วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Grammar & Structure 1 ข้อที่ 4

Grammar & Structure 1 ข้อที่ 4
4. Carbon dioxide and other gases from the burning of fossil fuels collect in the atmosphere and act like the glass walls of a greenhouse, ............. .
          1. trapping heat on the earth's surface
          2. so that the planet's temperature could rise
          3. we are already seeing melting polar ice
          4. some areas could suffer stronger storms
เฉลยข้อ 1 trapping heat on the earth's surface เหตุผล
          จากความหมายในประโยค ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่น ๆ ที่เกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล จะรวมตัวกันในชั้นบรรยากาศและปฏิบัติตัวเหมือนกับเป็นกำแพงกระจกของเรือนกระจกที่มีไว้สำหรับปลูกต้นไม้ ทำให้ความร้อนถูกกักไว้ในพื้นผิวของโลก
เพิ่มเติม
===>>> เราตัดตัวเลือกที่ 3 และ 4 ออก
          เพราะเครื่องหมาย comma (,) ไม่สามารถเชื่อมประโยคกับประโยคโดยไม่มีคำเชื่อมได้ เราต้องใช้เครื่องหมาย semicolon (;) เช่น
          Susan had a bad cold ; she went to see a doctor.
    แต่ Susan had a bad cold, so she went to see a doctor.
          เราจึงเหลือตัวเลือกข้อ 1 และ 2 ไว้

          ตัวเลือกข้อ 1 เป็น Present Participle (Ving) ในกรณีนี้ใช้เมื่อเรารวม 2 ประโยคให้กลายเป็นประโยคเดียว และประธานทั้ง 2 ประโยคเป็นคนเดียวกันหรือสิ่งเดียวกัน เรามักจะตัดประธานออกตัวหนึ่งและเหลือกริยา แล้วเปลี่ยนกริยาตัวนี้เป็น Present Participle (Ving) ในกรณีที่ประธานตัวที่ตัดออกไปกระทำกริยาเอง เช่น
          Walking in the dark, I stepped on pieces of glass.

          ตัวเลือกข้อ 2 มีคำเชื่อม so that แปลว่า เพื่อว่า เชื่อมประโยคกับประโยคที่บอกความมุ่งหมาย เช่น
He got up early so that he might not be late for meeting.
          และจากความหมายของโจทย์ที่กำหนดมาให้ดังที่อธิบายข้างบนแล้ว ทำให้เราตอบตัวเลือกข้อ 1. trapping heat on the earth's surface

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น