วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 60

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 60
60. สัตว์ใดที่ระบบเลือดไม่ได้ทำหน้าที่ลำเลียงก๊าซออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อของร่างกาย
      ก. เหา ข.  ปู ค. พลานาเรีย
1. ก  2. ข และ ค
3. ก และ ค  4. ก, ข และ ค
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
เหาเป็นแมลงชนิดหนึ่ง จึงมีระบบท่อลมเช่นเดียวกับแมลงอื่น ๆ ท่อลมมีการแตกแขนงเป็นท่อลมขนาดเล็ก (trachaeole) แทรกไปจนถึงเยื่อหุ้มเซลล์ แก๊สจึงถูกส่งไปถึงเซลล์ได้โดยไม่ต้องใช้รงควัตถุที่ใช้ในการลำเลียงแก๊สในเลือด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น