วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ตะลุยคลังข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Grammar and Structure Practice 2 ข้อ 1-10

ตะลุยคลังข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Grammar and Structure Practice 2 ข้อ 1-10
1. ............... does not circle around the earth was proven by Galileo.
          1. Since the rest of the universe
          2. As the rest of the universe
          3. The rest of the universe
          4. That the rest of the universe
เฉลยข้อ 4 คำอธิบาย
          ประโยคนี้มีกริยา 2 ที่ คือ
                    does not circle
                    กับ was proven
          จึงทำให้เรารู้ว่าประธาน คือ That clause (That + ประธาน + กริยา ........)
                                  กริยาแท้ คือ was proven
           ซึ่ง That + the rest of the universe + does not circle ส่วนขยาย around the earth
          ดังนั้นคำตอบจึงเป็น That the rest of the universe
*************************************************
2. Thomas Malthus claimed that disease, war, famine, and ............... act as checks on population growth.
          1. moral restraining
          2. moral restraint
          3. morally restrain
          4. by moral restraint
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
          "and" หน้า and เป็นคำนาม disease, war, famine หลัง and จึงเป็น restraint ซึ่งมี moral เป็น adjective ขยายวางไว้ข้างหน้า
          claim (V) = เรียกร้อง, กล่าวอ้าง, ยืนยัน
          disease (N) = โรค
          famine (N) = ความอดอยาก
          moral (adj.) = ที่เกี่ยวกับศีลธรรมและจริยธรรม
          restraint (N) = การอดกลั้น, การห้ามปราม
          act (V) = กระทำ, แสดง
**********************************************
3. ............... in 1607, Jamestown in Virginia was the first settlement in the New World.
          1. Founded
          2. It was founded
          3. Founding
          4. To be found
เฉลยข้อ 1 คำอธิบาย
          ข้างหน้าเครื่องหมาย comma (,) ละประธาน Jamestown ไว้
          และในที่นี้ Jamestown ถูกสร้าง / ถูกก่อตั้ง จึงใช้ Past Participle (V3) นั่นคือ Founded
          found (V) = สร้าง, ก่อตั้ง
          settlement (N) = การตั้งถิ่นฐาน / รกราก, ชุมชนเล็ก ๆ
********************************************
4. Pheasants spend most of their time on the ground, .............. many species perch in trees at night.
          1. as well as
          2. in spite of
          3. because
          4. although
เฉลยข้อ 4 คำอธิบาย
          ข้างหน้าเครื่องหมาย comma (,) เป็น clause (ประธาน + กริยา)
          หลังเครื่องหมายก็เป็น clause (ประธาน + กริยา) จึงต้องใช้คำเชื่อม
          จึงตัดคำเชื่อม as well as เพราะ as well as เชื่อมคำนามกับคำนาม, เชื่อม adjective กับ adjective, เชื่อมกริยากับกริยา เช่น
          She's got a goat, as well as five cats and three dogs.
          He's clever as well as nice.
          She works in television as well as writing children's books.
          I have to feed the animals as well as look after the children.
ตัดคำเชื่อม in spite of + คำนาม, กลุ่มคำนาม, กริยาเติม ing เช่น
          We went out in spite of the rain.
          In spite of having a headache, I enjoyed the film.
จึงเหลือคำเชื่อม because กับ although จึงต้องแปลความหมาย ในที่นี้แปลว่า "ไก่ฟ้าใช้เวลาส่วนมากบนพื้นดิน แม้ว่า หลาย ๆ สายพันธุ์เกาะต้นไม้ตอนกลางคืน"
คำตอบจึงใช้ although
**********************************************
5. ................ few species that live on the ground, most monkeys live in trees.
          1. There are
          2. A
          3. Except for a
          4. All but
เฉลยข้อ 3 คำอธิบาย
          หลังเครื่องหมาย comma (,) เป็นประโยคสมบูรณ์ (ประธานคือ most monkeys กริยาคือ live ส่วนขยายคือ in trees)
          ข้างหน้าเครื่องหมาย comma จึงเป็นส่วนขยายและแปลความหมาย "ยกเว้น 2-3 สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน ลิงส่วนมากอาศัยในต้นไม้"
ดังนั้นจึงใช้ Except for a
**********************************************
6. Dow Jones and Company, ..............., computers averages for each trading hour of every business day.
          1. a financial publishing firm
          2. is a financial publishing firm
          3. that is a financial publishing firm
          4. it is a financial publishing firm
เฉลยข้อ 1 คำอธิบาย
          เมื่อเครื่องหมาย comma (,) เปิด-ปิด
          ดังนั้นตรงส่วนกลางจึงเป็นส่วนขยาย
          แต่ใช้ข้อ 3 ไม่ได้ เพราะในส่วนนี้ต้องใช้ relative pronoun "which" ไม่ใช่ "that"
          จึงเหลือส่วนขยาย a financial publishing firm จึงถูกต้อง
********************************************
7. Scientists continue to speculate ................... causes sunspots.
          1. for what
          2. what about
          3. about what
          4. whatever
เฉลยข้อ 3 คำอธิบาย
          speculate + about และหลัง preposition เป็นคำนาม / กลุ่มคำนาม
          นั่นคือ what causes sunspots
          คำตอบจึงเป็น about what
*********************************************
8. Nina Helenski, .............. Russian woman to travel in space, participated in two space shuttle missions to launch communication satellites.
          1. was first
          2. the first
          3. of the first
          4. was the first of
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
          สังเกตเครื่องหมาย comma (,) เปิด-ปิด
          ตรงส่วนกลางจึงเป็นส่วนขยาย จึงมักจะใช้ relative pronoun
          แต่ถ้าละ relative pronoun ก็จะไม่ใช้กริยาเต็มรูปแบบ
          ตรงนี้จึงไม่ใช้ was และในที่นี้แปลว่า ผู้หญิงชาวรัสเซียคนแรก จึงใช้ the first
*******************************************
9. There is often disagreement as to .................. was the better Shakespearean actor, Maurice Evans or John Gieluud.
          1. whose
          2. who
          3. whom
          4. what
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
          "as to" เป็น preposition แปลว่า "เกี่ยวกับ"
          หลัง preposition เป็นคำนาม / กลุ่มคำนาม (นั่นก็คือ wh-clause)
          ในที่นี้แปลว่า "เกี่ยวกับใครเป็นนักแสดงที่เกี่ยวกับเชคสเปียร์ดีกว่ากัน Maurice Evans หรือ John Gieland"
          ดังนั้นจึงใช้ "who"
disagreement (n) = ความไม่เห็นด้วย, สิ่งที่เห็นไม่ตรงกัน
**********************************************
10. ............... beaver can make a tree fall wherever it wants to is untrue.
          1. Although
          2. That a
          3. A
          4. Because
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
          สังเกตมีกริยา can make, wants และ is โดยไม่มีเครื่องหมายมาคั่น
          จึงมองเห็นว่า can make เป็นกริยาของ beaver
                        ส่วน wants เป็นกริยาของ it ที่อยู่หลัง wherever
                        ส่วน is ต้องหาประธานโดยดูองค์ประกอบจากตัวเลือก
          จึงทำให้เรารู้ว่า That-clause เป็นประธานของกริยา is นั่นเอง
           (That + ประธาน คือ a beaver + กริยา คือ can make ส่วนขยาย a tree fall wherever it wants to) ดังนั้นคำตอบจึงเป็น That a

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น