วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

ภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประชากร

ภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประชากร
1. ถ้าพิจารณาจากลักษณะเชื้อชาติของประชากร ผู้คนส่วนใหญ่ในหมู่เกาะปาปัว นิวกินี และหมู่เกาะเขตร้อนในมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก จัดอยู่ในกลุ่มเชื้อชาติใด
          ก. นิกรอยด์
          ข. มองโกลอยด์
          ค. คอเคซอยด์
          ง. อินโด - อารยัน
เฉลยข้อ ก. นิกรอยด์
2. ภาษาพูดของคนไทย พม่า จีน มอญ ลาว ญวน จัดอยู่ในตระกูลภาษาใด
          ก. ตระกูลภาษาแอโฟร - เอเชียติก
          ข. ตระกูลภาษามาลาโย - โพลิเนเชียน
          ค. ตระกูลภาษาชิโน - ทิเบตัน
          ง. ตระกูลภาษาอัลตาอิก
เฉลยข้อ ค. ตระกูลภาษาชิโน - ทิเบตัน
3. ข้อใด ไม่ใช่ ชาติพันธุ์คอเคซอยด์ในทวีปเอเซีย
          ก. ชาวอินเดีย และชาวปากีสถาน
          ข. ชาวยิว และชาวปาเลสไตน์
          ค. ชาวอาหรับ และชาวเปอร์เซียนในอิหร่าน
          ง. ชนชาติมองโกลและชาวแมนจู
เฉลยข้อ ง. ชนชาติมองโกลและชาวแมนจู
4. ศาสนาใด ถือกำเนิดในดินแดนทวีปเอเซียแต่ได้เผยแพร่ไปจนมีผู้คนนับถือทั่วโลก และเป็นศาสนาที่มีผู้คนนับถือมากที่สุด ประมาณร้อยละ 33 ของประชากรโลก
          ก. ศาสนาพุทธ
          ข. ศาสนาคริสต์
          ค. ศาสนาฮินดู
          ง. ศาสนาอิสลาม
เฉลยข้อ ข. ศาสนาคริสต์
5. ข้อใด เป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม กระตุ้นให้เกิดการกระจายของประชากรในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
          ก. ลักษณะภูมิประเทศ
          ข. ลักษณะภูมิอากาศ
          ค. ทรัพยากรธรรมชาติ
          ง. สภาพการเมือง การปกครอง
เฉลยข้อ ง. สภาพการเมือง การปกครอง
6. ข้อใด เป็นเขตเกษตรกรรมที่มีประชากรหนาแน่นของโลก และมากกว่าทุกเขตในข้อนี้
          ก. ที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุและคงคา ประเทศอินเดีย
          ข. ที่ราบลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา
          ค. ที่ราบลุ่มแม่น้ำไทกริส - ยูเฟรติส ประเทศอิรัก
          ง. เขตทุ่งหญ้าสเตปป์ในประเทศยูเครน
เฉลยข้อ ก. ที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุและคงคา ประเทศอินเดีย
7. บริเวณที่มีประชากรเบาบางของโลก โดยมีสาเหตุเกิดจากสภาพภูมิอากาศไม่เหมาะสมมีหลายเขต ดังต่อไปนี้ แต่ ยกเว้น ข้อใด ไม่ถูกต้อง
          ก. เขตภูมิอากาศหนาวแบบขั้วโลก
          ข. เขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
          ค. เขตภูมิอากาศร้อนชื้น ฝนตกชุก
          ง. เขตภูมิอากาศแบบทะเลทราย
เฉลยข้อ ข. เขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
8. การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้อใด มีความสัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐานแบบถาวรมากที่สุด
          ก. การจับปลา ล่าสัตว์ และเก็บหาของป่า
          ข. การเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน
          ค. การเกษตรกรรมเพื่อการค้า
          ง. การเพาะปลูกแบบยังชีพ
เฉลยข้อ ค. การเกษตรกรรมเพื่อการค้า
9. การตั้งถิ่นฐานของประชากรในชนบทที่ไม่มีการวางแผนและเป็นลักษณะแบบโดดเดี่ยว ส่วนมากมีสาเหตุ เกิดจากข้อใด
          ก. การอพยพของคนสองสัญชาติบริเวณชายแดน
          ข. การถูกไล่ที่จากทางการเพื่อสร้างเขื่อน
          ค. พื้นที่เพาะปลูกถูกน้ำป่าไหลท่วม
          ง. การบุกรุกป่าใหม่ ๆ เพื่อทำไร่เลื่อนลอย
เฉลยข้อ ง. การบุกรุกป่าใหม่ ๆ เพื่อทำไร่เลื่อนลอย
10. การตั้งถิ่นฐานของเกษตรกรชาวสวนในประเทศไทยทุกภาค ส่วนใหญ่เป็นแบบมีการวางแผนในรูปแบบลักษณะใดมากที่สุด
          ก. การตั้งถิ่นฐานแบบโดดเดี่ยว
          ข. การตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่มอย่างมีระบบ
          ค. การตั้งถิ่นฐานรวมกลุ่มเป็นรูปวงกลม
          ง. การตั้งถิ่นฐานแบบเครือข่ายใยแมงมุม
เฉลยข้อ ก. การตั้งถิ่นฐานแบบโดดเดี่ยว
11. แผนผังของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างถนนตัดกันเป็นตาหมากรุก แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานของประชากรอย่างมีการวางแผน เรียกว่าอย่างไร
          ก. การตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่มถาวร
          ข. การตั้งถิ่นฐานแบบใยแมงมุม
          ค. การตั้งถิ่นฐานแบบตารางกริด
          ง. การตั้งถิ่นฐานแบบมีผังเมือง
เฉลยข้อ ค. การตั้งถิ่นฐานแบบตารางกริด
12. "ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณทุ่งหญ้าชายขอบทะเลทรายในประเทศเอธิโอเปีย ซูดาน และไนจีเรียของทวีปแอฟริกา นิยมสร้างบ้านด้วยโคลนหรือดินเหนียว" ข้อใด มีความหมายสอดคล้องกับข้อความนี้มากที่สุด
          ก. การใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ
          ข. ผู้คนขาดทักษะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
          ค. สภาพภูมิอากาศแห้งแล้ง มีปริมาณฝนน้อย
          ง. สภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐาน
เฉลยข้อ ก. การใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ
13. ข้อใด ไม่ใช่ การผลิตขั้นปฐมภูมิเพื่อการยังชีพ
          ก. การเลี้ยงปลาในกระชังริมแม่น้ำของคนไทย
          ข. การทำปศุสัตว์เพื่อการค้า
          ค. การเลี้ยงกวางเรนเดียร์ของชาวแลปป์
          ง. การจับปลาของชาวเอสกิโม
เฉลยข้อ ข. การทำปศุสัตว์เพื่อการค้า
14. ข้อใด เป็นการผลิตขั้นปฐมภูมิเพื่อการค้า
          ก. ชาวเกาะสมุยใช้ลิงกังเก็บมะพร้าว
          ข. การทำฟาร์มเพาะเห็ดที่บ้าน
          ค. การเลี้ยงสัตว์ในเขตเพาะปลูกแบบผสม
          ง. การทำอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง
เฉลยข้อ ค. การเลี้ยงสัตว์ในเขตเพาะปลูกแบบผสม
15. การประมงของญี่ปุ่นในเขตคูริลแบงก์ ใช้เรือประมงขนาดใหญ่ ทันสมัย และมีห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาคุณภาพความสดของอาหาร ถือว่าเป็นกิจกรรมการผลิตขั้นใด
          ก. ขั้นตติยภูมิ
          ข. ขั้นปฐมภูมิเพื่อการค้า
          ค. ขั้นทุติยภูมิแบบยังชีพ
          ง. ขั้นทุติยภูมิเพื่อการค้า
เฉลยข้อ ข. ขั้นปฐมภูมิเพื่อการค้า
16. แหล่งป่าไม้เขตอบอุ่นและเขตหนาวที่สำคัญของโลก ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ลักษณะใด
          ก. ป่าไม้ผลัดใบ และไม้เนื้ออ่อนประเภทป่าสน
          ข. ป่าไม้ไม่ผลัดใบ และเป็นไม้เนื้อแข็ง
          ค. ป่าเบญจพรรณ ผลัดใบ และเป็นไม้เนื้อแข็ง
          ง. ป่าดิบชื้นขึ้นหนาทึบที่เรียกว่า ป่าเซลวาส
เฉลยข้อ ก. ป่าไม้ผลัดใบ และไม้เนื้ออ่อนประเภทป่าสน
17. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใด เป็นพื้นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม ประเทศใดมีแหล่งสำรองภายในประเทศอย่างอุดมสมบูรณ์ จะพัฒนาให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง
          ก. เหล็ก ดีบุก และน้ำมันดิบ
          ข. ป่าไม้ ดิน และหิน
          ค. ปิโตรเลียม เหล็ก และถ่านหิน
          ง. น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน
เฉลยข้อ ค. ปิโตรเลียม เหล็ก และถ่านหิน
18. การผลิตขั้นทุติยภูมิของไทยในปัจจุบัน มีผลผลิตในการส่งออกข้อใดสำคัญน้อยที่สุด
          ก. ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ และอะไหล่รถยนต์
          ข. สิ่งทอ และเสื้อผ้าสำเร็จรูป
          ค. แผงวงจรไฟฟ้า และเครื่องประดับอัญมณี
          ง. ของเล่นเด็ก ปุ๋ย และอุปกรณ์การเกษตร
เฉลยข้อ ง. ของเล่นเด็ก ปุ๋ย และอุปกรณ์การเกษตร
19. การผลิตขั้นตติยภูมิ ข้อใดมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันมากที่สุด
          ก. การท่องเที่ยวและการค้ากับต่างประเทศ
          ข. การสื่อสารและคมนาคมขนส่ง
          ค. การธนาคาร และการบริการทางการศึกษา
          ง. การค้าปลีกและค้าส่ง
เฉลยข้อ ก. การท่องเที่ยวและการค้ากับต่างประเทศ
20. กลุ่ม G-8 หรือประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก ประเทศสมาชิกชาติใดอยู่ในทวีปเอเซียและชาติใดเข้าร่วมเป็นสมาชิกล่าสุดเป็นลำดับที่ 8
          ก. จีน / ออสเตรเลีย
          ข. ญี่ปุ่น / รัสเซีย
          ค. จีน / รัสเซีย
          ง. ญี่ปุ่น / แคนาดา
เฉลยข้อ ข. ญี่ปุ่น / รัสเซีย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น