วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Grammar & Structure 1 ข้อที่ 3

Grammar & Structure 1 ข้อที่ 3
3. Fourteen million American have coronary heart disease, and 500,000 ......... , making it the leading killer of men and women in the U.S.
          1. more will get cancer next year
          2. die from the condition every year
          3. recover after having open heart surgery
          4. seek alternative treatment abroad
เฉลยข้อ 2. die from the condition every year เหตุผล
จากความหมายในประโยค คนอเมริกันจำนวนสิบสี่ล้านคน เป็นโรคหัวใจอันเกิดจากเส้นเลือดตีบตัน และประมาณห้าแสนคน ตายเนื่องมาจากสภาพดังกล่าวทุกปี จึงทำให้มันเป็นตัวคร่าเอาชีวิตผู้ชายและผู้หญิงในสหรัฐฯ เป็นจำนวนมาก

คำศัพท์ที่น่าสนใจ
coronary (adj.) = เกี่ยวกับเส้นเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจ
cancer (N) = โรคมะเร็ง
condition (N) = สภาพ
recover (V) = ค่อยยังชั่ว, ฟื้นจากป่วย
surgery (N) = ศัลยกรรม
seek (V) = เสาะแสวงหา
alternative (adj.) = ซึ่งมีให้เลือก, ซึ่งเป็นตัวเลือก
treatment (N) = การรักษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น