วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ชีววิทยา การรับรู้และการตอบสนอง แบบทดสอบ ข้อ 31-40

ชีววิทยา การรับรู้และการตอบสนอง แบบทดสอบ ข้อ 31-40
31. ศูนย์ควบคุมสิ่งต่อไปนี้อยู่ในสมองส่วนใด
          1. การหายใจ - พอนส์
          2. ความดันโลหิต - ไฮโพทาลามัส
          3. อุณหภูมิร่างกาย - ทาลามัส
          4. การได้ยินและการทรงตัว - ซีรีเบลลัม
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          ความดันโลหิต สมองส่วนไฮโพทาลามัสควบคุม
          การหายใจ สมองส่วนเมดัลลา ออบลองกาตาควบคุม
          อุณหภูมิร่างกาย สมองส่วนไฮโพทาลามัสควบคุม
          การได้ยิน สมองส่วนซีรีบรัมควบคุม
*********************************************
32. เส้นประสาทสมองที่ประกอบด้วยใยประสาทแอกซอนอย่างเดียว คือ คู่ใดต่อไปนี้
          1. 3 และ 4
          2. 3, 4 และ 5
          3. 9, 10 และ 11
          4. 10, 11 และ 12
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          เส้นประสาทสมองคู่ที่ 3 และ 4 เป็น Axon อย่างเดียว เส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 มีทั้ง Dendrite และ Axon เช่นเดียวกับคู่ที่ 9 และ 10 ส่วนคู่ที่ 11 และ 12 เป็น Axon
          - เส้นประสาทสมองคู่ที่ 5, 7, 9 และ 10 เป็นเส้นประสาทผสม (มีทั้งแอกซอนและเดนไดรต์)
          - เส้นประสาทสมองคู่ที่ 3, 4, 6, 11 และ 12 เป็นเส้นประสาทสั่งการ (มีเฉพาะแอกซอน)
          - เส้นประสาทสมองคู่ที่ 1, 2 และ 8 เป็นเส้นประสาทรับความรู้สึก (มีเฉพาะเดนไดรต์)
*********************************************
33. ถ้าชายคนหนึ่งโดนทุบท้ายทอย สมองที่ควบคุมการทำงานลักษณะใดที่น่าจะได้รับอันตราย
          1. การได้ยิน
          2. การมองเห็น
          3. การพูด
          4. การขับเหงื่อ
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          เมื่อถูกทุบท้ายทอยสมองที่ควบคุมการมองเห็นน่าจะได้รับอันตราย

*********************************************
34. การเคี้ยวอาหารมีการขยับของลิ้น ฟันและขากรรไกร ต้องอาศัยการควบคุมของเส้นประสาทสมองคู่ใดบ้าง
          1. 5, 7, 9 และ 12
          2. 5, 7 และ 9
          3. 7, 9 และ 12
          4. 5 และ 12
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          การเคี้ยวอาหารมีการขยับลิ้น ฟัน และขากรรไกร ต้องอาศัยการควบคุมของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 และคู่ที่ 12
*********************************************
35. จุดที่รับภาพชัดเจนที่สุดในเรตินาของตา คือ
          1. จุดที่อยู่ตรงกับช่องพิวพิล
          2. จุดที่เส้นประสาทรวมกันออกจากตา
          3. จุดที่มีเซลล์ประสาทที่รับแสงได้ไวอยู่จำนวนมาก
          4. จุดที่มีเซลล์ประสาทที่แยกสีได้อยู่จำนวนมาก
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          จุดที่รับภาพชัดที่สุดของลูกนัยน์ตา คือ Fovea ซึ่งมีเซลล์ Cone ที่รับภาพสี
*********************************************
36. เมื่อเรารับประทานแกงส้ม จะรู้สึกต่อรสชาติของอาหารโดย
          1. รับรู้รสเค็มโดยกลุ่มเซลล์ข้างลิ้นค่อนทางโคนลิ้น และรสเผ็ดโดยกลุ่มเซลล์โคนลิ้น
          2. รับรู้รสเค็มโดยกลุ่มเซลล์ข้างลิ้นค่อนทางปลายลิ้น และรสหวานโดยกลุ่มเซลล์ปลายลิ้น
          3. รับรู้รสเผ็ดโดยกลุ่มเซลล์ปลายลิ้น และรสเปรี้ยวโดยกลุ่มเซลล์ข้างลิ้นค่อนทางโคนลิ้น
          4. รับรู้รสหวานโดยกลุ่มเซลล์ปลายลิ้น และรสเปรี้ยวโดยกลุ่มเซลล์ข้างลิ้นค่อนทางปลายลิ้น
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          การรับรู้รสอาหารของลิ้นนั้น อยู่ในบริเวณต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน คือ รสหวานโดยกลุ่มเซลล์ปลายลิ้น และรสเปรี้ยวโดยกลุ่มเซลล์ข้างลิ้นค่อนมาทางปลายลิ้น

*********************************************
37. หน้าที่ของเส้นประสาทพาราซิมพาเทติก คือ
          1. ลดอัตราการเต้นของหัวใจ และทำให้ลำไส้เล็กหดตัว
          2. เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ และการหดตัวของลำไส้เล็ก
          3. เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ และการคลายตัวของลำไส้เล็ก
          4. ลดอัตราการเต้นของหัวใจ และเพิ่มการหดตัวของลำไส้เล็ก
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          เส้นประสาทพาราซิมพาเทติก ทำหน้าที่ยับยั้งการเต้นของหัวใจ แต่เพิ่มการเพอริสทัลซิสของลำไส้เล็ก
*********************************************
38. ที่เซลล์ประสาท
          1. ผนังเซลล์ประสาทด้านในมีประจุไฟฟ้าลบ เพราะมีคลอไรด์ไอออนมาก
          2. มีการเคลื่อนที่กระแสประสาทเพราะการเคลื่อนที่ของโซเดียมและคลอไรด์ไอออน
          3. โซเดียม โพแทสเซียม และคลอไรด์ไอออน เป็นตัวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์
          4. มีค่าความต่างศักย์อยู่ระดับหนึ่ง เนื่องจากปริมาณไอออนภายในและภายนอกไม่เท่ากัน
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          ที่เซลล์ประสาทมีค่าความต่างศักย์อยู่ระดับหนึ่ง เนื่องจากปริมาณไอออนภายในและภายนอกไม่เท่ากัน ก่อนกระตุ้นความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างภายนอกและภายในเซลล์ประสาทมีค่าประมาณ -60 ถึง -80 มิลลิโวลต์ เมื่อถูกกระตุ้นความต่างศักย์จะเปลี่ยนเป็น +40 มิลลิโวลต์
*********************************************
39. หน้าที่สำคัญของ Eustachian tube คือ
          1. ปรับความดันอากาศระหว่างภายนอกกับหูส่วนกลาง
          2. ปรับความดันอากาศระหว่างภายนอกกับหูส่วนใน
          3. ช่วยรับความสั่นสะเทือนของคลื่นเสียง
          4. ช่วยลดระดับความแรงของคลื่นเสียง
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          หน้าที่สำคัญของ Eustachian tube คือ การปรับความดันอากาศระหว่างภายนอกกับหูส่วนกลาง เพราะ Eustachian tube เป็นท่อต่อเชื่อมระหว่างหูส่วนกลางกับคอหอย
*********************************************
40. ถ้าต่อมใต้สมองส่วนหลังถูกทำลาย ผลที่จะเกิดขึ้น คือ
          1. ไม่มีประจำเดือนในเพศหญิงต่อไป
          2. การเจริญเติบโตของร่างกายชะงักไป
          3. เมแทบอลิซึมของร่างกายลดลง
          4. ลดการดูดซึมกลับของน้ำที่ไต
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          ต่อมใต้สมองส่วนหลังทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมน Vasopressin กับ Oxytocin ฮอร์โมน Vasopressin ทำหน้าที่สำคัญคือ การดูดน้ำจากท่อหน่วยไตกลับเข้าหลอดเลือด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น