป็นแรงดึงดูดให้ชาวยุโรปหันมาสนใจและเข้ามาแข่งขันกันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในภูมิภาคนี้
******************************************
76. แนวนโยบายในการพัฒนาประเทศของไทยที่สำคัญ คืออะไร
          1. ให้ความสำคัญภาคอุตสาหกรรมมากกว่าภาคเกษตรกรรม
          2. ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความก้าวหน้าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
          3. ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของรัฐบาล
          4. ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          แนวนโยบายในการพัฒนาประเทศของไทยที่สำคัญคือ การให้ความสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม และถือว่าเป็นนโยบายหลักซึ่งจะกำหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศ
******************************************
77. ข้อใดเป็นความร่วมมือทางด้านความมั่นคง
          1. ESCAP
          2. UNESCO
          3. NATO
          4. APEC
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          ESCAP - คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก
          UNESCO - องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
          NATO - องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ เป็นสนธิสัญญาทางทหารซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะป้องกันตัวเองจากการรุกรานของสหภาพโซเวียต และสกัดกั้นการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์เข้าสู่ยุโรปตะวันตก
          APEC - เป็นองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า
******************************************
78. ในช่วงปลายปี 2545 สหรัฐอเมริกาวางแผนโจมตีประเทศใด เพื่อแก้ปัญหาใด
          1. ปาเลสไตน์ การแย่งชิงดินแดนศักดิ์สิทธิ์
          2. อิรัก การก่อการร้าย
          3. อิหร่าน การสะสมอาวุธเคมี
          4. เกาหลีเหนือ การสร้างอาวุธนิวเคลียร์
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          ในช่วงปลายปี พ.ศ.2545 สหรัฐอเมริกาวางแผนโจมตีประเทศอิรัก เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย
******************************************
79. การแก้ไขความขัดแย้งวิธีใดรุนแรงที่สุด
          1. การใช้มาตรการเอ็มบาร์โก
          2. การตั้งศาลอนุญาโตตุลาการ
          3. การเรียกผู้แทนทางการฑูตกลับประเทศ
          4. การฟ้องศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          - การใช้มาตรการเอ็มบาร์โก คือการห้ามเรือเข้าหรือออกจากเมืองท่า หรือคำสั่งห้ามส่งสินค้า เป็นการตอบโต้ระหว่างประเทศที่มีปัญหาขัดแย้งกัน
          - การตั้งศาลอนุญาโตตุลาการ เป็นการยุติข้อขัดแย้งระหว่างคู่กรณีโดยมีวิธีทางกฎหมาย ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของรัฐคู่พิพาทได้จัดตั้งขึ้น คำตัดสินถือว่าผูกพันทางกฎหมาย
          - การฟ้องศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ เป็นองค์กรหลักขององค์การสหประชาชาติองค์กรหนึ่งที่ทำหน้าที่ตัดสินคดีระหว่างประเทศที่คู่กรณีนำเสนอมา
          - การเรียกผู้แทนทางการฑูตกลับประเทศ ถือว่าเป็นการตอบโต้การขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดในจำนวน 4 ข้อทั้งหมดนี้
******************************************
80. นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในข้อใดที่ส่งผลกระทบต่อเอเชียมากที่สุด หลังจากสมัยประธานาธิบดีจิมมี่ คาร์เตอร์ เป็นต้นมา
          1. การกีดกันทางการค้าต่อประเทศกำลังพัฒนา
          2. สิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญา
          3. การต่อต้านลัทธิก่อการร้าย
          4. การค้าเสรี
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่ส่งผลกระทบต่อเอเชียมากที่สุด หลังจากสมัยประธานาธิบดีจิมมี่ คาร์เตอร์ เป็นต้นมาคือ สิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญา การที่อเมริกาขาดดุลการค้าอย่างมหาศาลกับประเทศในแถบทวีปเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับญี่ปุ่น ชาติอุตสาหกรรมใหม่และกลุ่มอาเซียน จึงทำให้สหรัฐอเมริกาต้องออกมาตรการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการค้าหลายฉบับในสมัยต่อ ๆ มา
******************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น