วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 65

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 65
65. จากกราฟแสดงปริมาณสารที่พบในท่อของหน่วยไตส่วนต่าง ๆ สาร A เป็นสารใด

1. ยูเรีย                                     2. โซเดียมไอออน
3. กรดอะมิโน                          4. ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน
เฉลยข้อ 3 เหตุผล

จากกราฟแสดงปริมาณสารที่พบตามส่วนต่าง ๆ ของโจทย์ ดังรูป A ควรเป็นกรดอะมิโน เนื่องจากถูกดูดกลับหมดที่ท่อขดส่วนต้น (proximal convoluter tubule) ของท่อหน่วยไต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น