วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 61

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 61
61. คนที่อาศัยอยู่บนภูเขาสูง มีความแตกต่างจากคนพื้นราบในข้อใด
      ก. อัตราการหายใจ ข. จำนวนเม็ดเลือดแดง
      ค. จำนวนเม็ดเลือดขาว
1. ก  2. ข
3. ก และ ข  4. ก, ข และ ค
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
บนภูเขาสูงความหนาแน่นอากาศจะลดลงต่ำกว่าในระดับพื้นราบหรือระดับน้ำทะเลเช่นเดียวกับปริมาณแก๊สออกซิเจน คนที่ขึ้นไปบนภูเขาสูงในช่วงแรกจะรู้สึกหายใจลำบาก เพราะเม็ดเลือดลำเลียงออกซิเจนได้น้อยกว่าปกติ แต่ถ้าขึ้นไปอาศัยอยู่บนภูเขาสูงนาน ๆ ร่างกายจะปรับตัวได้โดยการเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดแดงเพื่อเพิ่มการรับปริมาณออกซิเจนให้ได้เท่าเดิม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น