วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 6

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 6
6. ความยาวของโครงสร้างใดที่ทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
    สามารถขับปัสสาวะที่เข้มข้นโดยสงวนน้ำไว้ภายในมากที่สุด
          1. ท่อขดส่วนต้น                    2. ท่อขดส่วนท้าย
          3. ท่อรวม                               4. ท่อเฮนเล
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
ความยาวของท่อเฮนเลที่เพิ่มขึ้น ยิ่งทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
สามารถขับปัสสาวะที่เข้มข้นโดยสงวนน้ำไว้ภายในมากที่สุด
เนื่องจากท่อเฮนเลยิ่งยาว น้ำจะยิ่งถูกดูดกลับมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น