วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ตะลุยคลังข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Practice 1 ข้อ 1-10

ตะลุยคลังข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Practice 1 ข้อ 1-10
1. The technique of recording, classifying, and ................. is known as accounting.
          1. an enterprise's transactions summary
          2. the summarizing of an enterprise's transactions
          3. transactions of an enterprise are summarized
          4. summarizing the transactions of an enterprise
เฉลยข้อ 4 คำอธิบาย
          คำเชื่อม "and" ข้างหน้าเป็น recording, classifying หลัง and จึงเป็นกริยาเติม ing ดังนั้นคำตอบจึงเป็น summarizing
          recording (V)      =    บันทึก / จด, แสดงให้เห็น
          classify (V)         =    จัดเป็นลำดับ, แบ่งเป็นหมวดหมู่
          summarize (V)    =    สรุป, รวบยอด
          transaction (N)   =    การจัดการ, ธุรกิจ, การซื้อขาย
          enterprise (N)    =    กิจการ, การประกอบการ
          accounting (N)   =    วิชาการบัญชี, งบดุลบัญชี
*************************************************
2. The water of a hot spring carries many dissolved minerals, usually .............. the water an unusual taste and smell.
          1. give                                        2. gives
          3. to be given                             4. giving
เฉลยข้อ 4 คำอธิบาย
          สังเกตข้างหน้าเครื่องหมาย comma (,) เป็นประโยคที่สมบูรณ์
          มีประธาน : water
          กริยา : carries
          กรรม : minerals
          ดังนั้นกริยาหลังเครื่องหมาย comma จึงเป็นกริยาไม่แท้
          และตรงนี้น้ำในน้ำพุร้อน ให้น้ำที่มีรสชาติและกลิ่นที่ไม่ปกติ
          ดังนั้นกริยาให้ (give) ในที่นี้ให้เอง จึงใช้ Present Participle (giving)
          hot spring (N)    =    น้ำพุร้อน
          dissolve (V)       =    ละลาย, ค่อย ๆ จางหายไป
          mineral (N)        =    แร่, แร่ธาตุ
*********************************************
3. In an area first explored by Samuel de Chaplain, .................... .
          1. establishment of the city of Halifax in 1749
          2. the city of Halifax was established in 1749
          3. in 1749 the city of Halifax established
          4. in 1749, establishing the city of Halifax
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
          สังเกตข้างหน้าเครื่องหมาย comma (,) เป็นแค่วลี (มีคำนามสำคัญคือ area)
          ดังนั้น หลังเครื่องหมาย comma จึงต้องเป็นประโยคสมบูรณ์
          (ประธานคือ the city of Halifax กริยาคือ was established ส่วนขยาย in 1749)
          ส่วนในข้อ 3 ประธานคือ the city of Halifax
                               กริยา established ซึ่งเมืองสร้างเองไม่ได้ ต้องถูกสร้าง
          ดังนั้นต้องใช้ Passive Voice (be + V3) จึงใช้คำตอบข้อ 3 ไม่ได้
          explore (V)             =    สำรวจ, สำรวจตรวจค้น
          establishment (N)    =    การสร้าง, การสถาปนา
          establish (V)            =    สถาปนา, ก่อตั้ง, ทำให้เป็นที่ยอมรับ
********************************************
4. The working conditions of railroad employees were ................ hazardous in the early days that private insurance companies refused to insure the workers.
          1. so                              2. very
          3. quite                          4. much
เฉลยข้อ 1 คำอธิบาย
          สังเกตคำเชื่อม ............ that
          และประโยคนี้แปลว่า สภาพการทำงานของคนงานสร้างทางรถไฟ อันตรายในยุคแรก ๆ มากเสียจนกระทั่งบริษัทประกันภัยเอกชนปฏิเสธที่จะรับประกันคนงาน
          ดังนั้นจึงใช้ so ......... that ที่เป็นคำเชื่อมแปลว่า "มากเสียจนกระทั่ง"
          condition (N)         =    สภาพ
          hazardous (adj.)    =    ที่มีอันตราย, ที่เสี่ยงอันตราย
          insure (V)              =    รับประกัน, ประกันภัย, ออกกรมธรรม์
          insurance (N)        =    การประกันภัย, ธุรกิจการประกันภัย
*********************************************
5. ............... definite boundary exists between the Earth's atmosphere and interplanetary space.
          1. There is no                              2. Although no
          3. No                                          4. If no
เฉลยข้อ 3 คำอธิบาย
          ประธานคือ boundary กริยา exists ส่วนขยาย between the Earth's atmosphere and interplanetary space ดังนั้นจึงใช้
          ข้อ 1 ไม่ได้ เพราะถ้าใช้ There is no นั่นหมายถึงมีกริยา 2 ตัว คือ is กับ exists
          ข้อ 2 ไม่ได้ เพราะ Although + clause + clause ในที่นี้มีประโยคเพียง 1 ประโยค
          ข้อ 4 ไม่ได้ เพราะ If + clause + clause แต่ในที่นี้มีประโยคเพียง 1 ประโยค
          จึงเหลือข้อ 3 เพราะ No + คำนาม ในที่นี้ no definite boundary จึงถูกต้องแล้ว
          boundary (N)             =     เขตแดน, เครื่องแบ่งเขต, เส้นแบ่งเขตแดน
          exist (V)                     =    คงอยู่, ดำรงอยู่
          interplanetary (adj.)    =    ระหว่างดาวเคราะห์, ระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์
************************************************
6. ................. of the air - conditioning nasal mechanisms fail to keep pace with atmospheric excesses, the sneezing reflex is activated.
          1. Any                                        2. Should any
          3. Only when any                        4. Although any
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
          ข้างหน้า comma (,) เป็น clause
          (ประธานคือ any of the air-conditioning nasal mechanisms
            กริยา : fail to keep กรรม : pace
            ส่วนขยาย with atmospheric excesses)
          ข้างหลัง comma (,) เป็น clause
          (ประธาน : the sneezing reflex, กริยา : is activated) ดังนั้นจึงใช้
          ข้อ 1 ไม่ได้ เพราะถ้าใช้ Any ต้องมีคำเชื่อมด้วย เชื่อม clause กับ clause
          ข้อ 3 ไม่ได้ เพราะถ้านำเอา Only when มาวางไว้ต้นประโยค
                             การเรียงตำแหน่งคำจะเปลี่ยนแปลง เช่น
Only when the injured limb is fully mobile will the runner be encouraged to restrengthen it.
          ข้อ 4 ไม่ได้ เพราะถ้าใช้คำเชื่อม Although + clause + clause จะแปลว่า "แม้ว่า"
                             ในที่นี้ไม่ได้แปลว่า "แม้ว่า"
                             ในที่นี้แปลว่า "ถ้าเผื่อว่าส่วนที่ทำงานซึ่งเกิดจากอากาศออกทางจมูกที่มีระบบปรับอากาศล้มเหลวที่จะรักษาอัตราการเคลื่อนไหวด้วยส่วนเกินที่มีอยู่ในบรรยากาศ อาการเคลื่อนไหวที่เกิดจากปฏิกิริยาสนองตอบโดยอัตโนมัติที่เป็นการจามก็ถูกกระตุ้น" ดังนั้นจึงใช้ Should any
เราสามารถสลับตำแหน่งของ Should ได้ เช่น
Should the tickets fail to arrive before the departure date, we will arrange to have duplicates waiting at the airport.
ดังนั้น Should any ถูกต้องแล้ว
************************************************
7. The trainers for the seminar had the crew ................... their equipment to the conference center.
          1. move                              2. moving
          3. mover                             4. moved
เฉลยข้อ 1 คำอธิบาย
          โครงสร้างของ have + someone + do something
          ในที่นี้แปลว่า "ผู้ฝึกสำหรับการสัมมนาได้ให้กลุ่มคนที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมนั้นเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปยังศูนย์การประชุม"
          ดังนั้นใช้ move จึงถูกต้องแล้ว
          trainer (N)           =    ผู้ฝึก
          seminar (N)         =    การสัมมนา
          crew (N)             =    กลุ่มคนที่ทำงานร่วมกันเป็นทีม
          equipment (N)     =    อุปกรณ์
          conference (N)    =    การประชุม
******************************************
8. Please use the ............... envelope for your reply.
          1. is enclosed                              2. enclose
          3. enclosing                                 4. enclosed
เฉลยข้อ 4 คำอธิบาย
          ตำแหน่งนี้เป็น adjective ขยายคำนาม envelope และซองจดหมายนั้นถูกสอดมาด้วย จึงใช้ Past Participle (V3) ดังนั้น enclosed ถูกต้อง
*********************************************
9. ..................... Bill Gates, the young billionaire boss of Microsoft, used unscrupulous means to succeed is legendary but he still managed to retain the loyalty of his workers.
          1. That                              2. Because
          3. While                            4. Being
เฉลยข้อ 1 คำอธิบาย
          สังเกตว่า Bill Gates เป็นประธาน กริยา : used กรรม : unscrupulous means ส่วนขยาย : to succeed และยังมีกริยาอีกตัวหนึ่งเป็น is
          ดังนั้นจึงใช้ That เป็นคำตอบ เพราะ That + ประธาน + กริยา .......... (noun clause) ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค กริยาคือ is เช่น
That she should forget me so quickly was rather a shock.
********************************************
10. The mere threat of the Star Wars project did more to overcome the Soviets than .............. in the US arsenal.
          1. to fear of any weapon
          2. they feared any weapon
          3. fear of any weapon
          4. fearing of any weapon
เฉลยข้อ 1 คำอธิบาย
          สังเกตหลังคำว่า more เป็นคำชนิดไหน หลัง than ก็เป็นคำชนิดนั้น ตรงนี้หลัง more เป็น infinitive with to (to overcome) หลัง than ก็เป็น infinitive with to (to fear)
          mere (adj.)        =    เป็นเพียง, เฉย ๆ
          threat (N)          =    การขู่เข็ญ, การคุกคาม
          overcome (V)    =    เอาชนะ, พิชิต
          arsenal (N)        =    คลัง / โรงแสงสรรพาวุธ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น