วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ตะลุยคลังข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Practice 1 ข้อ 21-30

ตะลุยคลังข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Practice 1 ข้อ 21-30
21. .............. there is a snowstorm or some other bad weather, the mail always comes on time.
          1. Because                               2. If
          3. So                                        4. Unless
เฉลยข้อ 4 คำอธิบาย
          ในประโยคนี้แปลว่า "ถ้าไม่มีพายุหิมะหรืออากาศที่ไม่ดีรูปแบบอื่น ๆ ไปรษณีย์มาถึง ตรงเวลาเสมอ" คำตอบคือ Unless "ถ้าไม่"
**************************************************
22. Some doctors involved in brain research ............. that violence has its roots in certain sections of the brain.
          1. are believing                          2. believe
          3. believing                                4. believes
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
           ในประโยคนี้ประธานคือ some doctors
                               กริยาแท้อยู่ที่ช่องว่าง และกริยาจึงไม่เติม s
                               ดังนั้น believe จึงถูกต้อง
**************************************************
23. New research in geophysics disproved .................. had been a universally accepted truth.
          1. that                                         2. which
          3. whom                                     4. what
เฉลยข้อ 4 คำอธิบาย
          ในประโยคนี้ประธานคือ new  research
                              กริยา disproved
                              กรรม คือ สิ่งซึ่งถูกยอมรับทุกหนทุกแห่งว่าเป็นความจริง
                              คำที่แปลว่า "สิ่งซึ่ง" (the thing that) นั่นคือ "what"
           geophysics (N)    =    กายภาพของพื้นโลก
           disprove (V)        =    พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่จริง, พิสูจน์หักล้าง
*************************************************
24. Water vapor ............... on a window pane produces condensation.
          1. which accumulating                               2. accumulating
          3. accumulates                                          4. is accumulating
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
           ตำแหน่งนี้เป็นกริยาไม่แท้
           กริยาแท้อยู่ที่ produces
           ในที่นี้แปลว่า "ไอน้ำที่สะสมบนบานกระจกหน้าต่างผลิตกระบวนการที่ทำให้น้ำระเหยและสสารที่เหลืออยู่มีความเข้มข้นมากขึ้น"
            ดังนั้นไอน้ำที่สะสม ไม่ได้ถูกสะสม จึงใช้ Present Participle (accumulating)
*************************************************
25. Charles Schulz's comic strip, "Peanuts", features children who make about life.
            1. funny, wise statement that
            2. which funny, wise statements
            3. statements are funny but wise
            4. funny but wise statements
เฉลยข้อ 4 คำอธิบาย
            กริยาหลัง relative pronoun "who" คือ make
            กรรมคือ statements และมีส่วนขยาย funny กับ wise
            ดังนั้นคำตอบจึงเป็น funny but wise statements
***********************************************
26. Outbreaks of diseases in trees commonly occur ................ stressed because of drought or other environmental factors.
            1. as forests that become                            2. in forests become
            3. that become forests                                4. when forests become
เฉลยข้อ 4 คำอธิบาย
             ในประโยคนี้มีคำเชื่อม "when" + clause + clause
                                            หรือ clause + when + clause
             ในที่นี้แปลว่า "การระบาดของโรคในต้นไม้โดยปกติเกิดขึ้น เมื่อป่าถูกบีบคั้นเนื่องมาจาก ความแห้งแล้งหรือปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมอื่น ๆ "
             ดังนั้นคำตอบจึงเป็น when forests become
             outbreak (N)    =    การระบาด
             disease (N)       =    โรค
             drought (N)      =    ความแห้งแล้ง
             factor (N)         =    ปัจจัย
**************************************************
27. By 1872 the United States had 70 engineering colleges, ................. astonishing expansion credited largely to the Morrill Act of 1862.
          1. because                                               2. an
          3. to which                                              4. was
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
          สังเกตหน้าเครื่องหมาย comma (,) เป็นประโยคสมบูรณ์แล้ว
          มีประธานคือ the United States
             กริยา : had
             กรรม : 70 engineering colleges
          ดังนั้นหลังเครื่องหมาย comma (,) จึงเป็นแค่ส่วนขยาย
          ดังนั้นคำสำคัญอยู่ที่คำนาม expansion ซึ่งเป็นคำนามนับได้เอกพจน์
          จึงมี article แต่จะใช้ article "a" หรือ "an" ขึ้นอยู่กับ astonishing
          ซึ่งเสียงแรกเป็นเสียงสระ จึงใช้ article "an"
          astonishing (adj.)    =    ซึ่งน่าประหลาดใจ
          expansion (N)        =    การขยายตัว
          credit(V)                =    เชื่อ, ให้เกียรติ
          act (N)                   =    พระราชบัญญัติ
*************************************************
28. One theory of the origin of the universe is ................... from the explosion of a tiny, extremely dense fireball several billion years ago.
          1. because what formed                               2.the formation that
          3. that it formed                                           4. when forming
เฉลยข้อ 3 คำอธิบาย
          ในประโยคนี้ประธานคือ One theory
                              กริยาคือ is
                              กรรมคือ that clause (that + ประธาน + กริยา ..........)
                                                ซึ่งก็คือ that + it + formed .......
          ในที่นี้แปลว่า "หนึ่งทฤษฎีของแหล่งกำเนิดจักรวาลคือว่า มันก่อรูปมาจากการระเบิดของลูกไฟ เมื่อหลายพันล้านปีมาแล้ว" คำตอบจึงเป็น that it formed
*************************************************
29. Not until the late nineteenth and early twentieth centuries ................ as a unified science.
          1. did ecology emerge                               2. when ecology emerged
          3. ecology emerged                                   4. when did ecology emerge
เฉลยข้อ 1 คำอธิบาย
           เมื่อเอาคำที่มีความหมายปฏิเสธมาวางไว้ต้นประโยคจะมีการเรียงตำแหน่งคำใหม่ เช่น
           Not until much later did she learn who her real father was.
           Not a single word did he say.
           คำตอบจึงเรียงคำใหม่เป็น did ecology emerge
*************************************************
30. The common barn owl, one of the species of barn owls found in North America, is also called the monkey-faced owl because its heart-shaped face looks ............. of a monkey.
          1. like much that                                  2. like that much
          3. much like that                                  4. that much like
เฉลยข้อ 3 คำอธิบาย
           ตรงนี้สังเกต look like ที่แปลว่า "มองดูเหมือน, มองดูคล้าย"
            และ much สามารถเหมือน adverb ได้ เช่น
            I much appreciate your help.
          ดังนั้น much วางไว้หน้า like
          อีกประการหนึ่งเมื่อมีการเปรียบเทียบสิ่งที่นำมา เปรียบเทียบเป็นสิ่งเดียวกัน
          ในที่นี้เปรียบว่า หน้าที่มีรูปร่างหัวใจของนกเค้าแมวมองดูเหมือนกับหน้าของลิง
           เมื่อข้างหน้าเป็น face ข้างหลัง look like
          ก็เลยใช้สรรพนาม "that" แทนคำนามเอกพจน์ (face) จึงใช้ much like that

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น