วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Grammar & Structure 1 ข้อที่ 2

Grammar & Structure 1 ข้อที่ 2
2. For at least 10,000 years, humans have sought to improve the quality of their crops--by saving the seeds of the best plants, ............ , or by cross breeding to develop new varieties.
          1. therefore                                        2. however
          3. for instance                                    4. such as
เฉลยข้อ 3 for instance เหตุผล
จากความหมายในประโยค อย่างน้อยที่สุดเป็นเวลา 10,000 ปีแล้ว ที่มนุษย์เสาะแสวงหาวิธีที่จะปรับปรุงคุณภาพของพืชผล ยกตัวอย่างเช่น โดยการเก็บเมล็ดของพืชที่ดีที่สุดเอาไว้หรือผสมพันธุ์ข้ามพันธุ์เพื่อพัฒนาพืชผลชนิดต่าง ๆ ใหม่ ๆ อีก
หมายเหตุ such as ก็มีความหมายว่า ยกตัวอย่างเช่น แต่ต้องตามด้วยรูปคำนาม จึงลงมาเติมช่องว่างในข้อนี้ไม่ได้

คำศัพท์ที่น่าสนใจ
          improve (V) = ปรับปรุง
         quality (N) = คุณภาพ
         breed (V) = ผสมพันธุ์
         develop (V) = พัฒนา
         variety (N) = ความหลากหลาย, ประเภท
เพิ่มเติม 
* My doctor told me to avoid fatty foods such as bacon or hamburgers.
                         (such as + N ... )       such as = ยกตัวอย่างเช่น
* Old English was in many ways similar to modern German. For instance, the nouns, adjectives, and verbs were highly inglected.
                         (for instance + S + V ... )              for instance = ยกตัวอย่างเช่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น