วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

แบบทดสอบทักษะการคิดคำนวณและเชาว์ปัญญา 1

แบบทดสอบทักษะการคิดคำนวณและเชาว์ปัญญา 1
1. 8        15        22        29        ?
          ก. 35
          ข. 36
          ค. 37
          ง. 38
เฉลยข้อ ข เหตุผล
          36  :  เพิ่มทีละ  7
*********************************************
2. 12.6        11.7        10.8        9.9        ?
          ก. 8.9
          ข. 9
          ค. 9.1
          ง. 8.8
เฉลยข้อ ข เหตุผล
          9  :  ลดลงทีละ  0.9
*********************************************
3. 16        32        64        128        ?
          ก. 254
          ข. 256
          ค. 346
          ง. 642
เฉลยข้อ ข เหตุผล
          256  :  X  2
*********************************************
4. 341        305        269          233        ?
          ก. 196
          ข. 197
          ค. 198
          ง. 199
เฉลยข้อ ข เหตุผล
          197  :  -36 ทิ้ง
*********************************************
5. 4        2        0        -2        ?
          ก. -4
          ข. -8
          ค. 4
          ง. 8
เฉลยข้อ ก เหตุผล
          -4  :  -2 ทิ้ง
*********************************************
6. 3        4        6        9        ?
          ก. 18
          ข. 16
          ค. 14
          ง. 13
เฉลยข้อ ง เหตุผล
          13  :  เพิ่มขึ้นทีละ 1, 2, 3, .............. 3, 3 + 1, 3 + 2, 3 + 3, 3 + 4
*********************************************
7. 4        8        12        16        ?
          ก. 14
          ข. 16
          ค. 18
          ง. 20
เฉลยข้อ ง เหตุผล
          20  :  +4
*********************************************
8. 1        3/4        9/16        27/64        ?
          ก. 81/96
          ข. 54/96
          ค. 81/94
          ง. 56/97
เฉลยข้อ ก เหตุผล
          81/96  :  X 3/4  ไปเรื่อย ๆ
*********************************************
9. 4        1        2        3        0        5        ?        7
          ก. -1
          ข. 2
          ค. 6
          ง. -2
เฉลยข้อ ง เหตุผล

*********************************************
10. 2        12        4        24        ?        48
          ก. 8
          ข. 6
          ค. 34
          ง. 42
เฉลยข้อ ก เหตุผล

*********************************************
11. 1        2        6        24        ?
          ก. 48
          ข. 36
          ค. 56
          ง. 120
เฉลยข้อ ง เหตุผล
          1!    2!    3!    4!    5!
*********************************************
12. 1/5        1        5        25        ?
          ก. 30
          ข. 120
          ค. 125
          ง. 130
เฉลยข้อ ค เหตุผล
          1/5,  1/5 x 5,  1/5 x 25,  1/5 x 125,  1/5 x 625
*********************************************
14. 0.5        0.67        0.75        ?
          ก. 0.8
          ข. 0.56
          ค. 0.43
          ง. 0.79
เฉลยข้อ ก เหตุผล
          1/2  ---->  0.5
          2/3  ---->  0.67
          3/4  ---->  0.75
          4/5  ---->  0.8
*********************************************
15. 5        6        7        11        ?
          ก. 14
          ข. 13
          ค. 12
          ง. 15
เฉลยข้อ ข เหตุผล

*********************************************
16. D    A    O    C    C    E    T    G    O   T    ?
          ก. A
          ข. Q
          ค. R
          ง. H
เฉลยข้อ ค เหตุผล

*********************************************
17. จากรูป จงหาความสัมพันธ์ต่อไปนี้

เฉลยข้อ ง เหตุผล

*********************************************
ให้ใช้ข้อความนี้ตอบคำถามข้อ 18 - 20
ลูกบอล 6 ลูก กำหนดชื่อ A, B, C, D, E และ F วางรอบวงกลม B อยู่ระหว่าง F และ C
A อยู่ระหว่าง E และ D
F อยู่ทางซ้ายของ D
18. ลูกบอลลูกใดอยู่ระหว่าง A และ F
          ก. B
          ข. C
          ค. D
          ง. E
เฉลยข้อ ค

*********************************************
19. ลูกบอลลูกใดอยู่ตรงกันข้ามกับ E
          ก. A
          ข. B
          ค. C
          ง. F
เฉลยข้อ ง
*********************************************
20. ลูกบอลลูกใดอยู่ระหว่าง C และ B
          ก. B และ F
          ข. A และ B
          ค. E และ F
          ง. E และ B
เฉลยข้อ ก
*********************************************
21. ข้อใดเป็นผลบวกของจำนวนเฉพาะที่แตกต่างกันของ 60
          ก. 10
          ข. 9
          ค. 11
          ง. 12
เฉลยข้อ ก เหตุผล
          จำนวนเฉพาะของ 60 คือ 2, 2, 3 และ 5
          ผลบวกของจำนวนเฉพาะที่แตกต่างกันของ 60 คือ 2 + 3 + 5 = 10
*********************************************
22. ลูกเต๋าขนาด 3 x 3 x 3 ลูกบาศก์นิ้ว เมื่อทาสีแดงทุกด้านทั้งลูก นำลูกเต๋านี้ไปแบ่งเป็นลูกเต๋าขนาด 1 x 1 x 1 ลูกบาศก์นิ้ว จะมีลูกเต๋าที่ไม่ทาสีแดงทุกด้านกี่ลูก
          ก. 1
          ข. 2
          ค. 3
          ง. 0
เฉลยข้อ ก        
*********************************************
23. รูปใดสามารถเติมช่องว่างได้พอดี

เฉลยข้อ ง เหตุผล
          ซ้อนทับช่องว่างได้พอดี (สังเกต ช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกันพอดี)
*********************************************
24.
*********************************************
25.
*********************************************
ให้ใช้ข้อความนี้ตอบคำถามข้อ 26 - 30
ในการจัดทีมแข่งขันกีฬาของนักเรียนจำนวน 6 คน โดยเลือกจากนักเรียนชาย 6 คน คือ A B C D F และ E และนักเรียนหญิง 5 คน คือ ก ข ค ง และ จ การจัดทีมมีเงื่อนไขดังนี้
        1. C และ F อยู่ร่วมทีมกัน
        2. B ไม่ร่วมทีมกับ ง
        3. ง และ จ อยู่ร่วมทีมกัน
        4. A ไม่ร่วมทีมกับ E
        5. C ไม่ร่วมทีมกับ ก
        6. A อยู่ร่วมทีมกับ ข
        7. B อยู่ร่วมทีมกับ ข
26. ถ้าในทีมสามารถมีเด็กหญิงได้ 1 คน ควรเป็นใครได้บ้าง
          ก. ก หรือ ข หรือ ค
          ข. ก หรือ ข หรือ ง
          ค. ข หรือ ค หรือ ง
          ง. ก หรือ ค หรือ จ
เฉลยข้อ ก เหตุผล
          เพราะจากเงื่อนไขข้อ 3 ตัดตัวเลือก ข, ค, ง ทิ้ง เนื่องจาก ง, จ ต้องอยู่ทีมเดียวกันแยกกันไม่ได้
*********************************************
27. ถ้ามี ก อยู่ในทีมและมีเด็กหญิงอีก 3 คน สมาชิกในทีมจะมีใครบ้าง
          ก. A E ค ง จ
          ข. C F ข ง จ
          ค. C F ค ง จ
          ง. A B ค ง จ
เฉลยข้อ ง เหตุผล
          เพราะหากมี ก ในทีม ฉะนั้นจากเงื่อนไขข้อ 1 และ 5 ตัดตัวเลือก ข, ค ทิ้ง
          จากเงื่อนไขข้อ 4 ตัดตัวเลือก ก ทิ้ง
          และเด็กหญิง ค, ง, จ อยู่ทีมเดียวกันได้
*********************************************
28. ถ้าในทีมมี B และนักเรียนชายอีก 3 คน สมาชิกในทีมจะมีใครบ้าง
          ก. A D F ข ง
          ข. A C F ข ค
          ค. C D E ก จ
          ง. A D E ค ข
เฉลยข้อ ข เหตุผล
          เพราะจากเงื่อนไขข้อ 3 ตัดตัวเลือก ก, ค ทิ้ง
          จากเงื่อนไขข้อ 4 ตัดตัวเลือก ง ทิ้ง
*********************************************
29. ถ้าในทีมมี D และนักเรียนชายอีก 3 คน สมาชิกในทีมจะมีใครบ้าง
          ก. A B F ข ง
          ข. A B E ข ค
          ค. C E F ก ข
          ง. C E F ง จ
เฉลยข้อ ง เหตุผล
          เพราะจากเงื่อนไขข้อ 1 ตัดตัวเลือก ก ทิ้ง
          จากเงื่อนไขข้อ 4 ตัดตัวเลือก ข ทิ้ง
          และ ข ต้องอยู่กับ A และ B ตัดตัวเลือก ค ทิ้ง
*********************************************
30. ถ้าในทีมมีนักเรียนหญิง 4 คน สมาชิกในทีมจะมีใครบ้าง
          ก. A B ข ค ง จ
          ข. A B ก ข ค ง
          ค. A E ก ค ง จ
          ง. A E ข ค ง จ
เฉลยข้อ ค เหตุผล
          เพราะจากเงื่อนไขข้อ 2 ตัดตัวเลือก ก, ข ทิ้ง
          จากเงื่อนไขข้อ 2, 6, 7 ตัดตัวเลือก ง ทิ้ง เพราะ A, B, ข ไม่ร่วมทีมกับ ง, จ
*********************************************
31. จากความสัมพันธ์ที่กำหนดให้รูปใดหายไป

เฉลยข้อ ค เหตุผล
          ภายในแถวแนวดิ่งและแนวตั้งนั้นประกอบด้วยลักษณะ 3 ลักษณะ คือ

*********************************************
32. ภาพที่หายไปคือภาพใด

เฉลยข้อ ค เหตผล
          เป็นรูปที่ซ้อนทับช่องว่างได้พอดี (สังเกตจากจำนวนช่องเป็นสำคัญ)
*********************************************
33.
*********************************************
34. จำนวน 1,958 เขียนเป็นเลขโรมันได้ตามข้อใด
          ก. MCMLVIII
          ข. CMMLVIII
          ค. MDCDLVIII
          ง. MCMLIIX
เฉลยข้อ ก เหตุผล
          M = 1,000    CM = 900    L = 500    VIII = 8
          ดังนั้น 1,958 = MCMLVIII
*********************************************
35. ความชั่ว  :  ความดี  ---->  ทรยศ  :  ?
          ก. ซื่อสัตย์
          ข. กตัญญู
          ค. จงรักภักดี
          ง. สวามิภักดิ์
เฉลยข้อ ค
*********************************************
36.
*********************************************
37.
*********************************************
38.
*********************************************
39.
*********************************************
40.
*********************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น