วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Grammar & Structure 1 ข้อที่ 1

Grammar & Structure 1 ข้อที่ 1
1. Divorce rates in urban areas are higher than in ........................ .
          1. the future                                  2. the summer
          3. metropolitan areas                    4. rural areas
เฉลยข้อ 4 rural areas
เหตุผล จากความหมายในประโยค อัตราการหย่าร้างในเขตเมืองมีอัตราสูงกว่าการหย่าร้างในเขตชนบท
คำศัพท์ที่น่าสนใจ
          urban (Adj.) = ในเมือง
          rural (Adj.) = ในชนบท
          metropolitan (Adj.) = ในเมืองหลวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น