วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

ภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพของเปลือกโลก

ภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพของเปลือกโลก
1. เปลือกโลกชั้นบนที่เรียกว่า "ชั้นไซอัล" (Sial Layer) มีโครงสร้างประกอบด้วยหินและแร่ธาตุชนิดใด
          ก. หินแกรนิต และแร่ซิลิกา
          ข. หินหนืด และแร่ซิลิกา
          ค. หินดินดาน และแร่อะลูมินัม
          ง. หินกรวด ทราย และแร่แมกนีเซียม
เฉลยข้อ ก. หินแกรนิต และแร่ซิลิกา
2. ข้อใด อธิบายเปลือกโลกชั้นล่างหรือ "ชั้นไซมา" (Sima Layer) ไม่ถูกต้อง
          ก. พบทั้งในภาคพื้นทวีปและทะเล
          ข. เป็นชั้นของหินหนืดที่แข็งแกร่ง
          ค. มีส่วนประกอบของแร่ซิลิกาและแมกนีเซียม
          ง. เป็นส่วนของเนื้อโลก หรือแผ่นพิภพ
เฉลยข้อ ง. เป็นส่วนของเนื้อโลก หรือแผ่นพิภพ
3. โครงสร้างส่วนที่อยู่ชั้นในสุดของโลก มีลักษณะเป็นทรงกลมและมีอุณหภูมิสูง เกิดจากของแข็งที่อัดตัวกันภายใต้ความกดดันสูง และมีความหนาแน่นมากกว่าโครงสร้างส่วนอื่น ๆ ของโลก หมายถึงข้อใด
          ก. เนื้อโลก ( Mantle)
          ข . แก่นโลกชั้นนอก ( Outer Core)
          ค. แก่นโลกชั้นใน (Inner Core)
          ง. เปลือกโลกชั้นไซอัลและชั้นไซมารวมกัน
เฉลยข้อ ค. แก่นโลกชั้นใน (Inner Core)
4. หินประเภทใด เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเปลือกโลก เกิดจากการแข็งตัวของหินหนืดและอยู่ภายใต้เปลือกโลก และมีมากถึงร้อยละ 96 ของหินเปลือกโลกทั้งหมด
          ก. หินอัคนี ( Igneous Rock)
          ข. หินชั้น ( Sedimentary Rock)
          ค. หินแปร ( Metamorphic Rock)
          ง. หินแกรนิต ( Granite Rock)
เฉลยข้อ ก. หินอัคนี ( Igneous Rock)
5. ความสำคัญของ "หินอัคนี" ทางด้านธรณีวิทยาและการพัฒนาเศรษฐกิจ คือข้อใด
          ก. นำแร่ธาตุที่สำคัญขึ้นมาใกล้ผิวโลกให้มนุษย์ใช้ง่ายขึ้น
          ข. ป้องกันการทรุดตัวของเปลือกโลก
          ค. รองรับแหล่งน้ำใต้ดินให้มนุษย์นำมาใช้ง่ายขึ้น
          ง. เป็นวัสดุใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป
เฉลยข้อ ก. นำแร่ธาตุที่สำคัญขึ้นมาใกล้ผิวโลกให้มนุษย์ใช้ง่ายขึ้น
6. ข้อใด อธิบายลักษณะของ "หินชั้น" ไม่ถูกต้อง
          ก. เป็นหินตะกอนที่เกิดบริเวณพื้นผิวโลก
          ข. เป็นหินฝุ่นที่ถูกพ่นปลิวจากปล่องภูเขาไฟ
          ค. เกิดจากตัวกระทำทางธรรมชาติทำให้เกิดการทับถม
          ง. มีซากดึกดำบรรพ์ ( Fossil ) แทรกปนอยู่
เฉลยข้อ ข. เป็นหินฝุ่นที่ถูกพ่นปลิวจากปล่องภูเขาไฟ
7. หินชั้น ในข้อใด เกิดจากการทับถมของตะกอนซากดินและหิน
          ก. หินชอล์ก และหินคาร์บอน
          ข. หินชนวน และหินสบู่
          ค. หินดินดาน และหินทราย
          ง. หินปูน และหินเกลือ
เฉลยข้อ ค. หินดินดาน และหินทราย
8. กระบวนการที่ทำให้เกิด "หินแปร" คือ การกระทำของความร้อน ปฏิกิริยาทางเคมี และความกดดันของพลังงานภายในเปลือกโลก ทั้งนี้ วัตถุต้นกำเนิดของหินแปรคือข้อใด
          ก. ซากพืชและซากสัตว์
          ข. หินอัคนีพุ หรือหินหลอมเหลว ( Lava )
          ค. หินอัคนีแทรกซอนหรือหินอัคนีระดับลึก
          ง. แปรสภาพมาจากหินอัคนีหรือหินชั้น
เฉลยข้อ ง. แปรสภาพมาจากหินอัคนีหรือหินชั้น
9. แร่ธาตุเป็นส่วนประกอบของเปลือกโลกที่พบอยู่ในหิน ถ้าเกิดจากหินหนืดภายในเปลือกโลกแทรกดันตัวขึ้นมาบนเปลือกโลก โดยมีแร่เหล็กและดีบุกปะปนขึ้นมาด้วย ถือว่าเป็นการสะสมตัวของแร่ลักษณะใด
          ก. ลานแร่
          ข. ชั้นแร่
          ค. สายแร่
          ง. ผิวแร่
เฉลยข้อ ค. สายแร่
10. แร่โลหะชนิดใด เป็นสื่อนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดีที่สุด แต่ไม่นิยมนำมาใช้ทำเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะมีราคาแพง แต่มักใช้ทำเครื่องประดับ
          ก. คอรันดัม
          ข. เงิน
          ค. ทองคำ
          ง. ยูเรเนียม
เฉลยข้อ ข. เงิน
11. เพราะเหตุใด แร่ใยหิน ( Asbestos ) จึงนิยมนำมาใช้ทำเสื้อผจญเพลิงของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอุปกรณ์เบรก และคลัตช์รถยนต์
          ก. ไม่ติดไฟ และไม่เป็นสื่อนำความร้อนและไฟฟ้า
          ข. มีน้ำหนักเบา ทนไฟ และมีราคาถูก
          ค. มีผลึกชัดเจนและสะท้อนให้เห็นสีสันต่าง ๆ
          ง. กันน้ำได้ และทนแรงเสียดสีได้ดี
เฉลยข้อ ก. ไม่ติดไฟ และไม่เป็นสื่อนำความร้อนและไฟฟ้า
12. ระบบกลุ่มดินแบบประสม ( CSCS ) เป็นระบบการจำแนกกลุ่มดินของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ใช้เกณฑ์อย่างไร จึงจำแนกกลุ่มดินที่กระจายอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของโลกได้ 10 กลุ่ม
          ก. ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
          ข. วัตถุต้นกำเนิดของดิน
          ค. ส่วนประกอบของดิน
          ง. แร่ธาตุในดิน และการพัฒนาของชั้นดิน
เฉลยข้อ ง. แร่ธาตุในดิน และการพัฒนาของชั้นดิน
13. "ที่ราบต่ำรัสเซีย" ( Russian Lowland ) ในเขตไซบีเรีย ตามหลักภูมิศาสตร์จัดเป็นที่ราบประเภทใด
          ก. ที่ราบที่เกิดจากการสึกกร่อน
          ข. ที่ราบที่เกิดจากการทับถม
          ค. ที่ราบโครงสร้างเปลือกโลกต่ำ
          ง. ที่ราบดินลมหอบ
เฉลยข้อ ค. ที่ราบโครงสร้างเปลือกโลกต่ำ
14. ภูเขาส่วนใหญ่ในโลกนี้ มีลักษณะการเกิดตรงกับข้อใด
          ก. ภูเขาที่เกิดจากการคดโค้งของหิน ( Folded Mountain )
          ข. ภูเขาบล็อก ( Block Mountain )
          ค. ภูเขาที่เหลือจากการสึกกร่อน ( Residual Mountain )
          ง. ภูเขาไฟ ( Volcanic Mountain)
เฉลยข้อ ก. ภูเขาที่เกิดจากการคดโค้งของหิน ( Folded Mountain )
15. การจำแนกเขตภูมิอากาศของโลกตามวิธีของเคิปเปน ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาข้อใด
          ก. สภาพลมฟ้าอากาศของท้องถิ่น
          ข. อุณหภูมิของอากาศ และละติจูด
          ค. ปริมาณฝน และฤดูกาล
          ง. ปริมาณฝน อุณหภูมิ และพืชพรรณธรรมชาติ
เฉลยข้อ ง. ปริมาณฝน อุณหภูมิ และพืชพรรณธรรมชาติ
16. เขตภูมิอากาศของเคิปเปนแบบใด มีอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิสูง ในฤดูหนาวอุณหภูมิทุกเดือนสูงกว่า 18 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี และมีฤดูแล้งสั้น ๆ 2 เดือน
          ก. ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น ( Af )
          ข. ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ( Am )
          ค. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ( Aw )
          ง. ภูมิอากาศแบบสเตปป์ ( Stepps )
เฉลยข้อ ข. ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ( Am )
17. ลักษณะภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ( Csa, Csb ) ทางภาคใต้ของทวีปยุโรปและตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ซึ่งอยู่บริเวณรอบ ๆ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีลักษณะสำคัญอย่างไร
          ก. ร้อนแห้งแล้งในฤดูร้อน แต่ฤดูหนาวมีฝนตก
          ข. อบอุ่นในฤดูหนาว แต่ฤดูร้อนมีฝนตก
          ค. อบอุ่นทุกฤดูกาล และมีฝนตกเกือบตลอดปี
          ง. ร้อนแห้งแล้ง และมีปริมาณฝนน้อย
เฉลยข้อ ก. ร้อนแห้งแล้งในฤดูร้อน แต่ฤดูหนาวมีฝนตก
18. เขตภูมิอากาศแบบใด ไม่มีพืชพรรณธรรมชาติหรือสัตว์ใด  ๆ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
          ก. ภูมิอากาศแบบทุนดรา ( ET )
          ข. ภูมิอากาศแบบที่สูง ( H )
          ค. ภูมิอากาศแบบพืดน้ำแข็ง ( Ice Cap )
          ง. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย ( BW )
เฉลยข้อ ค. ภูมิอากาศแบบพืดน้ำแข็ง ( Ice Cap )
19. ข้อใด ไม่ใช่ เขตภูมิอากาศที่พบในพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปยุโรป
          ก. ภูมิอากาศอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป มีอากาศร้อนในฤดูร้อน ( Dfa, Dwa )
          ข. ภูมิอากาศอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป มีอากาศอบอุ่นในฤดูร้อน ( Dfb, Dwb )
          ค. ภูมิอากาศแบบชายฝั่งตะวันตก ( Cfb, Cfc )
          ง. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย ( BS )
เฉลยข้อ ง. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย ( BS )
20. พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย เป็นเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา ( Aw ) มีลักษณะสำคัญอย่างไร
          ก. มีฤดูร้อนที่แห้งแล้งกับฤดูฝนที่มีฝนชุกสลับกันอย่างละครึ่งปี
          ข. มีฝนตกชุกตลอดปี อากาศร้อน ไม่มีเดือนใดที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 18 องศาเซลเซียส
          ค. มีฤดูฝน 10 เดือน และมีฤดูแล้งสั้น ๆ อุณหภูมิทุกเดือนเฉลี่ยสูงกว่า 27 องศาเซลเซียส
          ง. มีฤดูแล้งยาวนาน 10 เดือน มีฤดูฝนสั้น ๆ ฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 27-30 องศาเซลเซียส
เฉลยข้อ ก. มีฤดูร้อนที่แห้งแล้งกับฤดูฝนที่มีฝนชุกสลับกันอย่างละครึ่งปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น