วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ตะลุยโจทย์เคมี-สมดุลเคมี

ตะลุยโจทย์เคมี-สมดุลเคมี
1. ถ้าปฏิกิริยาต่อไปนี้เกิดในภาชนะเปิด ปฏิกิริยาใดสามารถเกิดภาวะสมดุลได้

เฉลยข้อ 4 วิธีคิด
เพราะปฏิกิริยาในข้อ 4 ไม่มีก๊าซ
**************************************
2. ข้อใดคือความหมายของภาวะสมดุลที่ถูกต้อง
          1. ภาวะที่สารทุกชนิดมีความเข้มข้นเท่ากันเสมอ
          2. ภาวะที่มีทั้งปฏิกิริยาไปข้างหน้าและย้อนกลับ
          3. ภาวะที่สารผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้นคงที่และเท่ากับความเข้มข้นของสารตั้งต้นเสมอ
          4.ไม่มีข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
เฉลยข้อ 4 วิธีคิด
          ภาวะสมดุล คือ ภาวะที่ปริมาณสารทุกชนิดคงที่
                                   แต่ปริมาณสารแต่ละชนิดไม่จำเป็นต้องเท่ากัน (ส่วนใหญ่ไม่เท่ากัน)
                           หรือ ภาวะที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ
**************************************
3. ข้อใดคือความสัมพันธ์ในการคำนวณค่าคงที่ของสมดุลของปฏิกิริยาต่อไปนี้
เฉลยข้อ 4 วิธีคิด
          เนื่องจาก
          เป็นของแข็งซึ่งมีความเข้มข้นคงที่ จึงไม่ต้องนำมาเขียนในอัตราส่วนที่แสดงค่าคงที่ของสมดุล เพราะได้คิดรวมอยู่ในค่าคงที่ของสมดุลแล้ว ดังนั้น
**************************************
**************************************
**************************************
**************************************
**************************************
**************************************
**************************************
**************************************

**************************************

**************************************

**************************************

**************************************

**************************************

**************************************

**************************************

**************************************

**************************************

**************************************
**************************************

**************************************

**************************************

**************************************


**************************************


**************************************
**************************************
28. ให้พิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
          1. ที่ภาวะสมดุล ปริมาณของสารตั้งต้น และปริมาณของผลิตภัณฑ์จะมีค่าเท่ากัน
          2. การเพิ่มความเข้มข้นสารตั้งต้น จะไม่ทำให้ค่าคงที่ของสมดุลเปลี่ยนไป
          3. ระบบที่มีสมบัติคงที่ ย่อมจะอยู่ในภาวะสมดุลเสมอ
          4. ก่อนที่ระบบจะถึงภาวะสมดุล จะมีเฉพาะการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าเท่านั้น
เฉลยข้อ 2. วิธีคิด

          เพราะการเปลี่ยนความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือสารผลิตภัณฑ์เพียงแต่ทำให้ภาวะของสมดุลเปลี่ยนไปเท่านั้น ส่วนค่าคงที่ของสมดุลไม่เปลี่ยน
**************************************

**************************************
**************************************
**************************************
**************************************
**************************************
**************************************
**************************************
**************************************
**************************************
**************************************
**************************************
**************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น