วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ชีววิทยา การรับรู้และการตอบสนอง แบบทดสอบ ข้อ 11-20

ชีววิทยา การรับรู้และการตอบสนอง แบบทดสอบ ข้อ 11-20
11. อวัยวะใดต่อไปนี้ ทำหน้าที่ขยายคลื่นเสียงจากหูตอนนอกก่อนจะส่งไปยังหูตอนใน
          1. เยื่อแก้วหู
          2. กระดูกหู 3 ชิ้น ได้แก่ กระดูกค้อน กระดูกทั่ง กระดูกโกลน
          3. ท่อยูสเตเซียน
          4. ถูกหมดทุกข้อ
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          กระดูกหู 3 ชิ้น ได้แก่ กระดูกค้อน กระดูกทั่ง กระดูกโกลน ทำหน้าที่รับคลื่นเสียง ต่อจากเยื่อแก้วหูพร้อมกับเพิ่มความถี่ทำให้เสียงดังขึ้น
***********************************************
12. เกี่ยวกับไซแนปส์ระหว่างเซลล์ประสาทข้อใดต่อไปนี้ไม่จริง
          1. การส่งผ่านกระแสประสาทจะช้ากว่าเมื่อไม่มีไซแนปส์
          2. มีการหลั่งสารสื่อประสาทที่บริเวณไซแนปส์
          3. กระแสประสาทจะเคลื่อนที่ได้ทั้งสองทิศทาง
          4. กระแสประสาทจะถ่ายทอดจากแอกซอนของเซลล์หนึ่งไปยังเดนไดรต์ของเซลล์หนึ่ง
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          การเคลื่อนที่ของกระแสประสาทเคลื่อนที่บริเวณไซแนปส์ ระหว่างเซลล์ประสาทนั้นกระแสประสาทจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวเท่านั้น
***********************************************
13. ถ้าสมองส่วนซีรีเบลลัมถูกทำลาย จะกระทบกระเทือนกิจกรรมใดของร่างกาย
          1. การหายใจ
          2. การทรงตัว
          3. การทำงานของกล้ามเนื้อ
          4. ข้อ 2 และ 3 ถูก
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          เมื่อซีรีเบลลัมถูกทำลาย จะไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายให้ต่อเนื่อง รวมทั้งการทรงตัว
***********************************************
14. เซลล์หรือส่วนของเซลล์ที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกคือ
          1. Neuron
          2. Receptor
          3. Effector
          4. Sensory nerve
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          Receptor ทำหน้าที่เป็นเซลล์หรือส่วนของเซลล์ที่ทำหน้าที่รับความรู้สึก
***********************************************
15. กระดูกหู 3 ชิ้น คือ กระดูกค้อน กระดูกทั่ง และกระดูกโกลน มีหน้าที่อย่างไร
          1. ติดต่อระหว่างแก้วหูและคอเคลีย
          2. ขยายสัญญาณคลื่นเสียงก่อนส่งไปคอเคลีย
          3. เพิ่มความถี่ของคลื่นเสียงก่อนส่งไปคอเคลีย
          4. ลดความดังของเสียงให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อคอเคลีย
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          กระดูกหู 3 ชิ้น ได้แก่ กระดูกค้อน กระดูกทั่ง กระดูกโกลนทำหน้าที่เพิ่มความถี่ของคลื่นเสียงก่อนส่งไปยังคอเคลีย
***********************************************
16. การที่คนและสัตว์สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมได้เป็นเพราะ
          1. มีอวัยวะรับสัมผัส
          2. มีระบบประสาท
          3. มีโครงสร้างที่ทำหน้าที่และตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม
          4. ข้อ 1 และ 2 ถูก
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          การที่คนและสัตว์สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมได้ เพราะมีอวัยวะรับสัมผัสและระบบประสาท
***********************************************
17. คนที่ได้ยินเสียงดังตลอดเวลาเป็นเวลานาน ๆ เข้าจะทำให้หูตึงหรือหนวกได้ ทั้งนี้เนื่องจากส่วนประกอบของหูในข้อใดถูกทำลาย
          1. แก้วหู
          2. Auditory nerve
          3. อวัยวะรับเสียงที่อยู่ภายใน Cochlea
          4. กระดูกค้อน, ทั่ง และโกลน
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          คนที่ได้ยินเสียงดังตลอดเวลาเป็นเวลานาน ๆ เข้าจะทำให้หูตึงหรือหูหนวกได้ เพราะแก้วหูถูกทำลาย
***********************************************
18. คนที่ดื่มสุราจนเมา จะเดินโซเซ ทั้งนี้เพราะสุราไปมีผลต่อส่วนไหน
          1. ซีรีบรัม (Cerebrum)
          2. ซีรีเบลลัม (Cerebellum)
          3. ไฮโพทาลามัส (Hypothalamus)
          4. เมดัลลา ออบลองกาตา (Medulla oblongata)
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          คนที่ดื่มสุราจนเมาแล้วเดินโซเซ เพราะสุรามีผลกับสมองส่วน Cerebellum ทำให้การทรงตัวผิดปกติ
***********************************************
19. Eye spot ของยูกลีนาควรจะทำหน้าที่คล้ายส่วนใดของตาคน
          1. กระจกตา
          2. ม่านตา
          3. เลนส์ตา
          4. เซลล์รับแสง
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          Eye spot ของยูกลีนาทำหน้าที่เฉพาะการรับแสงไม่ใช่การรับภาพ จึงต้องเทียบกับเซลล์รับแสงของตาคนเท่านั้น
***********************************************
20. เหยี่ยวสามารถมองเห็นเหยื่อที่อยู่ไกล ๆ ได้ ดังนั้นสมองส่วนใดควรเจริญดีที่สุด
          1. Cerebrum
          2. Cerebellum
          3. Optic lobe
          4. Olfactory lobe
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          เมื่อเหยี่ยวขึ้นไปบินอยู่ในท้องฟ้า มองเห็นภาพจากที่ไกล ๆ ได้ เพราะสมองส่วน optic lobe เจริญดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น