วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 66

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 66
66. ในปลาไม่มีเส้นเลือดใดเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นเลือดของคน
         ก . พัลโมนารีเวน           ข. พัลโมนารีอาร์เตอรี              ค. อินฟิเรียเวนาคาวา
          1. ก                                            2. ข                  
          3. ก และ ข                                 4. ข และ ค
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
ปลาไม่มีปอดดังนั้นจึงไม่มีเส้นเลือดที่นำเลือดจากหัวใจเข้าปอด (pulmonary artery) และเส้นเลือดนำเลือดออกจากปอดเข้าหัวใจ (pulmonary vein) เลือดที่ผ่านหัวใจปลาทั้ง 2 ห้องเป็นเลือดเสียหรือเลือดที่มีออกซิเจนน้อย เมื่อส่งไปที่เหงือกแลกเปลี่ยนแก๊สแล้ว ไม่ย้อนกลับเข้าหัวใจอีกครั้ง ดังรูปเปรียบเทียบการหมุนเวียนเลือดผ่านหัวใจปลา และการหมุนเวียนเลือดผ่านหัวใจคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น