วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ตะลุยคลังข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Practice 1 ข้อ 11-20

ตะลุยคลังข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Practice 1 ข้อ 11-20
11. The dehydrated milk was sent in heat proof packs .............. ideal for storage in the UNICEF warehouse.
          1. that making them                              2. that is
          3. which made it                                   4. and its
เฉลยข้อ 3 คำอธิบาย
          ประธานคือ the dehydrated milk
          กริยาคือ was sent
          ส่วนขยายคือ in heat proof pack ซึ่งสมบูรณ์แล้ว
          จึงใช้ relative pronoun "which" หรือ "that"
          ใช้ข้อ 1 ไม่ได้ เพราะถ้าเราไม่ได้ละ "that" ก็จะใช้กริยารูปกริยาเติม ing เฉย ๆ ไม่ได้
          ใช้ข้อ 2 ไม่ได้ เพราะถ้าใช้ that แทน packs กริยาต้องเป็นพหูพจน์ นั่นคือ are ไม่ใช่ is
          จึงตอบข้อ 3 which made it ideal (make + คำนาม / สรรพนาม + adjective)
          dehydrate (V)     =    ขจัดน้ำ / ความชื้นออก
          ideal (adj.)          =    ยอดเยี่ยม, สมบูรณ์
          storage (N)         =    การเก็บสะสม
          warehouse (N)    =    โกดังสินค้า, คลังสินค้า
********************************************
12. With regard to the longevity of stars, ................. the longer the life span.
          1. the slower is the development
          2. when development is slow
          3. the slower the development
          4. slowing development
เฉลยข้อ 3 คำอธิบาย
          เราใช้ the + ขั้นกว่า ....... the + ขั้นกว่า ในลักษณะนี้ ซึ่งจริง ๆ article "the" จะใช้ นำหน้าขั้นสูงสุด เช่น
          The older I ger, the happier I am.
          The more I study, the less I learn.
          How do you like your coffee? ........ The stronger the better.
          สังเกต the slower ............. the longer ..............
          with regard to something = used to introduce the subject you are talking or writing about (ใช้เพื่อแนะนำหัวข้อที่คุณกำลังพูดหรือเขียนถึง) เช่น
          Important changes are being made with regard to security.
          longevity (N)    =    การมีอายุยืนยาว, ช่วงชีวิต
          life span (N)     =    อายุขัย
************************************************
13. Having arrived at the football stadium barely in time, ............... .
          1. the two teams just starting as we sat down
          2. we reached our seats just as the game started
          3. the officials had already blown the whistle for the game to start
          4. the gatekeeper took our tickets as we passed
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
          ข้างหน้าเครื่องหมาย comma (,) ถูกละประธานไว้
          และจากรูปฟอร์ม Having + V3 ทำให้รู้ว่าประธานที่ละไว้ทำกริยา (arrive) เอง
          จึงทำให้เราต้องแปลความหมาย
          ข้อ 1 ทีม 2 ทีมมาถึงสนามกีฬาผุตบอลแทบจะไม่ทันเวลา,
                   ทีม 2 ทีมเพิ่งจะเริ่มขณะที่เรานั่งลง
          ข้อ 2 เรามาถึงสนามกีฬาฟุตบอลแทบจะไม่ทันเวลา,
                   เรามาถึงที่นั่งเกือบจะขณะที่ เกมเริ่มต้น
          ข้อ 3 เจ้าหน้าที่มาถึงสนามกีฬาฟุตบอลแทบจะไม่ทันเวลา,
                   เจ้าหน้าที่เป่านกหวีดเพื่อให้เกมเริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว
          ข้อ 4 คนเฝ้าประตูมาถึงสนามกีฬาฟุตบอลแทบจะไม่ทันเวลา,
                   คนเฝ้าประตูเอาตั๋วของเราไปขณะที่เราผ่าน
          เมื่อดูความหมายเราจึงใช้ข้อ 2
****************************************************
14. This beach is usually closed ................... a rainy day.
          1. in                                2. at
          3. on                               4. while
เฉลยข้อ 3 คำอธิบาย
          preposition "on" ใช้เพื่อแสดงวันหรือวันที่เมื่อบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น เช่น
          My birthday's on 17th of June.
          ดังนั้นตรงนี้จึงใช้ on a rainy day.
*****************************************************
15. It is expected that .............. be as many as 50,000 spectators for today's air show.
          1. it will                               2. there might
          3. they could                       4. perhaps may
เฉลยข้อ 3 คำอธิบาย
          ในส่วนนี้หลัง that จะมีประโยค
          ประธานคือ spectators
          กริยาคือ ............ be
          ดังนั้น ตรงนี้ในลักษณะนี้เมื่อ there อยู่ต้นประโยค กริยาจะวางไว้หน้าประธาน
          ดังนั้น might be จึงวางหน้าประธาน spectators คำตอบจึงเป็น there might be
****************************************************
16. The reason for the traffic accident was .............. one of the drivers had lost control of his car.
          1. why                               2. when
          3. that                                4. how
เฉลยข้อ 3 คำอธิบาย
          ประธานคือ the reason
          กริยาคือ was
          กรรมคือ that + clause (that + ประธาน + กริยา ......)
          ตรงนี้คือ that + ประธาน (one of the drivers)
                         กริยา (had lost)
                         กรรม (control of his car) คำตอบจึงเป็น that
***************************************************
17. The Eiffel Tower is still ................ of the man-made structures in the world.
          1. a very high one                     2. one of the highest
          3. highest one                           4. the higher one
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
          สังเกต one of + คำนามพหูพจน์ (structures)
              และ one of + คำที่แสดงการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด
          อีกประการหนึ่งความหมายของประโยค
          "หอ Eiffel เป็นหนึ่งในโครงสร้างที่มนุษย์ทำขึ้นที่สูงที่สุดในโลก"
          ดังนั้น one of the highest ถูกต้อง
***************************************************
18. ..............., Shirley thought Bill was Carol's husband but later she realized he wasn't.
          1. First                               2. Firstly
          3. At first                            4. First of all
เฉลยข้อ 3 คำอธิบาย
          ตรงนี้แปลว่า "ตอนแรก, ตอนเริ่มต้น" เช่น
          At first, exercising seemed like an obligation, but now I really enjoy it.
          ในที่นี้ แปลว่า ตอนแรก Shirley คิดว่า Bill เป็นสามีของ Carol แต่ต่อมาเขาก็รู้ว่า Bill ไม่ได้เป็น ดังนั้น At first จึงถูกต้อง
          firstly (adv.)          =    ประการแรก
          first of all (adv.)    =    ก่อนทำสิ่งอื่น, ก่อนที่สิ่งอื่นเกิดขึ้น
***************************************************
19. The first large-scale migration from the Old World to the New .................. during the last ice age, around 11, 500 years ago.
          1. have been happening                     2. happened
          3. was happened                               4. happening
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
          ในประโยคนี้ประธานคือ migration
          ตำแหน่งนี้เป็นกริยาแท้เปลี่ยนแปลงไปตาม tense
          และมีคำว่า ago จึงใช้กริยาช่อง 2 คำตอบจึงเป็น happened
**************************************************
20. Rhode Island, ..................... of the 50 states, is densely populated and highly industrialized.
          1. small                               2. the small
          3. smaller                            4. the smallest
เฉลยข้อ 4 คำอธิบาย
          ในประโยคนี้เป็นการเปรียบเทียบถึง 50 รัฐ
          ดังนั้นจึงใช้การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด
          จึงใช้ the smallest
          densely (adv.)           =    อย่างหนาแน่น, อย่างยิ่ง
          populated (adj.)        =    มีพลเมือง
          highly (adv.)              =    อย่างมาก
          industrialized (adj.)    =    ที่กลายเป็นอุตสาหกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น